Aula 77 - fotorelacja

Aula sie­dem­dzie­siąt sie­dem. Czy­li mar­ke­ting oraz pijar. Myśmy jak usły­sze­li, że cho­dzi o pijar to od razu w tor­bie miej­sce na butel­kę zro­bi­li­śmy. Nie­ste­ty z bli­żej nie­zna­nych przy­czyn nie poda­wa­no żad­nych napoi z zawar­to­ścią. Czu­je­my się tro­chę oszu­ka­ni. Na pocie­sze­nie jed­nak odkry­li­śmy, że nie tyl­ko nas oma­mio­no obiet­ni­cą. Sala była bowiem peł­na do tego stop­nia ze miej­sca bra­kło na pod­ło­dze. Cie­szy­my się wiec, że tra­dy­cja pija­ro­wa­nia w naro­dzie nie ginie.

Myśmy daw­no takiej Auli nie widzie­li. Ska­kać trze­ba było. Aule­ry uśmiech­nię­te od ucha do ucha. Gdy­by nie te ucha śmia­li by się pew­ni­kiem na okrą­gło. Cho­ciaż sala powo­du­je u nas już spad­ki kre­atyw­no­ści, tym razem było miod­nie. Zna­czy się słod­ko. Zna­czy się pra­co­wi­cie jak u psz­czó­łek. Zna­czy się fotek ze sto­pięć­dzie­siąt bez mała.

Na wła­sne oczy zoba­czy­li­śmy, że aby osią­gnąć suk­ces trze­ba mieć misję. Naj­le­piej od Boga jak Jake i Elwood. Od kogo ma Agniesz­ka zamie­rza­my się dowie­dzieć nie­ba­wem. Usły­sze­li­śmy rów­nież zaska­ku­ją­ce wyzna­nie kto jest ojcem. Jak wia­do­mo suk­ces ma wie­lu ojców. Nie­ja­ka Suzie jest nie­wąt­pli­wym suk­ce­sem w bran­ży inwe­sty­cji zaląż­ko­wych. Nie mniej jed­nak myśmy śle­dzi­li uważ­nie star­tup-sce­nę i swo­je zda­nie mamy kto się przy­cznił do suk­ce­su. Oj dzia­ło się.

Co na Auli

W tym odcin­ku wystą­pi­li:
  • Joan­na M. — kreatywna dama , któ­ra na rand­kach opo­wia­da o swo­im star­tu­pie.
  • Kon­rad L. — zna­ny podglądacz aukcyjny i pro­pa­ga­tor prze­strze­ga­nia przy­ka­zań oraz ojciec swo­je­go dziec­ka.
  • Robert W. — któ­ry zaj­mu­je się pija­ro­wa­niem oraz przy­pra­wia­niem o zawał wła­ści­cie­li agen­cji publicz­nie przy­zna­jąc się do sta­wek.

panel popro­wa­dzi­ła.

  • Agniesz­ka S. — zna­ny w bran­ży SPIN dok­tor zaj­mu­ją­cy się orga­ni­za­cją edu­ka­cji dla tych co zaczy­na­ją.

Na stronie Auli moż­na zoba­czyć pre­zen­ta­cje.
U nas nie­zmien­nie wyjąt­ko­wo inte­li­gent­ne i boga­te kobie­ty, oraz pięk­ni męż­czyź­ni. Albo na odwrót. Nigdy nie pamię­ta­my dokład­nie. Zawsze może­cie oce­nić sami więc zapra­sza­my do foto-rela­cji.

Fotorelacja


Zobacz rów­nież zdjęcia z innych Auli.

Spostrzeżenia luźne i nie zawsze prawdziewe.

Szyb­ko bo miej­sca na pod­ło­dze się koń­czą …

Odda­waj mia­łeś swo­ją szan­sę

Moje dziec­ko, że tak powiem … Jakieś pyta­nia?”

My też cza­sem mamy dosyć patrze­nia i woli­my posłu­chać

w star­tu­pie trze­ba mieć misję i być lek­ko nawie­dzoym

A może by tak Oran­ge?

Piz­za­rium w peł­nej kra­sie

dla spra­gnio­nych Black & White … w wer­sji dla nie­spo­ży­wa­ją­cych

Spró­buj to popsuć … a to że jesteś zna­ny nic Ci nie pomo­że

My też.

Star­tu­pem zamu­je­my się 24h/​na dobę. Jeśli nie kochasz nie będzie uśmie­chu ani suk­ce­su.

Podumowanie

Było kre­atyw­nie, będą True Stories.
Stay tuned.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , ,

Na razie brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź