moje MBTI - badanie

W części pierwszej było o impul­sie, któ­ry skło­nił mnie do wej­ścia na ścież­kę sta­łe­go roz­wo­ju. Dzi­siaj będzie od samym bada­niu MBTI

Pro­szę BYĆ SOBĄ.….… A to wca­le nie jest takie pro­ste.… cza­sa­mi. 🙂

Sko­ry­gu­je. To naj­czę­ściej nie jest takie pro­ste.

Test MBTI

Me myself in dots

Magda


Czy Pan się spóź­nia?”
„Spo­ra­dycz­nie”.


No i tyle. Nie boli bar­dziej niż wizy­ta u den­ty­sty.

Wynik

Kil­ka dni póź­niej przy­szedł wynik

W kon­tek­scie wyni­ku moja współprodukcja i wymy­ślo­ny tagli­ne z poło­wy zeszłej deka­dy nabrał dla mnie inne­go wymia­ru. Pozdra­wiam Cię Kuba 🙂

Cztery litery

Ekstrawersja czy introwersja (Extraversion vs. Introversion)

E lub I

Zmysłyły czy intuicja (Sensing vs. iNtuition)

W jaki pre­fe­ro­wa­ny spo­sób prze­twa­rza­my bodź­ce i sygna­ły z oto­cze­nia.

Es

InN. To też świat opcji i poten­cjal­nych moż­li­wo­ści. Co mi daje infor­ma­cja dziś jest mało waż­ne. Waż­ne jest efekt ta infor­ma­cja ma rze­czi i wyda­rze­nia w przy­szło­ści. Widze­nie poten­cja­łu pozwa­la inspi­ro­wac i wyzna­czać cel, któ­re­go nie widać.

No popatrz taki zim­ny drań ten pre­zes był a teraz na fun­da­cję go naszło.”

Total Immersion sku­piam się tyl­ko i wyłacz­nie na tym jaki jest odgłos kie­dy wkła­dam rękę do wody.

Myślenie czy odczuwanie (Thinking vs. Feeling)

Decy­zje, decy­zje. Bez nich sta­li­by­śmy w miej­scu. Codzie­nie set­ki mniej­szych i więk­szych. Cza­sem te ogrom­ne. Pre­fe­ro­wa­ny spo­sób to spo­sób naj­bar­dziej wydaj­ny. Moja pre­fe­ren­cja to eF

Ser­ce i rozum. Jed­na z ulu­bio­nych reklam mojej cór­ki to wła­snie takie pre­fe­ren­cje poda­ne w roz­ryw­ko­wej for­mie.

Judging vs. Perceiving)


Wie­dza o tym spo­wo­da­ła że mam tzw. pack-listy. Bez tego poja­wił bym się nie­chyb­nie bez kary pamię­ci na sesji. Zacho­wań z ostat­niej pre­fe­ren­cji (tak jak zacho­wań z pierw­szej pre­fe­ren­cji) moż­na się wyuczyć. Moż­na by rzec że w robo­cie potra­fię się zacho­wać jak raso­wy ENFJ.

JP

MBTI jest kiep­skie, bo nie uwzględ­nia X albo Y.

Aaaa … czy­li Ty nie uży­wasz gło­wy do podej­mo­wa­nia decy­zji.

Typy i wiedza

Sko­ro już masz tę wie­dzę to możesz napraw­de dużo. Zarów­no w kwe­stii roz­wo­ju oso­bi­ste­go jak i popra­wy rela­cji z oto­cze­niem.

ezoterykęczytelni jako „must have” dla zain­te­re­so­wa­nych.

Podsumowanie

KarmaEquity™ : Wpis dedy­ku­je wła­śnie Magdzie Urbanowicz. Nie dla­te­go, że otrzy­ma­łem od niej wie­le. Dedy­ku­ję go, ponie­waż od daw­na powo­li zmie­rza do celu pomi­mo prze­ciw­no­ści i bra­ku wyty­czo­ne­go szla­ku, któ­ry sama wyzna­cza. 🙂

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , ,

Na razie brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź