Archiwum | Osobiste

Dzień dziecka i nowy eReSeS

Nor­mal­nie praw­dzi­wy INFP to sobie może w łeb szcze­lić jak cho­dzi o kon­se­kwen­cje w dzia­ła­niu. Napi­sa­ne było, że raz w mie­sią­cu co naj­mniej a maj prze­le­ciał nie­wia­do­mo kie­dy. I na dzień dziec­ka pre­zent być musi. Szef się powstrzy­ma od repry­men­dy. Ale teraz to już do robo­ty tak żeby śred­nia za 2 mie­sią­ce wyszła przy­zwo­ita. Prze­cież się nie pod­dam. Nie­praw­daż? 😉
Jak to zwy­kle w spóź­nio­nych pro­jek­tach wszyst­ko to kwe­stia przy­czyn tech­nicz­nych czy­taj tyle trwa­ło uru­cho­mie­nie nowe­go feed’u oraz dome­ny.

Zobacz cały wpisNapisane przez w

3.2.1.zero

Runaway train

Runa­way tra­in

Kie­dyś trze­ba wsiąść do tego pocią­gu. Szcze­gól­nie, że już widać zary­sy ostat­nie­go wago­nu. Mógł­bym jesz­cze drą­żyć temat i poczy­tać o tym jak się blo­ga pisze … lub jak się go NIE pisze. Co jest track­back lub ping­back i czym się to kon­su­mu­je.

Mógł­bym” oka­zu­je się w tym przy­pad­ku o tyle pożą­da­ne co nie na mej­scu. Pomi­ja bowiem brak cza­su. Będzie więc „lear­ning by exam­ple”. Na żywym orga­niź­mie naj­le­piej. Wie to każ­dy chi­rurg w tym kra­ju.

Blo­ga czas zacząć jak by zaga­ił wodzi­rej na balu dla star­szych wie­kiem. Będzie pew­nie tro­chę zmian zanim kon­cep­cja się wykry­sta­li­zu­je ale prze­cież jedy­ną rze­czą sta­łą w życiu jest zmia­na. Trzy­mam za sie­bie kciu­ki prze­czy­taw­szy iż klu­czem do suk­ce­su jest „kon­se­kwent­na i sys­te­ma­tycz­na pra­ca”. Brrr. Okay cel. Bez­ce­lo­we dzia­ła­nie to stra­ta cza­su. Suk­ces to 2 wpi­sy w tygo­dniu przez 6 mie­się­cy, opti­mum raz na tydzień, smut­na rze­czy­wi­stość raz na mie­siąc, rza­dziej — ostat­ni gasi świa­tło.

Zobacz cały wpisNapisane przez w