Aula 77 - fotorelacja

Jake i Elwood

Co na Auli

  • Joan­na M. — kreatywna dama , któ­ra na rand­kach opo­wia­da o swo­im star­tu­pie.
  • Kon­rad L. — zna­ny podglądacz aukcyjny i pro­pa­ga­tor prze­strze­ga­nia przy­ka­zań oraz ojciec swo­je­go dziec­ka.

panel popro­wa­dzi­ła.

  • Agniesz­ka S. — zna­ny w bran­ży SPIN

Na stronie Auli moż­na zoba­czyć pre­zen­ta­cje.

Fotorelacja

Jesli nie widzisz pre­zen­ta­cji zobacz pokaz slajdów albo wpis na blogu.
Możesz też obej­rzeć same zdjęcia na flickr.
Zobacz rów­nież zdjęcia z poprzednich Auli.

Spostrzeżenia luźne i nie zawsze prawdziewe.

Moje dziec­ko, że tak powiem … Jakieś pyta­nia?”

My też cza­sem mamy dosyć patrze­nia i woli­my posłu­chać

w star­tu­pie trze­ba mieć misję i być lek­ko nawie­dzoym

A może by tak Oran­ge?

Piz­za­rium w peł­nej kra­sie

dla spra­gnio­nych Black & White

Spró­buj to popsuć … a to że jesteś zna­ny nic Ci nie pomo­że

My też.

Star­tu­pem zamu­je­my się 24h/​na dobę. Jeśli nie kochasz nie będzie uśmie­chu ani suk­ce­su.

Podumowanie

True Stories.
Stay tuned.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , ,

Na razie brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź