Ile warta jest fotografia?

INFP się nada­ję.
Wiem jed­nak że:

Foto­gra­fia szcze­gól­nie dobra to inwe­sty­cja, a nie koszt.

Czy­ta­łem o tym już daw­no. Myśla­łem zaś, jak o mar­ke­tin­go­wym beł­ko­cie wymy­ślo­nym po to żeby łatwiej uro­bić klien­tów. Dopó­ki sam na wła­snej skó­rze nie prze­ko­na­łem się o praw­dzi­wo­ści tego stwier­dze­nia.

Prywatnie

. I to praw­da.

Dwie przy­jem­no­ści na raz

Peek-a-boo

Nas nie dogo­niat

Cof­fe!

Stay­in on south makes me easy like Sun­day mor­ning

Wide­lec nóż i jed­na miska. Musi star­czyć na nowy pocza­tek.

Jest do bani a nie­ba­wem będzie do dwóch bań.

To był pięk­ny dzień na poże­gna­nie. Widać to dopie­ro z per­spek­ty­wy cza­su.

Jaka jest war­tość takich zdjęć. Nie podej­mu­ję się oce­niać za innych. Dla mnie duża.

Zawodowo

Doko­na­nia

Potem przy piwie, kawie, wodzie mine­ral­nej albo o suchym pysku na roz­mo­wie kwa­li­fi­ka­cyj­nej w kor­po­ra­cji (doświad­cze­nie wła­sne), dosta­je­my pyta­nie.
Infor­mu­je zatem, że prze­licz­nik sło­wo-obraz od daw­na wyno­si 1000–1.

kapeli pogry­wa. Jed­nym sło­wem pro­jekt marze­nie. Moje uwa­gi o tym, żeby zain­we­sto­wać w foto­gra­fa, któ­ry zro­bi „making of” uto­nę­ły w morzu spraw i stre­su. Bran­ża orga­ni­za­cji wyda­rzeń to rol­ler-coaster w wer­sji lux. W cza­sie impre­zy nie ma cza­su na samo­dziel­ne foto­gra­fo­wa­nie. Pra­cu­jesz po 14–16h na wyso­kich obro­tach. Efekt koń­co­wy: impre­za świet­na co widać na zdjęciach

Tu gdzie teraz jest ścier­ni­sko, bedzie kie­dyś faj­na impre­za

A tam za pło­tem koło try­bu­ny mar­ket. Super mar­ket.

Wize­ru­nek
Fak­tem jest jed­nak, że dobrze zro­bio­ne zdję­cie powo­du­je, że do prze­ka­za­nia pozo­sta­nie Ci tyl­ko 20% infor­ma­cji.

Kie­dyś nie mia­łem ocho­ty, na udo­stęp­nie­nie swo­je­go wize­run­ku w fol­de­rze rekla­mo­wym agen­cji. Jed­nak czło­wiek odpo­wie­dzial­ny za zdję­cia, pozdra­wiam Cię Woj­tek, był zde­ter­mi­no­wa­ny. Zasko­czył mnie na scho­dach. Zdję­cie poszło do dru­ku. Mój bia­ły strajk dał tyl­ko tyle, że opu­bli­ko­wa­no kiep­skiej jako­ści moje zdję­cie.
Zdję­cia­mi czę­sto się sprze­da­je­my. Jaka jest więc war­tość dwa razy lepiej płat­nej pra­cy?

Dzień bez uśmie­chu jest dniem stra­co­nym

Firmowo

Cięż­ko pra­co­wa­li­śmy”. A któż cięz­ko nie pra­cu­je? Ten świet­nie ode­bra­ny prze­kaz ze Startup Weekend Kraków, powstał tyl­ko dla­te­go, że wcze­śniej powsta­ły dobre zdję­cia. Wystar­czy porów­nać ten prze­kaz z tek­stem któ­ry usłu­sza­łem po: „Impre­za była napraw­dę odjaz­do­wa”.

Ile to kosz­tu­je ?” nic dobre­go dla biz­ne­su nie zro­bi.

Jak zrealizować inwestycje w wartościowe zdjęcia?

Świadomie


2. Masz koło sie­bie kogoś kto ma apa­rat foto­gra­ficz­ny i ROBI ZDJĘCIA
3. Kon­trak­tu­jesz foto­gra­fa, któ­ry ROBI ZDJĘCIA

Spe­cjal­nie pod­kre­śli­łem dru­gi waru­nek, bo czę­sto zda­rza mi się widzieć, że nie jest speł­nio­ny.

Przypadkowo


2. Jesli ktoś pro­po­nu­je Ci uczest­nic­two w zdję­ciach. Nie odma­wiaj.

Take your chan­ce

[fot. Jerzy Dudek]

Ile zainwestować w zdjęcia?

To ile zain­we­sto­wać w zdję­cia? Z inwe­sty­cja­mi w foto­gra­fię jest jak z inwe­sty­cja­mi finan­so­wy­mi. Wiel­kość zysku zale­ży od wło­żo­ne­go kapi­ta­łu. Ja oso­bi­ście sta­ram się 

W świa­do­mej-opcji-inwe­sty­cyj­nej-numer-jeden kwo­ta do wyło­ze­nia jest pozio­mie 300pln za uży­wa­ny kom­pakt i kar­tę pamię­ci. Ja mam takie­go „wie­ko­we­go” Canon’a IXUS’a. Mógł­bym pew­nie opo­wia­dać trzy dni jak było. Wola­łem zabrać apa­rat.

Big trip. Small came­ra

Zakończenie

Fazi łapie Ker­mi­ta na kory­ta­rzu w cza­sie gdy ten zmie­rza do gar­de­ro­by Miss Pig­gy
Fazi:
Ker­mit: „Okay zara­biasz trzy razy wię­cej”
Fazi: „O nie! Dasz mi czte­ry razy wię­cej”
Ker­mit: „Dobra dam Ci pięć razy wię­cej”
Fazi: „Sześć”
Ker­mit: „Sie­dem”
Fazi: „Osiem”
Z odda­li sły­chać głos Miss Pig­gy „Keeeer­mit”.
Ker­mit, wyraź­nie ziry­to­wa­ny: „Fazi dam Ci dzie­sięć razy wię­cej i to jest moje ostat­nie sło­wo, a teraz muszę lecieć do Pig­gy”
I pobiegł. Fazi pod­eks­cy­to­wa­ny, szu­ka ujścia swo­ich emo­cji i łapie Gon­zo (któ­ry zapew­ne bie­gnie dać się wystrze­lić z arma­ty)
Fazi: „Gozno, Gon­zo cze­kaj!”
Fazi: „Ker­mit dał mi pod­wyż­kę! Uwa­żaj: DZIESIĘĆ RAZY TYLE!!!”
Gon­zo pod­no­si brew: „?…”
Fazi: „Gon­zo powiedz mi ile jest dzie­sięć razy zero?”

Mah­na-mah­na
Robert
KarmaEquity™ : Do wpi­su zain­spi­ro­wa­li mnie:
efektywny gość, któ­ry jako jeden z nie­wie­lu użył sam z sie­bie sfor­mu­ło­wa­nia inwe­sty­cja w sto­sun­ku do foto­gra­fii.
Agniesz­ka Ska­la, któ­ra to bar­dzo faj­ne rze­czy dla mło­dych przed­się­bior­ców robi. SPIN
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: ,

Na razie brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź