Zasady

Czytanie

Pisanie czyli komentarze

Anonimowość

WłasnośćCza­sem też będziesz mógł cos zabrać dla sie­bie ode mnie. Nigdy jed­nak, jeśli wcze­śniej otrzy­masz zgo­dy.

Wer­sja uprosz­czo­na: Mam praw­ni­ka i nie zawa­ham się go użyć.

Prywatność

to mit. Jeże­li chcesz mi powie­dzieć coś pry­wat­nie, chodź­my na spa­cer. Nie zamiesz­czaj pół­na­gich zdjęć z imprez. Nie pisz w kome­ta­rzach o tym, o czym nie chciałbyś/​chciałabyś poin­for­mo­wać całe­go świa­ta. To tyl­ko suge­stia.

Wer­sja uprosz­czo­na: Jeże­li samo­dziel­nie publi­ku­jesz infor­ma­cje o cha­rak­te­rze pry­wat­nym, robisz to na wła­sna odpo­wie­dzial­ność.

Programy partnerskie2. Zosta­niesz o tym pro­sto i kla­row­nie poinformowany/​a więc wybór czy sko­rzy­stać z pole­ce­nia jest Twój.

Niezamówiona korespondencja i przesyłki

Tak sobie to wymy­śli­łeś lub wymy­śli­łaś, że zabie­rzesz mi tro­chę moje­go cza­su, co? 🙂
Jeże­li chcesz mi coś prze­słać pro­szę uprzej­mie. Parę spo­strze­zeń jed­nak w tym tema­cie:

Jeśli jest to wia­do­mość elek­tro­nicz­na to mogła wpaść do spa­mu i nigdy jej nie zoba­czy­łem, cho­ciaż Ty myślisz ina­czej.

Kto mnie zatrudnia


COMPENDIUM SA, oraz moimi klien­ta­mi z pho​to​.jim​b40​.com.

Sko­ro już wiesz cze­go ocze­ku­je od naszej rela­cji, jest duża szan­sa, że sie polu­bi­my.

Robert