Archiwum | Osobiste

Cisza przed burzą

Przed burzą

Cisza w mete­oro­lo­gii bywa zwia­stu­nem dosyć gwał­tow­nych zja­wisk. Nie­odmien­nie zasta­no­wi­ła mnie ostat­nio cisza w moim pisa­niu. Czy­tu­je cza­sem Krzyś­ka Lis’a któ­ry edu­ku­je jak na blogu zarabiać. Rzekł­by on z praw­do­po­do­bień­stwem bli­skim jed­no­ści, że taka cisza to gwóźdź do trum­ny blo­ga. Jed­nak­że świa­do­ma odpo­wiedź na pyta­nie „Dla­cze­go?” wyj­mu­je mło­tek z ręki. Aku­rat tę odpo­wiedź dosta­łem od czy­tel­ni­ka.

Ten blog jest głów­nie dla Cie­bie”.


Pozo­sta­je zaak­cep­to­wać i wpi­sać na sta­łe do opi­su „kim jesteś”.

Bez­po­śred­ni i wer­bal­ny odzew to szyb­ki skok pozio­mu endor­fin, któ­ry nie­ste­ty dość szyb­ko spa­da. Ponie­waż lubi­my mak­sy­ma­li­zo­wać swo­je przy­jem­no­ści jest też duże ryzy­ko nało­gu. Dru­gie zaś miej­sce doener­ge­ty­zo­wa­nia pod­no­si endor­fin­ki nie­zau­wa­żal­nie za to efekt jest trwa­ły. War­to się zatrzy­mać na chwi­lę i wybrać świa­do­mie.

Zamiast obiet­nic tro­chę spo­strze­żeń

 • lubię inspi­ro­wać sie­bie i cza­sem innych wła­snym przy­kła­dem
 • WARP4, któ­ry zakoń­czył się lek­kim fal­star­tem. I dobrze bo nic gor­sze­go jak pisać o teo­rii 🙂
 • foto­gra­fia zaję­ła sta­łe i waż­ne miej­sce w moim życiu i daje mi napęd do pozo­sta­łych dzia­łań.

KarmaEquity
Wpis niniej­szy dedy­ku­ję Piotr­ko­wi Cyga­no­wi, któ­ry wła­śnie popeł­nił pierw­szy wpis na swo­im blogu

Zobacz cały wpisNapisane przez w

In the middle of the road

JimB40_20131123_IMG_9470

Zobacz cały wpisNapisane przez w

True stories - stuck in a moment

The­re is a sto­ry behind room 524 . Sto­ry of PaulaMichael and Bob. Sto­ry of a woman fol­lo­wing her heart. Sto­ry of man being too fra­gi­le and ano­ther one seeking reve­ne­ge using power of money. Con­stant thre­ats, lawy­ers, law­su­its, lone­li­ness. Drugs inste­ad of pre­sen­ce some­one who makes pro­blems disappear. Being in room 524 and touching thin line that sepa­ra­tes here and nowhe­re. Bono’s tri­bu­te to Micha­el reminds me how easy is to cross this line. Eve­ry time I play it.

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Blogowe podsumowanie roku 2011

Napi­sa­no 6 kwiet­nia 2012

Dokład­nie 6 kwiet­nia 2009 roku odliczając na palcach od trzech do zera

Regu­lar­ność.

Uda­ło mi się dotrzy­mać sło­wa

(więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w

True stories - same'n'different

Nic dwa razy się nie zda­rza
i nie zda­rzy. Z tej przy­czy­ny
zro­dzi­li­śmy się bez wpra­wy
i pomrze­my bez ruty­ny.

This is love­ly poem by Wisła­wa Szym­bor­ska. The­re are things that seem to be con­stant and tho­se that come and go in a blink of eye. Nothing hap­pens twi­ce. Chan­ce comes une­xpec­te­dly. Once and never aga­in. I felt it so deeply in my heart and soul it almost… Almost.

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Ile warta jest fotografia?

INFP się nada­ję.
Wiem jed­nak że:

Foto­gra­fia szcze­gól­nie dobra to inwe­sty­cja, a nie koszt.

Czy­ta­łem o tym już daw­no. Myśla­łem zaś, jak o mar­ke­tin­go­wym beł­ko­cie wymy­ślo­nym po to żeby łatwiej uro­bić klien­tów. Dopó­ki sam na wła­snej skó­rze nie prze­ko­na­łem się o praw­dzi­wo­ści tego stwier­dze­nia.

(więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w

JimB40's Karma Equity™

JimB40 Karma Equity™

Lepiej późno niż później.

Mądra wróżka

Z kim prze­sta­jesz takim się sta­jesz”.

JimB40 Kar­ma Equ­ity™

JimB40 Kar­ma Equ­ity™ ofi­cjal­nie ujrza­ło ten świat.

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Pióro, sprawy i ich stosy


Zobacz cały wpisNapisane przez w

Wordcamp 2010 - relacja

JimB40 at Word­Camp 2010

Wordcamp zapi­sa­łem się już daw­no, kie­dy to w koń­cu listo­pa­da dowie­dzia­łem się, że nad morzem orga­ni­zo­wa­ny jest Blog Forum Gdańsk

Napi­sa­łem więc do Gdań­ska. Ba! Nawet tele­fon popeł­ni­łem do biu­ra pra­so­we­go, bo prze­cież apa­rat będzie w tor­bie. Po sym­pa­tycz­nej roz­mo­wie usta­li­łem, że zdję­cia robić mogę. Foto­graf impre­zo­wy już jest, ale kolej­ne foty mile widzia­ne. Nale­ży się jed­nak zare­je­stro­wać jako blo­ger i cze­kać na wyrok.

 • sta­ran­ność wypeł­nie­nia for­mu­la­rza
 • uza­sad­nie­nie chę­ci uczest­nic­twa w forum
 • oraz jakość i aktu­ali­za­cję pro­wa­dzo­ne­go blo­ga.

Z for­mu­la­rza­mi zawsze mam pro­blem. Poje­chać chcia­łem, bo moż­na było spo­tkać war­to­ścio­wych ludzi. Aktu­ali­za­cja moje­go blo­ga zaś, woła jak spra­gnio­ny wody. Też bym się odwa­lił. Ist­nia­ły oczy­wi­ście moż­li­wo­ści dal­sze­go wkrę­ca­nia się, ale zde­cy­do­wa­łem, że tym razem trze­ba się zdać na wybór losu i poje­chać do Łodzi.

(więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Blogowy koniec roku 2010

David'a

Zbli­ża się koniec roku. Czy reali­zu­ję to co zamie­rzam?
Prze­czy­ta­łem więc swo­je “Quo Vadis” z czerw­ca. No to po kolei.

(więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Quo vadis JimB?

Taki tytuł wpi­sa­łem … ale wła­ści­wy jest „Cze­mu sto­isz JimB ?”

(więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Nie ma to jak w domu

 • Dzie­le­nie się wpi­sa­mi na ser­wi­sach spo­łecz­no­ścio­wych
 • Lubie to z Face­bo­oka
 • RSS komen­ta­rzy do poje­dyn­cze­go wpi­su
 • RSS kate­go­rii
 • Mini Blog
 • Ostat­nio komen­to­wa­ne w roz­sze­rzo­nej for­mie
Plat­for­ma wordpress.com

Do prze­pro­wadz­ki skło­ni­ły mnie:

 • Brak moż­li­wo­ści łatwe­go osa­dza­nia obiek­tów. Np. wid­get z moje­go kon­ta na blip​.pl albo poka­zu ze zdję­cia­mi tak żeby dzia­łał przy­cisk wyświe­tla­nia na peł­nym ekra­nie.
 • Eko­no­mia. Mam ser­wer w home​.pl z wol­nym pasmem
 • Więk­sza ela­stycz­ność w kon­fi­gu­ra­cji i uży­wa­niu spe­cja­li­zo­wa­nych wty­czek

No to mnie pozo­sta­ło już tyl­ko pisać.
Zapra­szam do czy­ta­nia w nowej w nowej sza­cie.

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Blog po roku

To wri­te or not wri­te?

pierwszy wpis

 • Prze­zna­czam na to czas poza zawo­do­wy.

blip czy flaker.

A teraz garść luź­nych spo­strze­żeń

(więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Ogrzewajka


Wspo­mnie­nie lata znad pol­skie­go morza.

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Same pleasure


The­re are things in a world that give you pre­dic­ta­bly same ple­asu­re eve­ry time you buy one.

Same pleasure

Same ple­asu­re. pho­to by JimB40

Zobacz cały wpisNapisane przez w