Archiwa tagu: aula polska

Aula 68 - fotorelacja i mini felieton

PressPad na AjPad

Sześć­dzie­sią­ta ósma Aula to ostat­nia sta­cjo­nar­na Aula przed prze­rwą waka­cyj­ną. Napi­sa­li­śmy sta­cjo­nar­na bo powsta­ła ini­cja­ty­wa zwa­na Aula Pokaz Drogowy, co by przed­się­bior­czość tech­no­lo­gicz­na nie tyl­ko w sto­li­cy pro­mo­wa­na była. My tam w dro­gę się nie uda­li­śmy, bo nikt nam nie zapro­po­no­wał luk­su­so­we­go auta do testo­wa­nia. Jesz­cze. Skut­ku­je to więc bra­kiem foto­re­la­cji. Pozo­sta­je wie­rzyć więc, że jak wieść gmin­na nie­sie, ini­cja­ty­wa ta suk­ce­sem jest. Być może wybie­rze­my się na kra­kow­ską edy­cję. W ramach odwe­tu za najazd miesz­kań­ców gro­du Kra­ka na Aulę sześć­dzie­sią­tą ósmą. Albo w ramach odwie­dze­nia znam­jo­mych, któ­rzy tam wyemi­gro­wa­li. Ramy okre­śli­my nie­ba­wem. Wra­ca­jąc więc do mia­sta rodzin­ne­go.

Co tam na Auli

Ponie­waż polu­je­my na uśmie­chy posta­no­wi­li­śmy pochwi­lić się tym razem efek­ta­mi. Leszek oraz Michał zosta­li zakwa­li­fi­ko­wa­ni warun­ko­wo pod hasłem „lek­kie roz­ba­wie­nie”

Przemek Magda Marcin Leszek Arwid Marcin Paweł Michał

Dnia ostat­nie­go czerw­co­we­go w war­szaw­skiej Auli numer jede­na­ście zebra­ła cała masa spra­gnio­nych przed­się­bior­czo­ści tech­no­lo­gicz­nej oraz kil­ku zna­mie­ni­tych pre­le­gen­tów, któ­rzy tę potrze­bę zaspo­ko­ić się sta­ra­li. W kolej­no­ści nie alfa­be­tycz­nej

 • Michał D. — wła­ści­ciel anga­żu­ją­cych slaj­dów oraz apli­ka­cji do nauki bez nauk pobie­ra­nia (LingApp)
 • Paweł N. — Były blog­ger, były video blog­ger, były twór­ca inter­ne­tu, oraz już aktu­al­nie były poka­zo­wy geek — aku­al­nie przed­się­bior­ca z bran­ży dys­try­bu­cji wydaw­nictw elek­tro­nicz­nych. (PressPad)
 • Mar­cin J. — czło­wiek któ­ry trzę­sie Web’em. (WebShake)
 • Arwid M. — praw­nik z poli­tech­nicz­nym zaple­czem rodzin­nym oraz wie­dzą na temat pry­wat­no­ści. (Eversheds)

Dodat­ko­wo zaś w ramach pane­lu, któ­ry pro­wa­dził Mar­cin G. zasie­dli wydaw­cy maga­zy­nów elek­tro­nicz­nych

 • Prze­my­sław G. — eZin w tema­cie zara­bia­nia kasy przy pomo­cy kasy (Equity Magazine)
 • Mag­da­le­na G. — eZin w tema­cie zara­bia­nia kasy przy pomo­cy tech­no­lo­gii (Proseed Magazine)
 • Leszek W. — eZin w tema­cie zara­bia­nia kasy przy pomo­cy odpo­wied­niej pozy­cji (SEM Specialist)

Ode­sła­li­by­śmy do fil­mów i pre­zen­ta­cji ale sami ich zna­leźć nie może­my. 🙂 Sły­sze­li­śmy, iż w kame­ra sta­ła tyl­ko dla pod­nie­sie­nia pre­sti­żu impre­zy. Jak wia­do­mo bowiem kame­ra bez kar­ty pamię­ci reje­stru­je moc­no ulot­nie. Współ­czu­je­my ale bądź co bądź poraż­ka jest skła­do­wą sukcesu. Sami kie­dyś naci­ska­li­śmy pół godzi­ny spust migaw­ki w apa­ra­cie bez wło­żo­nej kar­ty pamię­ci. Na szczę­ście model­ka była goto­wa wszyst­ko powtó­rzyć i to nie raz. Czy pre­le­gen­ci się rów­nież zgo­dzą? Trzy­ma­my kciu­ki. Tym­cza­sem zapra­sza­my bo oto kolej­na (więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Aula 67 - fotorelacja

Aula sześć­dzie­siąt sie­dem. To zdjęć sześć­dzie­siąt sie­dem. Z począt­kiem czerw­ca w Auli numer jede­na­ście na War­szaw­skiej Poli­tech­ni­ce zapre­zen­to­wa­li się:

 • Krzysz­tof B. — inwe­stor pra­cu­ją­cy w dużym dole
 • Maciej Sz. — przed­się­bior­ca po przej­ściach.
 • Zbi­gniew Ł. — posia­dacz wie­dzy tajem­nej, któ­ra jego pozo­sta­ła.

Na stronie Auli pre­ze­zn­ta­cje, komen­ta­rze uczest­ni­ków oraz gwiazd­ki.
U nas zdję­cia, komen­ta­rze wła­sne oraz gwiaz­dy obiek­ty­wu.

Fotorelacja


Zobacz rów­nież zdjęcia z innych Auli.

A spostrzeżenia? …

Spo­strze­że­nie pisa­ne mamy jed­no. Lato za pasem i ludzi­ska cią­gną do natu­ry. Może by tak gdzieś w par­ku orga­ni­zo­wać?

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Aula Hidden Purpose

Well this sup­po­sed to be True Story ini­tial­ly. Then I recal­led myself meaning of true. True in terms of JimB40's True Stories might be lit­tle twi­sted, but no doubts eve­ry­thing hap­pe­ned. On the other hand below publi­shed pie­ce of artwork is rather like walk with my ima­gi­na­tion on long leash.
From time to time I used to make kind of Comic Cards for my friends. If they agree I’ll publish some­day. 🙂 So I bor­ro­wed tem­pla­te for­mat and here it goes.
Does it mean it’s not true? It wasn’t me who said that. Jud­ge your­self and smi­le. By the way, don’t wor­ry it’s sum­mer­ti­me aga­in. Easy period to survi­ve. Let other people out the­re in Poland find out Aula hid­den pur­po­se.

Aula Hidden Purpose by JimB40

Zobacz cały wpisNapisane przez w

True Stories - Startup F.Guide

Well I always won­der if Aula will make cre­ati­ve buzz insi­de my head. Usu­aly it does. First JimB40’s True Sto­ry form Aula #66.
Becau­se being star­tup foun­der you’d bet­ter know what is to fuck and what is not. It seems this know­led­ge applies to non-star­tu­pers too. 🙂 The­re is ano­ther one on the way. Stay tuned.

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Aula 66 - fotorelacja


Aula Sześć­dzie­siąt i sześć. Jeź­dzi­my na dwóch kół­kach, więc chwi­la­mi odpły­wa­li­śmy w kie­run­ku jedynej słusznej trasy dla miło­śni­ków wia­tru we wło­sach i much na zębach. W uszach sączył się bluesik Magdy i Michała. Kto z czy­tel­ni­ków wie co to Górska Chłodnica domy­śla się sko­ja­rze­nia, resz­ta czy­tel­ni­ków niech kli­ka. Jaki wpływ miał odpływ pozsta­wiam oce­nie oglą­da­ją­cych. Tak czy ina­czej zdję­cia powsta­ły po raz kolej­ny. Kolej­ny zna­czy dwu­dzie­sty siód­my. Z przy­jem­no­ścią uczy­ni­li­śmy to zatem po raz dwu­dzie­sty siód­my.

Co na Auli

Dwu­dzie­ste­go szó­ste­go dnia majo­we­go roku dwa­ty­sią­ce jede­na­ste­go w Auli numer jede­na­ście na War­szaw­skiej Poli­tech­ni­ce pre­zen­to­wa­li się:

Wojtek

Łukasz

Marcin

Arek

 • Woj­tek S. — posia­dacz jedy­ne­go sku­ecz­ne­go narzę­dzia na tłu­my, zwa­ne­go kie­dyś szcze­kacz­ką — megafoni.pl
 • Łukasz T. — posia­dacz narzę­dzia do zaglą­da­nia Fla­sh’o­wi pod spód­ni­ce — UseItBetter.com
 • Mar­cin B. — posia­dacz kolek­cji cza­so-umi­la­czy dla posia­da­czy czte­rech kółek, spę­dza­ją­cych śred­nio 2 godzi­ny dzien­nie bez­pro­duk­tyw­nie. — audioteka.pl
 • Arek S. — wyna­laz­ca spo­so­bu dla foto­gra­fów jak zaosz­czę­dzić parę zło­tych na książ­kach — SaveUp.com
Rela­cja video Maćka B oraz pre­ze­zn­ta­cje jak zwy­kle na stronie Auli.
U nas zaś zdję­cia z sześć­dzie­sią­tej szó­stej Auli. Jak zwy­kle jedy­ne praw­dzi­we. (więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Aula Polska - moje zdjęcia w publikacji

Z oka­zji czwar­tych uro­dzin, Aula Polska zor­ga­ni­zo­wa­ła bibę w podej­rza­nie dobrym loka­lu o nazwie Hil­ton. Na wej­ściu otrzy­mać moż­na było jak co roku fol­de­rek Aulo­wy, w któ­rym to poja­wi­ły się moje zdję­cia.

