Moja Aula

Aulę

Dawa­ła mi zawsze dużo pozy­tyw­nej ener­gii. Powo­dy do śmiechu i refleksji. Wie­dzę o tym jak osiągać sukcesyw sukces przekuwać porażkinieprawdopodobną ilość ciekawych ludzi, któ­rzy uczy­ni­li moje życie cie­kaw­szym i bar­dziej war­to­ścio­wym.

Aula to kobie­ta doj­rza­ła i wyro­zu­mia­ła. Przy­my­ka­ła oko na moje drobne flirty tu i ówdzieżebyśmy coś zjedli. Na spe­cjal­ne zaś oka­zje, wycza­ro­wy­wa­ła prawdziwe cuda. W tema­cie imprez praw­dzi­wa mistrzyni w organizacji relaksu i przy­jem­nie spę­dzo­ne­go cza­su. Potra­fi­ła być praw­dzi­wie prze­ję­ta kie­dy poru­sza­li­śmy tematy poważne, niepoprawnie wesoła i nie­po­waż­na kie­dy był czas na śmiech. Lubiła kolory w odróż­nie­niu od powszech­nej sza­ro­ści. Kon­kret­na i prag­ma­tycz­na w tema­cie czasupieniędzy. Odważ­na gdy cho­dzi­ło o nie­praw­do­po­dob­nie śmiałe wizje

Odwdzię­cza­łem się uwieczniając ją na fotografiachściemy. Towa­rzy­szy­łem jej kie­dy w dzień powsze­dni cho­dzi­ła w dżinsach i wte­dy kie­dy ubie­ra­ła elegancką kreacjęsięgałem po piórohistorii z obra­zów two­rzo­nych. Zawsze gotów bronić kobiecej czci i honorufotografować innym. Cho­ciaż nie był­bym szcze­ry gdy­bym nie przy­znał, że cza­sem zadźwię­cza­ła nut­ka zazdro­ści. 🙂

Moja Aula. Hola, hola! Zaimek dzier­żaw­czy? Prze­cież nie może­my niko­go posia­dać na wła­sność.


Wie­dza, emo­cje, sma­ki i bar­wy w peł­nym spek­trum.
Takich wła­śnie rela­cji w życiu ser­decz­nie życzę wszyst­kim i każ­de­mu z osob­na.

Aula nauczy­ła mnie, że na popar­cie swo­ich słów zawsze war­to mieć twar­de dowo­dy. Oto i one.

... powody do śmiechu

… powo­dy do śmie­chu

.. i refleksji

.. i reflek­sji

... osiągać sukcesy

... w sukces przekuwać porażki

… jak w suk­ces prze­ku­wać poraż­ki

... nieprawdopobną ilość ludzi


drob­ne flir­ty tu i ówdzie

... coś zjedli

… pamię­ta­ła żeby­śmy coś zje­dli

... prawdziwe cuda

… wycza­ro­wy­wa­ła praw­dzi­we cuda


mistrzy­ni relak­su

.. tematy poważne

.. poważ­na

... niepoprawnie wesoła

… nie­po­praw­nie weso­ła

... lubiła kolory

… lubi­ła kolo­ry

... pragmatyczna w temacie czasu

… prag­ma­tycz­na w tema­cie cza­su

... i pieniędzy

… i pie­nię­dzy

... śmiałe wizje

… odważ­na na śmia­łe wizje

... nie znosi ściemy

… nie zno­si­ła ście­my

... uwieczniając na fotografiach (fot. Jan Rychter - photo.rychter.com)

... na codzień w dżinsach

… na codzień w dżin­sach

... szałową kreację

… i w ele­ganc­kiej kre­acji

... wspierałem drobnym gestami (fot. Jan Rychter - photo.rychter.com)

… wspie­ra­łem drob­nym gesta­mi (fot. Jan Rych­ter — pho​to​.rych​ter​.com)

 ... skomentować w formie historii z obrazów tworzonych

… sko­men­to­wać w for­mie histo­rii z obra­zów two­rzo­nych

... zawsze gotów bronić kobiecej czci i honoru

… zawsze gotów bro­nić kobie­cej czci i hono­ru

... pozwalała się fotografować innym

… pozwa­la­ła się foto­gra­fo­wać innym

Wię­cej „twar­dych dowo­dów” w znaj­dzie­cie w kolekcji na flickr lub moich wpisach na blogu.

Pod­pi­sa­no:
Robert. Aulo­wy part­ner i wiel­bi­ciel.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Na razie brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź