In the middle of the road

JimB40_20131123_IMG_9470Nocą samot­nie po środ­ku dro­gi. Cał­ko­wi­cie świa­do­mie i cał­ko­wi­cie nie­le­gal­nie. Adre­na­li­na z każ­dym podmu­chem prze­jeż­dza­ją­ce­go na wycią­gnię­cie dło­ni samo­cho­du. Nie­po­kój czy nie jest to aby prze­sta­wi­ciel pra­wa, któ­ry będzie miał odmien­ne zda­nie na temat prze­by­wa­nia w tym miej­scu a jego inter­wen­cja zakoń­czy się nie­przy­jem­nie. Chęć zna­le­zie­nia się na bez­piecz­nym chod­ni­ku po dru­giej stro­nie oraz strach do posta­wie­nia sto­py na uli­cy aby to urze­czy­wist­nić. Ostat­ni dzień roku 2013.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Na razie brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź