O czym jest ten blog

a nie mówi­łem”.

Rozwój osobisty /​Psychologia

Znaj­dziesz w tej kate­go­rii:

 • Moje spo­strze­że­nia na temat ludzi i ich zacho­wań.


Zobacz wpisy w kategorii Rozwój Osobisty

Fotografia /​Fotografowanie

Znaj­dziesz w tej kate­go­rii:

 • Moje foto­gra­fie i foto­re­por­ta­że. Cza­sem z opi­sem cza­sem bez.

Nie znaj­dziesz

 • Nowi­nek na temat sprzę­tu (przy­naj­mniej chwi­lo­wo)
 • wpi­sów na temat wyż­szo­ści Canon’a nad Nikkon’em lub odwrot­nie

Zobacz wpisy w kategorii Fotografia

Innowacje /​Nowe media /​Start-up /​Pomysły

W tej kate­go­rii znaj­dziesz:

 • Rela­cje, foto­re­la­cje i felie­to­ny ze spo­tkań barcamp’owych.
 • Wpi­sy o star­to­wa­niu a cza­sem też o szczę­śli­wym koń­cze­niu
 • Moje pomy­sły, wizje i pro­gno­zy czy­li inno­wa­cyj­na pogo­dyn­ka
 • Wie­dzę, infor­ma­cje na temat cie­ka­wych inno­wa­cji

Zobacz wpisy w kategorii Innowacje

Technologie Informatyczne /​Internet /​Komputery /​Użyteczność

Piszę tu o:

 • Kom­pu­te­rach (aktu­al­nie Maci­nosh) i nie­rów­nej wal­ce z nimi.
 • Inter­ne­cie i róż­nych jego obli­czach

Nie piszę zaś o:

 • Pro­gra­mo­wa­niu , wdra­ża­niu itp.

Zobacz wpisy w kategorii Technologie