Archiwum | Technologie

Apple Cinema Display 23 Hood (DIY)

MacHood

Pozo­sta­ło zaka­sać ręka­wy. (więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Fotograficzne CSI - prywatność i publikacje w Internecie

Pozwo­li Pani, że się przed­sta­wię …”, na co otrzy­mu­je odpo­wiedź “Bar­dzo mi miło Mag­da”“Czy zaopie­ku­je się tym miłym Panem, Pani Mag­do?” 🙂

Nie ma prywatności.

Ślad cyfrowy jest wieczny

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Pierwsze rendez-vous z Google Plus

No i sta­ło się. Popro­si­łem Tom­ka Cho­le­wę o zapro­sze­nie do Google Plus. Impul­sem sta­ło się obej­rze­nie galerii zdjęć Bartka Kucharczyka z imprezy OpenReaktor
Gale­rię pole­cam zoba­czyć, nie o same zdję­cia jed­nak cho­dzi bo to że Bar­tek świet­nie foci nie od dziś wia­do­mo. Cho­dzi o spo­sób pre­zen­ta­cji gale­rii w inter­ne­cie, udo­stęp­nia­nie itp. Mnie wystar­czy jed­no sło­wo: Atrak­cyj­nie.

flickrpicknic'a

  • Krę­gów może być kil­ka lub kil­ka­na­ście. Licz­ba zasad­ni­czo dowol­na byle więk­sza niż trzy. Przy oka­zji, jeśli mie­ścisz się w trzech to ryzy­ko zała­pa­nia xeno­fo­bii jest cał­kiem real­ne.
  • Nazwę krę­gu a co za tym idzie zna­cze­nie nada­ję ja. Pod­po­wie­dzi owszem, narzu­ca­nie wła­snych (zwa­nych stan­dar­do­wy­mi) abso­lut­nie nie.
  • Publi­ko­wać mogę dla okre­ślo­ne­go krę­gu. Tego nie ma na FaceBook’u (lub nie zna­la­złem jak to zro­bić) (więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Mój związek z Androidem czyli pożądanie w wesji mobilnej

Show me Desi­re

Pierwsza randka z Androidem

Tytuł god­ny Ridley’a Scott’a z jego wizją

(więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Początek cichej rewolucji

(więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Nowy Ing Bank OnLine - jak zrobić dobrze ... sobie

Współ­pra­ca z agencją interaktywną

Co jest dla mnie jako, klien­ta ban­ku naj­waż­niej­sze?
NAJWAŻNIEJSZE. Takie bar­dzo, bar­dzo waż­ne a potem dłu­go nic i cała resz­ta.
Odpo­wiedź jest try­wial­nie pro­sta: MOJE PIĘNIĄDZE.

(więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Macally ... ale nic nie wyMacally

Macal­ly Mira­ge

Mirage firmy Macally .

Na pierw­szy rzut oka wszyst­ko gra­ło. Z iPod’em na cze­le. Klip­sik w obu­do­wie zachę­cał do umiesz­cze­nia w widocz­nym miej­scu. Umie­ści­łem więc i wyru­szy­łem w tra­sę w pięk­ny sło­necz­ny dzień. Nie­ba­wem Mika zakoń­czył swo­je życie w kreskówce i wte­dy oka­za­ło się, że obu­do­wa jest wie­lo­funk­cyj­na.

(więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Kupowanie rzeczy czyli czy ten dysk jest cichy?

Kupo­wa­nie to emo­cje


(więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w

So what's this red line?

RedLine

RedLi­ne

szkołęJeff'a

przemyślenia nie uru­cho­mi­ły Wam jesz­cze zie­lo­nej lamp­ki w gło­wie i fak­tycz­nie wyni­ka to braku wartości dodanej

Zobacz cały wpisNapisane przez w