JimB40 is publi­shing aga­in

To ja dzię­ku­ję. Całe­mu zespo­ło­wi. Pre­ze­sy już zosta­ły uho­no­ro­wa­ne więc moje szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia z kart­ki w tym roku idą do: Mać­ka Zie­liń­skie­go. To na nim bowiem spo­czy­wał bie­żą­cy cię­żar spi­na­nia cało­ści w sezo­nie 2010–2011.
Dzie­ku­ję rów­nież wszyst­kim foto­gra­fo­wa­nym za uśmie­chy (na któ­re polu­je nie­stru­dze­nie) i bycie sobą. (więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Mój startup'owy weekend

Tur­ning my ide­as into the pro­jects

Jeże­li ocze­ku­jesz kolej­nej rela­cji lub zdjęć z imprez star­tu­po­wych to trze­ba się będzie wyka­zać pew­ną dozą cier­pli­wo­ści. Ten wpis, cho­ciaż będzie o nich, przy­pi­sa­ny jest bar­dziej do dzia­łu roz­wój oso­bi­sty w tema­cie suk­ces i poraż­ka. Na koń­cu jed­nak znaj­dziesz jed­nak małą prób­kę wizu­al­nych efek­tów w posta­ci kil­ku zdjęć ze Star­tup Week­end War­saw.

To miał być week­end, w któ­rym wystar­tu­ję. Tak na poważ­nie. Obra­cam się od zawsze w śro­do­wi­sku nowych przed­się­wzięć bazu­ją­cych na nowych tech­no­lo­giach. Kie­dy usły­sza­łem o Startup Weekend w War­sza­wie wie­dzia­łem, że tam będę. Tym razem jed­nak bez apa­ra­tu foto­gra­ficz­ne­go. Zasko­cze­nie? Życie bez nie­spo­dzia­nek bywa nud­ne. Na imprez­kę był „zakon­trak­to­wa­ny” dobry fotograf a ja uzna­łem, że czas aby wizjo­ner­ska część moje­go ja poja­wi­ła się przed publi­ką. „No talks just action”. Czy może być lep­sza reko­men­da­cja jeże­li chce się coś zre­ali­zo­wać?

Przygotowania

W tym celu z pudeł­ka z napi­sem IDEAS wysy­pa­łem tecz­ki z pomy­sła­mi i zaczą­łem prze­glą­dać. Część z nich ma rodo­wo­dy z roku 2000. Jeden z men­to­rów świad­kiem. Zaczą­łem to prze­glą­dać. Pierw­sze na bok poszły tecz­ki z goto­wy­mi pomy­sła­mi któ­re ktoś już dobrze zre­ali­zo­wał. Na przy­kład pomysł z 2006 empre​za​.pl to świet­nie dziś zre­ali­zo­wa­na i dzia­ła­ją­ca na ryn­ku evenea. Szko­da Mar­cin, że nie pocią­gne­li­śmy tema­tu roz­wo­ju Oioli nie? 😉

Popa­trzy­łem na pozo­sta­łe czte­ry fol­der­ki pod kątem tema­tów. Co mnie krę­ci? Na czym się znam? Z cze­go będę miał rado­chę jak powsta­nie? I odstrze­li­łem to co nie było zwią­za­ne z Inter­ne­tem oraz sprzę­tem mobil­nym. Na pla­cu boju zosta­ły trzy pomy­sły. Moż­na­by je podzie­lić wedłuch subiek­tyw­nej oce­ny na pro­sty, śred­nio trud­ny i kosmicz­nie nie­praw­do­po­dob­ny. W życiu nigdy nie uzna­wa­łem tak zwa­ne­go środ­ka, albo jeź­dzi­łem mer­ce­de­sem z S‑klasy albo odbi­ja­łem się z buta. Zosta­wi­łem więc dwa.

(więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Aula 64 - fotorelacja

Zapra­szam do obej­rze­nia fotro­re­la­cji z sześć­dzie­sią­tej czwar­tej Auli.


