Aula 68 - fotorelacja i mini felieton

PressPad na AjPad

Sześć­dzie­sią­ta ósma Aula to ostat­nia sta­cjo­nar­na Aula przed prze­rwą waka­cyj­ną. Napi­sa­li­śmy sta­cjo­nar­na bo powsta­ła ini­cja­ty­wa zwa­na Aula Pokaz Drogowy, co by przed­się­bior­czość tech­no­lo­gicz­na nie tyl­ko w sto­li­cy pro­mo­wa­na była. My tam w dro­gę się nie uda­li­śmy, bo nikt nam nie zapro­po­no­wał luk­su­so­we­go auta do testo­wa­nia. Jesz­cze. Skut­ku­je to więc bra­kiem foto­re­la­cji. Pozo­sta­je wie­rzyć więc, że jak wieść gmin­na nie­sie, ini­cja­ty­wa ta suk­ce­sem jest. Być może wybie­rze­my się na kra­kow­ską edy­cję. W ramach odwe­tu za najazd miesz­kań­ców gro­du Kra­ka na Aulę sześć­dzie­sią­tą ósmą. Albo w ramach odwie­dze­nia znam­jo­mych, któ­rzy tam wyemi­gro­wa­li. Ramy okre­śli­my nie­ba­wem. Wra­ca­jąc więc do mia­sta rodzin­ne­go.

Co tam na Auli

Ponie­waż polu­je­my na uśmie­chy posta­no­wi­li­śmy pochwi­lić się tym razem efek­ta­mi. Leszek oraz Michał zosta­li zakwa­li­fi­ko­wa­ni warun­ko­wo pod hasłem „lek­kie roz­ba­wie­nie”

Przemek Magda Marcin Leszek Arwid Marcin Paweł Michał

Dnia ostat­nie­go czerw­co­we­go w war­szaw­skiej Auli numer jede­na­ście zebra­ła cała masa spra­gnio­nych przed­się­bior­czo­ści tech­no­lo­gicz­nej oraz kil­ku zna­mie­ni­tych pre­le­gen­tów, któ­rzy tę potrze­bę zaspo­ko­ić się sta­ra­li. W kolej­no­ści nie alfa­be­tycz­nej

  • Michał D. — wła­ści­ciel anga­żu­ją­cych slaj­dów oraz apli­ka­cji do nauki bez nauk pobie­ra­nia (LingApp)
  • Paweł N. — Były blog­ger, były video blog­ger, były twór­ca inter­ne­tu, oraz już aktu­al­nie były poka­zo­wy geek — aku­al­nie przed­się­bior­ca z bran­ży dys­try­bu­cji wydaw­nictw elek­tro­nicz­nych. (PressPad)
  • Mar­cin J. — czło­wiek któ­ry trzę­sie Web’em. (WebShake)
  • Arwid M. — praw­nik z poli­tech­nicz­nym zaple­czem rodzin­nym oraz wie­dzą na temat pry­wat­no­ści. (Eversheds)

Dodat­ko­wo zaś w ramach pane­lu, któ­ry pro­wa­dził Mar­cin G. zasie­dli wydaw­cy maga­zy­nów elek­tro­nicz­nych

  • Prze­my­sław G. — eZin w tema­cie zara­bia­nia kasy przy pomo­cy kasy (Equity Magazine)
  • Mag­da­le­na G. — eZin w tema­cie zara­bia­nia kasy przy pomo­cy tech­no­lo­gii (Proseed Magazine)
  • Leszek W. — eZin w tema­cie zara­bia­nia kasy przy pomo­cy odpo­wied­niej pozy­cji (SEM Specialist)

Ode­sła­li­by­śmy do fil­mów i pre­zen­ta­cji ale sami ich zna­leźć nie może­my. 🙂 Sły­sze­li­śmy, iż w kame­ra sta­ła tyl­ko dla pod­nie­sie­nia pre­sti­żu impre­zy. Jak wia­do­mo bowiem kame­ra bez kar­ty pamię­ci reje­stru­je moc­no ulot­nie. Współ­czu­je­my ale bądź co bądź poraż­ka jest skła­do­wą sukcesu. Sami kie­dyś naci­ska­li­śmy pół godzi­ny spust migaw­ki w apa­ra­cie bez wło­żo­nej kar­ty pamię­ci. Na szczę­ście model­ka była goto­wa wszyst­ko powtó­rzyć i to nie raz. Czy pre­le­gen­ci się rów­nież zgo­dzą? Trzy­ma­my kciu­ki. Tym­cza­sem zapra­sza­my bo oto kolej­na

Foto­re­la­cja

Pic­nik się zawie­sił w dzia­ła­niu więc będzie tra­dy­cyj­ny pokaz flic­ke­r’o­wy. Dobrze nam się foto­gra­fo­wa­ło i tro­che śmy się roz­pę­dzi­li. Zdjęć jest sto i pięć­dzie­siąt.

Jesli nie widzisz pre­zen­ta­cji zobacz pokaz slajdów albo wpis na blogu.
Możesz też obej­rzeć same zdjęcia na flickr.
Zobacz rów­nież zdjęcia z poprzednich Auli.

Dla tych którzy nie lubią długo oglądać wybrane zostały tak zwane „momenty” czyli

Spostrzeżenia luźne i nie zawsze prawdziwe

Zada­waj mądre pyta­nia to dosta­niesz nagro­dę. Nie umiesz? To przeczytaj o zadawaniu pytań.

Nawet jeśli w zespo­le grasz dru­gie skrzyp­ce. Rób to z uśmie­chem.

Jeśli pro­wa­dze­nie start-up nie wpro­wa­dzi­ło Cię jesz­cze w bojo­wy nastrój, pomóż sobie pro­jek­cją.

Nie­bie­ski w tym sezo­nie zaczy­na zdo­by­wać wpły­wy

Ilość pięk­nych kobiet na Auli nawet pro­fe­sjo­na­li­stów wpro­wa­dza w zakło­po­ta­nie.

Jeśli wpa­dasz tyl­ko na piz­zę pamie­taj zadać cho­ciaż jed­no pyta­nie i uśmie­chaj się od same­go wej­ścia

Wydział Mecha­tro­ni­ki zobo­wią­zu­je ale bez prze­sa­dy z poświę­ce­niem.

Nawet jeśli jesteś Super­man uwa­żaj w jaki spo­sób przy­my­kasz oczy. Stwo­rzysz myl­ne wra­że­nie i Bat­man się wku­rzy. Nie mniej jed­nak my przy­mkne­li­by­śmy oczy w ten sam spo­sób.

Koniec prą­du , koniec sezo­nu

A na sam koniec kan­dy­dat do zwy­cię­stwa w kate­go­rii „The best pho­to of 4th Aula season

Zakończenie

Lato w peł­ni czas się więc udać do … pra­cy. 🙂 Sza­now­ny mini­ni­ster gospo­dar­ki Wal­de­mar P. wystą­pił z pro­po­zy­cją aby w te waka­cje nie zasi­lać kasą obcej ide­owo i naro­do­wo kie­sze­ni. Musi­my wiec poje­chac afry­ki gdzie pol­scy wła­ści­cie­le hote­lu cho­dzą w samych prze­pa­skach bio­dro­wych 😉 A poważ­niej odwie­dzi­my zatem ulu­bio­ne Mazu­ry na dni kil­ka, a jesien­nie może i ulubione Bieszczady celem prze­te­sto­wa­nia gita­ry w warun­kach bojo­wych.

Trzy­ma­my kciu­ki za naj­więk­sza zeszło­rocz­ną inwe­sty­cję poten­ta­ta w bran­ży inwe­sty­cji seed’o­wych Krzysz­to­fa K. Dzie­wię­cio-mie­sięcz­ny okres inku­ba­cji dobie­ga koń­ca. Jakiś czas temu Chris na face­bo­ok’u pre­zen­to­wał foto­re­la­cję z Demo Day. O ile dobrze liczy­my ilość chec­k’i­nów w Świętej Zośce, cał­kiem nie­ba­wem w jej wytwor­nych i kom­for­to­wych salach zor­ga­ni­zo­wa­ny zosta­nie Launch Day. My swo­je obie życio­we inwe­sty­cje tam wła­śnie lan­czo­wa­li­śmy, wiec wie­my że są gwa­ran­cję na pomyśl­ny roz­wój. Nie­ste­ty przy tej oka­zji musi­my przy­po­mnieć, że są to inwe­sty­cje dłu­go­ter­mi­no­we i kolej­na szan­sa na zna­le­zie­nie dobre­go inwe­sto­ra poja­wia po mini­mum osiem­na­stu, dzie­więt­na­stu latach. Nie mniej jed­nak pole­ca­my gorą­co.

Czas się poże­gnać do wrze­śnia. Kie­dy to cze­ka na nas wyjąt­ko­wo bom­bo­we otwar­cie. