Archiwum | startup

Aula 74 - fotorelacja i mini felieton

Pierw­sza nasza Aula w tym roku. Znów była prze­rwa bo to jed­nak sezon gry­po­wy w peł­ni. Kie­dy jed­nak oka­za­ło się, że bedzie o pió­rach, a jak wia­do­mo my pisze­my dużo, zebra­li­śmy się w sobie. Na dzień przed, zapli­ko­wa­na zosta­ła kura­cja muzycz­na w posta­ci The Connels i tak przy­go­to­wa­ni uda­li­śmy na Aulę siedemdziesiąt czteryWhen I look on your eyes, then I’ll do bet­ter

Co tam na Auli

Uśmiech­nię­ta Karolina(więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w

True Stories - Nowe technologie w służbie narodu

Wła­śnie wybie­ram się na Aulę 76 . Z tej oka­zji kolej­ny TS tym razem z Auli 74. Było epic­ko i będzie epilog

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Startup Weekend Kraków photo coverage - day one

All right. Kra­ków aga­in this year. Thin­king abo­ut moving the­re. Will be che­aper then make a jour­ney eve­ry week­end
This is pho­to selec­tion from the first day of Star­tup Week­end Kra­ków 2012 event.
Descrip­tions are as always sub­jec­ti­ve and may not reflect actu­al situ­ation 🙂

If you don’t see embed­ded sli­de­show click to see the slidesow on-line or photos published on flickr.
You can also watch other barcamp and startup photo coverages.

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Startup Weekend Kraków 2012 - The Weekend you WILL miss

If some­one doubts that events like Star­tup Week­end boosts cre­ati­vi­ty, here goes the pro­of.

If you don’t see video here is direct link.

if you still don’t belie­ve here are some more pro­ofs
Aula & Seedcamp rendez-vous
Muwie Womm

Zobacz cały wpisNapisane przez w

True Stories - Deadline startup way

You pro­mi­sed” she said once. „Here you go” he replied. AK74 and Mar­cin B. in next JimB40’s True Sto­ry from Aula Polska 71 Bar­camp. Deadli­nes in star­tups are to be met for all costs. No mat­ter. No mer­cy. No con­tent? 😉
Have a fun and stay tuned.

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Aula 71 - fotorelacja i mini felieton

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Requiem dla najbardziej inspirującego C.E.O.

I want & I will

Arty­ku­łów na temat odej­ścia Ste­fa­na bez liku. Był­bym napi­sał kolej­ny w dzia­le tech­no­lo­gie, gdy­by nie to, że myśli moje w cza­sie czy­ta­nia not­ki Przemka

jak to się stało że się udało”.

 • upórupar­ty jak osiołMBTI
 • nie­za­chwia­na wia­ra we wła­sne pomy­sły
 • user cen­tric thin­king — par­don znaj­dę jakieś dobre tłu­ma­cze­nie nie­ba­wem. Nie mówię o jakiś aka­de­mic­kich roz­wa­ża­niach. Sta­wiam sie­bie (jesz­cze raz: SIEBIE SAMEGO) jako użyt­kow­ni­ka tego co chcę wypro­du­ko­wać. Czy to jest faj­ne? Czy lubię tego uży­wać? Czy to mi poma­ga? Co mnie w tym iry­tu­je?
  Ja oso­bi­ście uwiel­biam otwie­rać opa­ko­wa­nia, w któ­rych dostar­cza­ne sa pro­duk­ty Apple. Nie dzi­wi mnie zatem kie­dy czy­tam, że Ste­fan spę­dził cały dzień w swo­jej fabry­ce przy pro­ce­sie pako­wa­nia, po to żeby na koń­cu móc powie­dzieć „odczu­wam przy­jem­ność kie­dy to otwie­ram ten pro­dukt bo chcę żeby mój klient czuł się tak samo”. JA odczu­wam. Nie zama­wiał w tym zakre­sie żad­nych badań zewnętrz­nych. Do oce­ny emo­cji wystar­czy ich doświad­czyć.

I to już wszyst­ko. Umie­jęt­no­ści mięk­kie. Twar­de moż­na zdo­być lub kupić.

A prze­pra­szam „one more thing”. (więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Startuper Time Dilema

Sum­mer­ti­me in our minds. Sum­mer colors. Sum­mer topic. Sum­mer Comic Card with one of my favo­uri­te polish star­tup sce­ne play­er. Busi­ness & free can­dies lover. Here goes Rafał with Time Dile­ma.