Zobacz rów­nież zdjęcia z innych Auli.

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Aula 63 - fotorelacja

Naj­krót­sza Aula w histo­rii. Wszy­scy pre­le­gen­ci zdy­scy­pli­no­wa­ni i posłusz­ni dzwon­ko­wi 🙂
Zapra­szam do fotro­re­la­cji.


Zobacz rów­nież zdjęcia z innych Auli.

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Aula 62 - fototeportaż


Zobacz rów­nież zdjęcia z innych Auli.

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Aula 61 - felieton i fotorelacja

enter­pre­neur­ship is a sta­te of mind

Aula sześć­dzie­sią­ta pierw­sza. Zaraz, zaraz a gdzie sześć­dzie­sią­ta? Nie ma. Dziu­ra pamię­cio­wa sko­re­lo­wa­na z dziu­rą ozo­no­wą. Nie wiem, nie znam się, zaro­bio­ny jestem. 🙂

Tak poważ­nie, to myśli­my nad zaku­pie­niem urzą­dze­nia do nagry­wa­nia dźwię­ku zwa­ne­go dyk­ta­fo­nem. Kom­plet­nie nie daje­my rady prze­łą­czać się w tryb foto z jed­no­cze­snym pod­słu­chem. Ile razy prze­łą­cza­my się na tryb audio cier­pią na tym foto­gra­fie. Ile razy prze­ła­cza­my się na tryb foto cier­pi na tym czas publi­ka­cji felie­to­nu.

Chwi­lo­wo cie­szy­my się z powro­tu Maćka B. na sta­no­wi­sko naczel­ne­go krę­cą­ce­go. Zare­je­stro­wać to potra­fi każ­dy, ale dostar­czyć w roz­sąd­nym ter­mi­nie tyl­ko co nie­któ­ry. My nie­ste­ty w gru­pie aspi­ru­ją­cej do roz­sąd­ku. Zdję­cia obra­bia­my śred­nio po roku. Z wyjąt­kiem Auli oczy­wi­ście gdzie obo­wią­zu­je eks­pres kil­ku­ty­go­dnio­wy.

media­fun back on the run

Gdzie był Maciek B. dokład­nie nie wia­do­mo. Do pra­sy prze­cie­ka­ły zdję­cia szpi­tal­ne poka­zu­ją­ce wyso­kiej kla­sy sprzęt medycz­ny oraz mar­nej kla­sy wyży­wie­nie. Nie mniej jed­nak pań­stwo pol­skie odda­ło Mać­ka w sta­nie ulep­szo­nym, za co ser­decz­nie dzię­ku­je­my. Patrząc po ilo­ści media­fu­n’o­wych pro­jek­tów w cza­sie jego nie­bec­no­ści uwa­ża­my, że Maciej B. jest pol­skim Jeffrey’em Archer’em. Wizy­ta w pań­stwo­wej insty­ty­tu­cji przy­mu­so­we­go poby­tu tyl­ko zmo­ty­wo­wa­ła Arche­r’a do napi­sa­nia kolejnej książki.

Na Aulę wpa­dli­śmy już po star­cie i dla­te­go mie­li­śmy ogra­ni­czo­ny wpływ na oto­cze­nie. Mie­li­śmy więc w kadrze płasz­czy­ki oraz gustow­nie prze­peł­nio­ny kosz na śmie­ci. Pozo­sta­ło nam cia­sno kadro­wać.

Na Auli prezentowali się:

 • Karo­li­na S. — praw­nik z poczu­ciem humo­ru i zna­jo­mo­ścią spy­cho-tech­ni­ki (Wierzbowski Eversheds)
 • Marek K. — miło­śnik sie­dze­nia na kana­pie z książ­ką papie­ro­wą (nakanapie.pl)
 • Miko­łaj M. — miło­śnik e‑papieru i odkryw­ca ter­ra inco­gni­ta (legimi.com)
 • Rafał Han — posia­dacz psa, dzie­ci oraz kil­ku docho­do­wych e‑biznesów (brightberries.com)

Po infor­ma­cje, komen­ta­rze oraz video nagra­nia zapra­szam na stronę Auli a u mnie felie­ton (więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Aula 60 - fotorelacja

Dziś bez słów. Obraz­ki mówią za sie­bie.


Zobacz rów­nież zdjęcia z innych Auli.

