Archiwum | pomysły

JimB40's Karma Equity™

JimB40 Karma Equity™

Lepiej późno niż później.

Mądra wróżka

Z kim prze­sta­jesz takim się sta­jesz”.

JimB40 Kar­ma Equ­ity™

JimB40 Kar­ma Equ­ity™ ofi­cjal­nie ujrza­ło ten świat.

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Moje moo cards czyli zaproszenie do rozmowy

W poszu­ki­wa­niu więc obu tych rze­czy na raz pomo­mo­gło mi po raz kolej­ny zain­te­re­so­wa­nie star­tu­pa­mi. Moo.comMoo.com(więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w

TEDx Networking Workshop - czyli jeśli wpadniesz między wrony

I’m in gro­up 4

Wybie­ram się na TEDx Warsawkreatywności i edukacji szkolnej Ken'a Robisona. W zeszłym roku prze­ga­pi­łem moment, więc w tym roku byłem dosyć uważ­ny w tema­cie zapi­sów. Tak więc 24-go mar­ca spę­dzam w Cen­trum Koper­nik, na dru­giej edy­cji tego wyda­rze­nia.


Sko­ro wpad­niesz mię­dzy wro­ny kra­kaj jak i one powia­da przy­sło­wie. Chęt­nie sko­rzy­sta­łem więc, z pro­po­zy­cji uczest­nic­twa w warsz­ta­tach pro­wa­dzo­nych przez Sandrę Bichl oraz Mariusza Kapustę

(więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Wycena pomysłu w startup'ie

ktoś nie reali­zu­je pro­jek­tu to jego dola prze­pa­da, pach­nie „kapi­ta­li­zmem z wil­czym kłem” i zwy­kle koń­czy bliż­sze rela­cje. Jeże­li ktoś nie ma pro­ble­mu ze sprze­da­niem swo­jej sio­stry do mafii to może nie czy­tać dalej. Pozo­sta­łych może zaś niniej­szy wpis zain­te­re­so­wać.

Po pri­mo, pomysł sta­no­wi akty­wa przed­się­wzię­cia i jego war­tość po uru­cho­mie­niu sys­te­mu to 5–15% war­to­ści przed­się­wzię­cia. O finan­so­wej war­to­ści pomy­słu pisałem wcześniej

To może na przy­kła­dzie.

(więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Wartość pomysłu

Wyceń pomysł na początku

Dobry pomysł nie jest tani

U Jana R. prze­czy­ta­łem swe­go cza­su po pomysłowej Auli :

Śro­do­wi­sko inwe­sto­rów na dużej impre­zie bran­żo­wej zda­wa­ło się krzy­czeć jed­nym gło­sem: Tylko realizacja. Według nie­ja­kie­go Dere­ka S. co prze­czy­ta­łem czy­ta­łem już daw­no temu pomysł jest g...uzik warty

Cza­sem jed­nak moż­na tra­fić na inna opi­nię. I to nie od teo­re­ty­ków ale prak­ty­ków inwe­sto­wa­nia w start’up. Weź­my daj­my na to wypo­wiedź Colina C., któ­ry mówi:

Aniołem biznesu

Po któ­rej stro­nie bary­ka­dy trzy­mam swo­je AK47 M4A1? (zawsze wola­łem CT w Coun­ter-Stri­ke, no i bran­żo­wych wycie­czek oso­bi­stych nie będzie 😉 ). To jasne po prze­czy­ta­niu paru zdań o mnie. Ale posta­ram się o subiek­ty­wizm. (więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Execution is the King? - realizacja vs pomysł

londyńskiej edycji seedcamp

Vison is the Queen


A czy moż­na wycho­wy­wać same­mu pyta mnie jeden Król?
TweetMeme. Nie­ja­ka Kró­lo­wa Clever C.Juliusza C. co to w idy mar­co­we żywot zakoń­czył przy wydat­nej pomo­cy swo­jej „rodzi­ny”. Nie­za­leż­nie od tego, że w mię­dzy­cza­sie miał bar­dzo cie­ka­we i peł­ne wra­żeń życie.

Zanim zacho­wasz się jak Henryk VIII

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Seedcamp London '09

After some strolling around London on Satur­day and Sun­day, busy Mon­day came. I knew that the event’s timing was tight and the­re was not eno­ugh time for taking a bre­ath. But I was ready with 3 len­ses, 2 CF cards and 1 came­ra. What’s more, sche­du­le was simi­lar to the one in War­saw.

The venue was the NESTA offi­ce at 1 Plo­ugh Pla­ce. A modern design with vivid, colo­ur­ful fur­ni­tu­re. Quick rec­kon reve­aled dif­fe­rent kind of ligh­ting and huge win­dows inste­ad of walls. The­re were also two round con­fe­ren­ce rooms, both love­ly in terms of posi­ti­ve atmo­sphe­re cre­ation, but dif­fi­cult for a pho­to­gra­pher, as I had no wide lens in my bag. Well, nobo­dy pro­mi­sed me an easy day. I deci­ded not to flash. After all, it wasn’t a F1 Cham­pion­ship, so 130 sho­uld have been eno­ugh.

Lots of inte­re­sting people came, so I’ve set the shut­ter on con­ti­nu­ous mode. As always I was focu­sed on people, for­get­ting some­ti­mes abo­ut con­text. I know, I know. If only I went tho­se 2 steps back and took a wide shot… 🙂 Well — it’s people who cre­ate atmo­sphe­re of such events, so for­gi­ve me. Men and women were tal­king all the day long abo­ut busi­ness, new ven­tu­res, ide­as and inve­st­ments. „Exe­cu­tion is the king” pop­ped into my ear twi­ce or more. So I star­ted to won­der „Who’s the queen?”. Isn’t it a queen who rules the King­dom being just a sha­dow of H.M. The King? Well, you can find a sim­ple answer in this event pho­to cove­ra­ge 😉 but I still think that the real answer is still to be disco­ve­red.

After. The best part. Char­ming Brown-Rud­nick offi­ce set the mood. The­re was wine, piz­za and a lot of laugh. And tho­se sho­ots are my favs.

Okay. Below you’ll find short from Seed­camp Lon­don ’09 mini edi­tion.


You can find full coverage as a col­lec­tion on my flickr acco­unt.

Next day I visi­ted OpenCoffe meeting. I had a cup of cofee of cour­se and nice chat with few people.

I’d like to thank Resh­ma and Alas­da­ir from Seedcamp for invi­ting me the­re as a pho­to­gra­pher so I had a an oppor­tu­ni­ty to take the­se pho­tos.

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Seedcamp Warsaw '09

seedcamp warsaw '09

seed­camp war­saw ’09

Zda­rzy­ło mi się popeł­nić zdję­cia na war­szaw­skiej edy­cji Seedcamp'u. Tema­ty były poważ­ne bo uśmiech nie czę­sto gościł na twa­rzach uczest­ni­ków. Tro­chę szczę­ścia i parę sztu­czek ujaw­ni­ło, że była to powa­ga uda­wa­na. Sala w Ago­rze ze swo­im oświe­tle­niem dała mi się we zna­ki. Na szczę­ście Jan R.Pełna relacjapo-imprezkęAuli za wkrę­ce­nie w temat i współ­or­ga­ni­za­cję.

Artura K. oraz u Jana R. Nie­ja­kie­mu Maciejowi B. z uprzed­nio wymie­nio­nym popeł­ni­ło się parę wywiadów w formie wizualnej.

Trzy­mam kciu­ki za spa­cer po Regent’s Park dla wybra­nych.
Poni­żej short.

Zobacz cały wpisNapisane przez w