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Aula 68 - fotorelacja i mini felieton

PressPad na AjPad

Aula Pokaz Drogowy

Co tam na Auli

Ponie­waż polu­je­my na uśmie­chy posta­no­wi­li­śmy pochwi­lić się tym razem efek­ta­mi. Leszek oraz Michał zosta­li zakwa­li­fi­ko­wa­ni warun­ko­wo pod hasłem „lek­kie roz­ba­wie­nie”

Przemek Magda Marcin Leszek Arwid Marcin Paweł Michał

Dnia ostat­nie­go czerw­co­we­go w war­szaw­skiej Auli numer jede­na­ście zebra­ła cała masa spra­gnio­nych przed­się­bior­czo­ści tech­no­lo­gicz­nej oraz kil­ku zna­mie­ni­tych pre­le­gen­tów, któ­rzy tę potrze­bę zaspo­ko­ić się sta­ra­li. W kolej­no­ści nie alfa­be­tycz­nej

 • LingApp)
 • Paweł N. — Były blog­ger, były video blog­ger, były twór­ca inter­ne­tu, oraz już aktu­al­nie były poka­zo­wy geek — aku­al­nie przed­się­bior­ca z bran­ży dys­try­bu­cji wydaw­nictw elek­tro­nicz­nych. (PressPad)
 • Mar­cin J. — czło­wiek któ­ry trzę­sie Web’em. (WebShake)
 • Eversheds)

Dodat­ko­wo zaś w ramach pane­lu, któ­ry pro­wa­dził Mar­cin G. zasie­dli wydaw­cy maga­zy­nów elek­tro­nicz­nych

 • Prze­my­sław G. — eZin w tema­cie zara­bia­nia kasy przy pomo­cy kasy (Equity Magazine)
 • Mag­da­le­na G. — eZin w tema­cie zara­bia­nia kasy przy pomo­cy tech­no­lo­gii (Proseed Magazine)
 • Leszek W. — eZin w tema­cie zara­bia­nia kasy przy pomo­cy odpo­wied­niej pozy­cji (SEM Specialist)

sukcesu(więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Aula 67 - fotorelacja

 • Maciej Sz. — przed­się­bior­ca po przej­ściach.
 • Zbi­gniew Ł. — posia­dacz wie­dzy tajem­nej, któ­ra jego pozo­sta­ła.

Na stronie Auli pre­ze­zn­ta­cje, komen­ta­rze uczest­ni­ków oraz gwiazd­ki.
U nas zdję­cia, komen­ta­rze wła­sne oraz gwiaz­dy obiek­ty­wu.

Fotorelacja

Jesli nie widzisz pre­zen­ta­cji zobacz pokaz slajdów albo wpis na blogu.
Możesz też obej­rzeć same zdjęcia na flickr.
Zobacz rów­nież zdjęcia z poprzednich Auli.

A spostrzeżenia? …

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Aula Hidden Purpose

Well this sup­po­sed to be True Story ini­tial­ly. Then I recal­led myself meaning of true. True in terms of JimB40's True Stories might be lit­tle twi­sted, but no doubts eve­ry­thing hap­pe­ned. On the other hand below publi­shed pie­ce of artwork is rather like walk with my ima­gi­na­tion on long leash.
From time to time I used to make kind of Comic Cards for my friends. If they agree I’ll publish some­day. 🙂 So I bor­ro­wed tem­pla­te for­mat and here it goes.
Does it mean it’s not true? It wasn’t me who said that. Jud­ge your­self and smi­le. By the way, don’t wor­ry it’s sum­mer­ti­me aga­in. Easy period to survi­ve. Let other people out the­re in Poland find out Aula hid­den pur­po­se.

Aula Hidden Purpose by JimB40

Zobacz cały wpisNapisane przez w

True Stories - Startup F.Guide

Well I always won­der if Aula will make cre­ati­ve buzz insi­de my head. Usu­aly it does. First JimB40’s True Sto­ry form Aula #66.
Becau­se being star­tup foun­der you’d bet­ter know what is to fuck and what is not. It seems this know­led­ge applies to non-star­tu­pers too. 🙂 The­re is ano­ther one on the way. Stay tuned.

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Aula 66 - fotorelacja

Co na Auli

Wojtek

Łukasz

Marcin

Arek

Rela­cja video Maćka B oraz pre­ze­zn­ta­cje jak zwy­kle na stronie Auli.

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Startup Weekend Warsaw photo coverage - part 1

Here go bunch of my pho­tos from the very creative event I wrote about ear­lier (polish only).
More will fol­low soon. Hap­py wat­ching #swwaw 🙂

If you don’t see embed­ded sli­de­show click to see the slidesow on-line or photos published on flickr.
You can also watch other barcamp and startup photo coverages.

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Mój startup'owy weekend

Tur­ning my ide­as into the pro­jects

Startup Weekend w War­sza­wie wie­dzia­łem, że tam będę. Tym razem jed­nak bez apa­ra­tu foto­gra­ficz­ne­go. Zasko­cze­nie? Życie bez nie­spo­dzia­nek bywa nud­ne. Na imprez­kę był „zakon­trak­to­wa­ny” dobry fotograf „No talks just action”. Czy może być lep­sza reko­men­da­cja jeże­li chce się coś zre­ali­zo­wać?

Przygotowania

eveneaOioli nie? 😉

(więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w