Archiwum | fotonauka

Warsztaty portretu raz jeszcze

Mirek Wiśniew­ski pode­słał mi lin­ka do fil­mu z warsztatów z Marianem Schmidtem w WSF. Cho­ciaż sta­ra­łem się omi­jać oko kame­ry, ze dwa razy mnie uchwy­ci­ła. Una kame­ra jed­na. I to pod­czas nauki. 🙂 Cie­ka­we obej­rzeć to samo innym okiem. Dobry mon­taż też robi swo­je. Pole­cam raz jesz­cze. Cen­na wie­dza a wykła­dow­ca zacny.

[youtu­be http://​www​.youtu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​U​5​g​4​3​O​1​8​YQw]

Dzię­ki Mirek.

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Dorota - pomiedzy portretem i aktem

Warsztaty fotografii ekspresyjnej

Dzień pierwszy.


(więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Klaudia - warsztaty bladym świtem

Zda­je się, że przez Canon Board zna­la­złem Grześka Osuch'aKlaudia faj­na jest.

Wpła­ta poszła. Sprzęt spa­ko­wa­ny. Pozo­sta­ło tyl­ko się poło­żyć po dobra­noc­ce co by już gdzieś po czwar­tej rano zjeść śnia­da­nie i ruszyć w kie­run­ku war­szaw­skiej sta­rów­ki.

Co i gdzie

Loka­li­za­cja: War­sza­wa, rynek Nowe­go Mia­sta
Czas: 2 maja 2010 — 5:00 rano
Eki­pa pod­sta­wo­wa:
Eki­pa dodat­ko­wa: 1x zain­te­re­so­wa­ny dostaw­ca pie­czy­wa, 1x bie­gacz w dre­sie, 1x jam­nik
Sprzęt na szyi: 3x body Cano­na, obiek­ty­wy EF50/1.4, EF100/2.8, EF135/2.0 EF24-105/4.0
Sprzęt na ple­cach: 2x sta­ty­wy do lamp, 1x para­sol­ka (thru), 1x blen­da po byku (pi razy oko 2m kwa­dra­to­we)
Nie­zbęd­ne dodat­ki: 1x pudeł­ko tic-tac, 1x chu­s­tecz­ki higie­nicz­ne, 2x para­so­le, dobry humor w dużej ilo­ści

(więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w

Warsztaty fotografii ekspresyjnej

Pomyśl o kobie­tach Tomek 😉

Gru­dnio­wa sesja z Weronikąwarsztatów mistrzowskich w tema­cie por­tret i foto­gra­fia eks­pre­syj­na. Powa­dzo­ne mia­ło być przez Mariana Schmidt’a sze­fa War­szaw­skiej Szko­ły Foto­gra­ficz­nej. Ponie­waż była to pierw­sza edy­cja, pro­mo­cyj­na cena w wyso­ko­ści 450 zł rów­nież zachę­ca­ła. I tak ostat­ni sycz­nio­wy week­end spę­dzi­łem nie­opo­dal war­szaw­skie­go Tor­wa­ru.


Naci­skasz migaw­kę wte­dy kie­dy czu­jesz, że war­to”
„Świa­do­mość foto­gra­fa potra­fi zabić zdję­cie”

Cza­sem jest tak, że przyj­dziesz na zdję­cia a zdjęć nie będzie. Nie dobry stan psy­chicz­ny Twój albo mode­la”.

Sobota

. To też wie­dzia­łem pod­świa­do­mie. Dla­te­go ostat­nia moja wizy­ta w Natio­nal Gal­le­ry trwa­ła 3 razy dłu­żej niż pla­no­wa­łem.

(więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w

sesja foto w plenerze z Weroniką

Loka­li­za­cja: War­sza­wa, Kępa Potoc­ka
Czas: gru­dzień 2009, przed zacho­dem słoń­ca
Eki­pa: 1x chęt­na model­ka, 1x aktyw­ny foto­graf
Sprzęt: 1x body Cano­na, EF50/1.4, EF70-200/4.0, 2x lam­pa EX580, 1x sta­ty­wy do lamp
Nie­zbęd­ne dodat­ki: ręka­wicz­ki i czap­ki

(więcej…)

Zobacz cały wpisNapisane przez w