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Aula 59 - feliton i fotorelacja

Cle­ver Aula

Aula pięć­dzie­sią­ta dzie­wią­ta była inte­li­gent­na. W odró­znie­niu od nas. Poszli­śmy jak łowiec­ka za juha­sem pro­sto do sali numer 11 nie roz­gla­da­jąc się na boki. Patrząc z dzi­siej­szej per­spek­ty­wy nale­ża­ło zro­bić sobie foto­gra­fię. Kon­ster­na­cja była na pew­no war­ta uwiecz­nie­nia. Gorącz­ko­wo spraw­dzi­li­śmy notat­nik, ema­il, synap­sy i ich poła­cze­nia oraz wszyst­ko inne co spraw­dzić mogli­śmy.

Sto­jąc tak w lob­by nasza wybit­na spo­strze­gaw­czość foto­gra­ficz­na zare­je­stro­wa­ła poje­dyn­cze jed­nost­ki podob­ne do Aulo­wi­czów zmie­rza­ją­ce do sali obok. Zacie­ka­wie­ni zapu­ści­li­śmy żura­wia i dzię­ki temu po raz kolej­ny mamy przy­jem­ność opi­sać i poka­zać co tam na Auli się dzia­ło. Orga­ni­za­to­rom zaś pole­ca­my zain­we­sto­wa­nie rów­no­war­to­ści jed­nej bar­dzo dużej piz­zy w ład­ną tablicz­kę kie­run­ko­wą. Słu­ży­my namia­rem na dobre­go wyko­naw­cę 🙂

Nowa sala, nowa prze­strzeń, nowe świa­tło. Bar­dzo przy­jem­na odmia­na. Świa­tło nad publi­ką cie­plej­sze co zresz­tą widac na nie­któ­rych zdję­ciach. Z pre­le­gen­ta­mi gorzej bo w cie­niu. No ale swo­ich świa­teł na Auli nie bedzie­my roz­sta­wiać niech się Canon Marek Pią­ty wyka­że. Nie­ste­ty bra­kło przej­ścia ze stro­ny na stro­nę a my przed pre­le­gen­tem nie lubi­my prze­ła­zić co chwi­la. Mie­li­śmy szczę­cie bo w ostat­nim rzę­dzie przy­sia­dły oso­by bez wyraź­nych pro­ble­mów z nad­wa­gą i mogli­śmy się prze­ci­skać. Jak już się prze­ci­sne­li­śmy, wystar­czy­ło wyko­nać skok nad kablem zasi­la­cza i pra­wy kadr nasz. Wszy­skim Aulo­wi­czom, któ­rzy dba­ją o moją kon­dy­cję bar­dzo dzię­ku­ję.

Aulę zain­au­gu­ro­wał przedstawiciel inteligentnych. Myśmy prze­czu­wa­li, że coś sie kroi. Nawet żeśmy te konszachty zła­pa­li w kadrze na poprzed­niej Auli. Teraz za każ­dym razem, gdy w inte­li­gent­nym ban­ku wyko­nasz jakąś ope­ra­cję, drob­na kwo­ta z tej ope­ra­cji pozwo­li nakar­mić głod­nych wie­dzy i głod­nych nor­mal­nie. Głod­ni nor­mal­nie to Ci co przy­cho­dzą na Aulę oko­ło 20:30.
Pomyśl o tym i kli­kaj inte­li­gent­nie*

W ramach inte­li­gent­nych wysta­pień, zapre­zen­to­wa­li się nam.

 • Grze­gorz K. — praw­nik umow­ny ze zna­jo­mo­ścia term­szi­tów (Wierz­bow­ski Ever­shed)
 • Rafał S. — mager podat­ko­wy ze zna­jo­mo­ścią spół­ko­wa­nia w zoo (KPMG)
 • Maciej C. — wizjo­ner ze zna­jo­mo­ścią czer­pa­nia z tłu­mu (10clouds)
 • Grze­gorz G. — biz­nes­men ze zna­jo­mo­ścią kuch­ni od kuch­ni (Cooklet​.com)

(więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w

TrueStories - Nubile

Zgod­nie z zapo­wie­dzia­mi dru­gi Tru­eSto­ries z Auli 58.

Zobacz cały wpisNapisane przez w

TrueStories - El Presidente

Aula zawsze mia­ła na mnie kre­atyw­ny wpływ. Z aniel­sko-dia­bel­ską Aulą 58 nie było ina­czej. Uro­dzi­ła się dwój­ka. Bliź­nia­ki ale nie jed­no­ja­jo­we. Kolej­ny odci­nek z cyklu JimB40’s True Sto­ries zaty­tu­ło­wa­ny:
El Pre­si­den­te y El Pre­si­den­te.

A już nie­ba­wem czy­li pew­nie jutro kolej­ny z rodzeń­stwa czy­li NUBILE. Stay tuned!

Zobacz cały wpisNapisane przez w