Archiwum | Osobiste

Dzień dziecka i nowy eReSeS


Jak to zwy­kle w spóź­nio­nych pro­jek­tach wszyst­ko to kwe­stia przy­czyn tech­nicz­nych czy­taj tyle trwa­ło uru­cho­mie­nie nowe­go feed’u oraz dome­ny.

Zobacz cały wpisNapisane przez w

3.2.1.zero

Runaway train

Runa­way tra­in

Zobacz cały wpisNapisane przez w