Archiwa tagu: video

Just be yourself with me

It’s raining aga­in. Sum­mer shows col­der face. Face I won’t accept. Never. 🙂 Here goes the Cure.
Con­si­de­ring this pho­to­cast was done more than year ago I think I have to recon­si­der publi­shing time.

Che­ers

If you don’t see video here is direct link.

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Aula and Seedcamp rendez-vous

Need I say more?

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Muwie Womm - Punkt widzenia

Czas na ulu­bio­ną robo­tę, czy­li łącze­nie pozor­nie nie­zwią­za­nych rze­czy i fak­tów w coś nowe­go 🙂

Weżmy więc
1. Wpis o rela­cji video z muwie WOMM — bo wypo­wie­dzi cel­ne a u mnie potrze­ba kre­atyw­no­ści rucho­wej (motion cre­ation)
2. Pre­zen­ta­cje Jef­f’a bo poka­zu­je case-stu­dy start-up’a któ­ry bez EC2 wyło­żył­by by się tak, że żaden pan Gąb­ka nie pomo­że. Nie wyło­żył się (thank you Jeff) i pro­po­nu­je coś dla ludzi zza obiek­ty­wu.
3. Inspi­ra­cje od Alek­san­dry L., któ­ra poka­zu­je jak róż­ne rze­czy moż­na do gara wło­żyć z fan­ta­stycz­nym efek­tem koń­co­wym.
4. Fakt, że sko­ro punkt widze­nia zale­ży od punk­tu sie­dze­nia to jeśli autor nie ma cza­su usiąść punkt widze­nia może być kom­plet­nie róż­ny od powszech­nie uzna­ne­go.

Pomoc­ni­czy śro­dek sta­no­wi kar­ta płat­ni­cza we walu­cie.

Ladies and gen­tel­men. It’s time to roc­k’n’roll

*** Disc­la­imer ***
Clip was done for both: media and fun

Zobacz cały wpisNapisane przez w