O czym jest ten blog

O spra­wach, rze­czach i róż­nych narze­czach piszę ze swo­jej per­spek­ty­wy. Punkt widze­nia zale­ży od punk­tu sie­dze­nia więc prze­my­śle­nia tu zawar­te nie­ko­niecz­nie muszą się spraw­dzać w Two­im przy­pad­ku. Jeśli jed­nak się spraw­dzą nie usły­szysz ode mnie “a nie mówi­łem”.

Rozwój osobisty /​Psychologia

Kim jestem i dokąd zmie­rzam? Czy idę dobrą dla mnie ścież­ka? W jaki spo­sób mogę osią­gnąć wię­cej? Dla­cze­go coś mi się uda­je albo nie? Spo­ro pytań i wie­dzy do zgłę­bie­nia. Zaglą­dam więc do sie­bie szu­ka­jąc odpo­wie­dzi. Wie­rząc w potę­gę ludz­kie­go umy­słu nur­tu­je mnie cza­sem pyta­nie: cze­mu chcąc wynieść śmie­ci posta­wie­nie peł­ne­go wor­ka przy drzwiach jest sku­tecz­niej­sze niż przy­kle­je­nie kar­tecz­ki? Pro­duk­tyw­ność to temat rze­ka. Szu­kam też wie­dzy na temat rela­cji mię­dzy­ludz­kich i zacho­wań i moty­wów postę­po­wań. To już krok od psy­cho­lo­gii. Nie mam for­mal­ne­go wykształ­ce­nia psy­cho­lo­gicz­ne­go. Mam za spo­rą dozę zdro­we­go roz­sąd­ku i umie­jęt­ność łatwe­go spo­strze­ga­nia rela­cji panu­ją­cych pomię­dzy ludź­mi. Ta kate­go­ria magicz­nie prze­ni­ka się z kolej­ną. Chcesz dobrze foto­gra­fo­wać ludzi, bez psy­cho­lo­gii ani rusz.

Znaj­dziesz w tej kate­go­rii:

 • Opi­sy tego co samo­dziel­nie prze­ży­łem. Cza­sem wnio­ski, któ­re być może będą przy­dat­ne rów­nież dla Cie­bie.
 • Moje prze­my­śle­nia na temat tego co widzę i odczu­wam w rela­cjach mię­dzy­ludz­kich. Patrząc przez obiek­tyw lub bez nie­go 🙂
 • Życie i poży­cie. Pierw­sze pół za mną. Doświad­cze­nia życio­we poda­ne w przy­swa­jal­nej for­mie.
 • Odnie­sie­nia do wie­dzy któ­rą uwa­żam za war­to­ścio­wą i prze­ka­zy­wa­nej przez ludzi, któ­rych uwa­żam za war­to­ścio­wych.

Nie znaj­dziesz nato­miast wpi­sów two­rzo­nych uzna­ną meto­dą Kopie­go i Wkle­ja, z któ­rych trud­no wywnio­sko­wać czy jest to opi­nia auto­ra czy też nie. Roz­wój oso­bi­sty z samej nazwy jest OSOBISTY. Pisze ze swo­jej per­spek­ty­wy czę­sto będąc wła­snym kró­li­kiem doświad­czal­nym.
Zobacz wpisy w kategorii Rozwój Osobisty

Fotografia /​Fotografowanie

Foto­gra­fii poświę­cam dużo cza­su. Foto­gra­fu­ję, czy­tam i roz­ma­wiam z ludź­mi któ­rzy foto­gra­fu­ją. Foto­gra­fia ma nie­zli­czo­ną ilość twa­rzy. Dla każ­de­go kto foto­gra­fu­je jest czym innym. Fascy­nu­je mnie foto­gra­fo­wa­nie ludzi, ale nie omi­jam innych tema­tów. Foto­gra­fo­wa­nie daje mi ogrom­ną satys­fak­cję więc rów­nież o niej piszę.

Znaj­dziesz w tej kate­go­rii:

 • Wpi­sy doty­czą­ce psy­cho­lo­gicz­nej stro­ny foto­gra­fo­wa­nia. Sesje, warsz­ta­ty, rado­ści i poraż­ki. Czy­li jak to jest po pierw­szej stro­nie obiek­ty­wu.
 • Moje foto­gra­fie i foto­re­por­ta­że. Cza­sem z opi­sem cza­sem bez.
 • Odnie­sie­nia wie­dzy o foto­gra­fii i foto­gra­fach, któ­re mnie inspi­ru­ją lub powo­du­ją, że się roz­wi­jam.

Nie znaj­dziesz

 • Nowi­nek na temat sprzę­tu (przy­naj­mniej chwi­lo­wo)
 • wpi­sów na temat wyż­szo­ści Canon’a nad Nikkon’em lub odwrot­nie

Zobacz wpisy w kategorii Fotografia

Innowacje /​Nowe media /​Start-up /​Pomysły

Z gło­wą w przy­szło­ści. Wci­ska mnie tam umie­jęt­ność koja­rze­nia pozor­nie nie­zwią­za­nych ze sobą fak­tów oraz widze­nie “Big Pic­tu­re”. Czy­tam o inno­wa­cjach, obra­cam się wśród któ­rych inno­wa­cja jest chle­bem powsze­dnim. Ponie­waż zawo­do­wo byłem zwią­za­ny z tech­no­lo­gia­mi inter­ne­to­wy­mi, na nich sku­pia­ją się moje zain­te­re­so­wa­nia. Wizje i pomy­sły czy to rewo­lu­cyj­ne czy też wyjąt­ko­wo ewo­lu­cyj­ne zawsze przy­cią­ga­ją moja uwa­gę. Cha­dzam na spo­tka­nia barcamp’owe i tam ładu­je aku­mu­la­to­ry. Inte­re­su­je się też ludź­mi, któ­rzy za tymi pomy­sła­mi sto­ją.

W tej kate­go­rii znaj­dziesz:

 • Rela­cje, foto­re­la­cje i felie­to­ny ze spo­tkań barcamp’owych.
 • Wpi­sy o star­to­wa­niu a cza­sem też o szczę­śli­wym koń­cze­niu

Zobacz wpisy w kategorii Innowacje