Archiwum | fotografowanie

JimB40's Shoots of Life - May 2011

Time goes ahe­ad with con­stant spe­ed whi­le I try to catch it in pic­tu­res and keep fore­ver.

May. End of spring with the sum­mer aro­und the cor­ner. Star­tup events. Stu­dio works. Busi­ness & mar­ke­ting cour­se. Still lots of people aro­und. Thank you for being part of my life.

Che­ers

Zobacz cały wpisNapisane przez w

JimB40's Shoots of Life - April 2011

Ano­ther month pas­sed. Spring in a mid­dle of its age. The best age. 🙂
Lots of people aro­und. If you were part of my life thank you for making it bet­ter or wor­se.
Becau­se unac­cep­ta­ble thing is indif­fe­ren­ce. Isn’t it?

Che­ers

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Startup Weekend Warsaw photo coverage - part 1

Here go bunch of my pho­tos from the very creative event I wrote about ear­lier (polish only).
More will fol­low soon. Hap­py wat­ching #swwaw 🙂

If you don’t see embed­ded sli­de­show click to see the slidesow on-line or photos published on flickr.
You can also watch other barcamp and startup photo coverages.

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Aula Polska - moje zdjęcia w publikacji

Z oka­zji czwar­tych uro­dzin, Aula Polska zor­ga­ni­zo­wa­ła bibę w podej­rza­nie dobrym loka­lu o nazwie Hil­ton. Na wej­ściu otrzy­mać moż­na było jak co roku fol­de­rek Aulo­wy, w któ­rym to poja­wi­ły się moje zdję­cia.

JimB40 is publi­shing aga­in


(więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Portet środowiskowy - Marzenka

Chata Polska

(więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w

True Stories - Hunting for MicroCelebrity

Na oko­licz­ność zwięk­szo­nej ilo­ści foto­gra­fów na Auli #56

JimB40’s True Sto­ries.
Dzi­siej­szy odci­nek zaty­tu­ło­wa­ny jest Hun­ting for Micro­Ce­le­bri­ty.

Z oka­zji uda­ne­go polo­wa­nia oraz dzi­siej­szych uro­dzin mikro-cele­bryt­ki życzy­my Julii suk­ce­sów, uśmie­chów i zamia­ny mikro na makro.

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Zimowy ślub - Emilka i Michał

Mój pierw­szy ślub. To zna­czy dru­gi, a wła­ści­wie trze­ci. Mniej­sza o cyfer­ki. Pierw­szy, na któ­rym pod­no­sze­nie szkła ozna­cza­ło dźwi­ga­nie obiek­ty­wów. A było to tak, że razu pew­ne­go popeł­ni­łem zdję­cia na zawodach strzeleckich. Kie­dy oka­za­ło się, że myśli­wy Michał dał się upo­lo­wać nie­ja­kiej Emil­ce, nie moż­na było prze­pu­ścić oka­zji aby spra­wę uwiecz­nić dla potom­nych. Potom­ków ewen­tu­al­nie.

(więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Foto-sesja w biegu

Kto jest zna­nym bli­po­wi­czem?

Maćka do sfo­to­gra­fo­wa­nia wywia­du ze Zbysz­kiem Hoł­dy­sem, któ­ry zapla­no­wa­ny był na dzień kolej­ny, w sym­pa­tycz­nym loka­lu „W bie­gu cafe”. Czyż moż­na było odmó­wić? 🙂 No i nada­rza­ła się oka­zja prak­tycz­ne­go testu nowych narzę­dzi w posta­ci EF50/1.4 i EF70-200/4.0

Sesja

(więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Warsztaty fotografii ekspresyjnej

Pomyśl o kobie­tach Tomek 😉

Gru­dnio­wa sesja z Weronikąwarsztatów mistrzowskich w tema­cie por­tret i foto­gra­fia eks­pre­syj­na. Powa­dzo­ne mia­ło być przez Mariana Schmidt’a sze­fa War­szaw­skiej Szko­ły Foto­gra­ficz­nej. Ponie­waż była to pierw­sza edy­cja, pro­mo­cyj­na cena w wyso­ko­ści 450 zł rów­nież zachę­ca­ła. I tak ostat­ni sycz­nio­wy week­end spę­dzi­łem nie­opo­dal war­szaw­skie­go Tor­wa­ru.


Naci­skasz migaw­kę wte­dy kie­dy czu­jesz, że war­to”
„Świa­do­mość foto­gra­fa potra­fi zabić zdję­cie”

Cza­sem jest tak, że przyj­dziesz na zdję­cia a zdjęć nie będzie. Nie dobry stan psy­chicz­ny Twój albo mode­la”.

Sobota

. To też wie­dzia­łem pod­świa­do­mie. Dla­te­go ostat­nia moja wizy­ta w Natio­nal Gal­le­ry trwa­ła 3 razy dłu­żej niż pla­no­wa­łem.

(więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w

sesja foto w plenerze z Weroniką

Loka­li­za­cja: War­sza­wa, Kępa Potoc­ka
Czas: gru­dzień 2009, przed zacho­dem słoń­ca
Eki­pa: 1x chęt­na model­ka, 1x aktyw­ny foto­graf
Sprzęt: 1x body Cano­na, EF50/1.4, EF70-200/4.0, 2x lam­pa EX580, 1x sta­ty­wy do lamp
Nie­zbęd­ne dodat­ki: ręka­wicz­ki i czap­ki

(więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Auto Expo 2009

Luc­ky 7

Efekt poni­żej.

Link bez­po­śred­ni do galerii na flickr.

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Me Myself And I

Mam nie­od­par­te wra­że­nie, że o Mag­dzie i Micha­le będę sły­szał coraz wię­cej w mediach. I nie mówię tu o rekla­mie sie­ci komór­ko­wej. Zde­cy­do­wa­nie pole­cam na żywo. Duża daw­ka pozy­tyw­nej ener­gii. memyselfandi.pl

Mag­da & ZGAS

(więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Strzelanie na polanie - fotoreportaż

Dzik jest dzi­ki

Zapra­szam do obej­rze­nia foto­re­por­ta­żu ze zawo­dów na strzel­ni­cy w Sucho­do­le.

Link do pokazu lub zdjęć na flickr.

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Śniadanie czy kolacja - wieczorowa fotorelacja

Jeże­li byście byli zain­te­re­so­wa­ni zro­bie­niem dla swo­ich potrzeb zdjęć zacho­du słoń­ca z tara­su na wspól­nej to jutro nada­rza się oka­zja, bo jeden ze zna­jo­mych popro­sił o udo­stęp­nie­nie tara­su na potrze­by krót­kiej sesji — i będę i tak sie­dział w biu­rze.
pozdro­wion­ka 🙂
Krzy­siek

Bogdan Krężel


Zobacz cały wpisNapisane przez w