Czytelnia JimB40

JimB40 czy­ta i pole­ca. Poni­żej znaj­du­ją się wybra­ne pozy­cje z mojej biblio­te­ki, co do któ­rych uwa­żam, że war­to było zain­we­sto­wać czas na ich prze­czy­ta­nie. Cza­sa­mi też znaj­dziesz odnie­sie­nia do tego w jaki spo­sób sko­rzy­sta­łem z wie­dzy w nich zawar­tej. Książ­ki na zdję­ciach nie są nowe… bo są moje. 🙂
Na jed­nym z bar­cam­pów, któ­re sfo­to­gra­fo­wa­łem pozna­łem Mar­ka Kasper­skie­go twór­cę star­tu­p’u NaKa­na­pie. Dzię­ki jego ser­wi­so­wi dowiesz się szyb­ko gdzie i w jakiej cenie moż­na aktu­al­nie doko­nać zaku­pu wybra­nych pozy­cji. Wli­cza­jąc w to ulu­bio­ną przez nie­któ­rych sprze­daż aukcyj­ną. 🙂
Zapra­szam.

Fotografia

101 Top Digital Photography Tips

Fotografia cyfrowa. 101 praktycznych wskazówek

tytuł ory­gi­nal­ny: 101 Top Digi­tal Pho­to­gra­phy Tips
autor: Micha­el Fre­eman

O książ­ce
Książ­ka dla mnie kul­to­wa. Być może dla­te­go, że pierw­sza, a być może dla­te­go, że Micha­el świet­nie prze­ka­zu­je wie­dzę. Kie­dy po latach od piew­sze­go kadru czy­tam ją po raz kolej­ny, ten zbiór porad od świet­ne­go prak­ty­ka nabie­ra coraz to inne­go wymia­ru. Począw­szy od pierw­szej pora­dy, któ­ra wyda­wa­ła mi się wte­dy infan­tyl­na: Rób zdję­cia. Prak­ty­ka i dośwad­cze­nie w naj­czyst­szej for­mie. Dosko­na­ly mix tech­ni­ki, orga­ni­za­cji oraz esen­cji foto­gra­fo­wa­nia. Abso­lut­ny „must have”.

Gdzie kupić?
Książ­kę kupi­łem w wer­sji angiel­skiej w Lon­dy­nie (wydaw­nic­two ILEX). Rok póź­niej uka­za­ła się w pol­skiej wer­sji pod egi­dą Natio­nal Geo­gra­fic. Zobacz gdzie możesz kupić tę książkę.

Rozwój Osobisty

Jak pytać by uzyskać to czego chcesz

tytuł ory­gi­nalny:
Just Ask the Right Question to Get What You Want
autor: Ian Coop­per

O książ­ce
Świet­ne kom­pen­dium wie­dzy na temat przy­dat­no­ści pytań w życiu codzien­nym jak i na ścież­ce roz­wo­ju oso­bi­ste­go. Pomi­mo, iż tytuł zaczy­na się od „jak”. No ale to już zasłu­ga pol­skie­go tłu­ma­cza lub wydaw­cy. Od pierw­szej stro­ny gdzie Ian zasta­na­wia się lub raczej poka­zu­je „CO?” jest sen­sem życia, do ostat­niej kie­dy robi to samo na temat prze­ka­za­nej wie­dzy. W moim przy­pad­ku wie­dza z tej książ­ki zna­czą­co przy­czy­ni­ła się do roz­po­czę­cia pra­cy na zmia­ną spo­so­bu komu­ni­ka­cji, lep­sze­go podej­mo­wa­nia decy­zji oraz wyko­rzy­sta­niu kil­ku tech­nik któ­re uży­wam w przy foto­gra­fo­wa­niu.

Moje wpi­sy i wyko­rzy­sta­nie wie­dzy z książ­ki
2011.02 Pytać czy nie pytać … oto jest pytanie

Gdzie kupić?
Książ­kę kupi­łem w jed­nym z war­szaw­skich salo­nów EMPiK. Zobacz gdzie możesz kupić tę książkę.

Kto jest kim. Typy osobowości dla menedżerów.

Kto jest kim. Typy osobowości dla menedżerów.

autor: Michal Cakrt

O książ­ce
Jedy­na (koniec roku 2011) pozy­cja w języ­ku pol­skim trak­tu­ją­ca o typo­lo­gii MBTI. Świet­ne napi­sa­na, żywym języ­kiem. Czy­ta­jąc opi­sy nie­któ­rych typów przed ocza­mi poja­wia­ły mi sie oso­by zgod­ne z nimi. Autor nie poka­zu­je narzę­dzia jako wyrocz­ni, co wycho­dzi książ­ce na dobre. Zacy­tu­ję: „O oso­bo­wo­ściach moż­na powie­dzieć wie­le ogól­nych i zawsze aktu­al­nych twier­dzeń. Nale­ży jed­nak zda­wać sobie spra­wę z tego, że ist­nie­je mnó­stwo odcie­ni i odstępstw od reguł, któ­re trud­no gene­ra­li­zo­wać, jeśli nie chce­my, aby wyni­kły z tego bana­ły.” W tre­ści znaj­du­je się rów­niez test do samo­dziel­ne­go prze­pro­wa­dze­nia. Wyda­je mi się, że jest to wesja nie­wa­li­do­wa­na. Na począ­tek wystar­czy. Pole­cam wszyt­kim zain­te­re­so­wa­nym auto-dia­gno­sty­ką oraz posze­rze­niem wie­dzy w tema­cie rela­cji z inny­mi ludź­mi.

Moje wpi­sy i wyko­rzy­sta­nie wie­dzy z książ­ki
2011.05 Moje M.B.T.I. - początek
2012.02 Moje M.B.T.I. - badanie

Gdzie kupić?

Książ­kę kupi­łem bez­po­śre­nio w wydaw­nic­twie One­Press. Zobacz gdzie możesz kupić tę książkę.

Pływanie dla każdego

tytuł ory­gi­nalny: Total Immer­sion
autor: Ter­ry Lau­gh­lin

O książ­ce
Pły­wa­nie z książ­ki? Prze­sa­da powiesz. Też tak myśla­łem. Koniecz­nie prze­czy­taj cykl wpi­sów, może zmie­nisz zda­nie. Meto­da opi­sa­na przez Ter­ry­’e­go rzad­ko wystę­pu­je w pol­skiej przy­ro­dzie. Dla­cze­go? Trud­no powie­dzieć. Może dla­te­go, że pol­scy szko­le­niow­cy dla tak zwa­ne­go zwy­kłe­go czło­wie­ka nie mają chę­ci spraw­dza­nie nowych kon­cep­cji, sko­ro uży­wa­jąc sta­rych wciąż mają zatrud­nie­nie. 🙂 Tak czy ina­czej pły­wa­nie z deską mi nie paso­wa­ło a jedy­ny nauczy­ciel któ­re­mu to rów­nież nie paso­wa­ło miesz­ka za oce­anem. Popły­nął­bym do nie­go … ale nie umia­łem pły­wać. Więc kupi­łem książ­kę z fil­mem na pły­cie DVD. Od razu zastrze­gam, że pol­skie tłu­ma­cze­nie dla kogoś kto zna angiel­ski może być miej­sca­mi iry­tu­ją­ce, ale war­tość zawa­tej wie­dzy rekom­pen­su­je ten nie­do­sta­tek.

Moje wpi­sy i wyko­rzy­sta­nie wie­dzy z książ­ki
O tym jak nauczyć się pły­wać z książ­ki piszę w cyklu „Nauka pły­wa­nia dla doro­słych i nie­sub­or­dy­no­wa­nych”.
Część pierwsza cyklu oraz część druga. Kolej­na nie­ba­wem.

Gdzie kupić?
Książ­kę kupi­łem… nie pamię­tam 🙂 chy­ba w Mer­li­nie. Zobacz gdzie i za jaką kwotę możesz aktualnie nabyć tę książkę.