Pióro, sprawy i ich stosy


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , ,

2 komentarze do “Pióro, sprawy i ich stosy”

  1. Mairusz czwartek, 10 Listopad 2011 dnia 14:23 #

    To cie­ka­wy temat: w jaki spo­sób robisz to, że Two­je Foto­gra­fo­wa­nie znaj­du­je czas nie­za­leż­nie od innych rze­czy?

  2. JimB40 czwartek, 10 Listopad 2011 dnia 17:09 #


    Moje Pisa­nie rów­nież mi na jesie­ni focha strze­la. Gdy­by było przed­się­wzię­ciem z celem albo komer­cyj­nym daw­no by pew­nie zban­kru­to­wa­ło. 🙂 Ostat­nio testu­je spo­sób napi­sze tyl­ko 2 zda­nia …

Zostaw odpowiedź