Aula 76 - fotorelacja

Aula sie­dem­dzie­siąt sześć. Czy­li inwe­sto­ry i kasio­ra do roz­da­nia.

W tym odcin­ku wystę­po­wa­li:

  • Arka­diusz H. co to się ogrom­ny­mi rze­cza­mi zaj­mu­je, ale małych firm poszu­ku­je
  • Zyg­munt G. — co to pie­nię­dzy ma w bród i jesz­cze ciut, ale te z 8.1 też przyj­mie z poko­rą.
  • Maciej K. — co to się zaj­mu­je ryb łowie­niem, ale chwi­lo­wo tyl­ko węd­ku­je bo ryby wyło­wio­ne a o nary­bek w Pol­skich sta­wach dba­ło­ści nie ma.

Na stronie Auli moż­na zoba­czyć pre­ze­zn­ta­cje.
U nas jak zwy­kle jed­no oko na boga­tych męż­czyzn a dru­gie na pięk­ne kobie­ty. Myśli­my o trze­cim dla tych co się nie łapią w poda­ne pod­ru­py.

Fotorelacja


Zobacz rów­nież zdjęcia z innych Auli.

Spostrzeżenia luźne i nie zawsze prawdziewe.

Duże i wło­cha­te. Kon­ku­ren­cja może się zacząć bać

Czy nikt nie prze­ka­zał, że na tej sali sło­wo pro­blem jest de mode?

Andro­id naj­le­piej nada­je się do ste­ro­wa­nia ogrze­wa­niem

W ocze­ki­wa­niu na mecze pró­ba stro­jów naro­do­wych

Zyg­munt dał do zro­zu­mie­nia że kasio­rę ma … ale nie przy sobie.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , ,

Na razie brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź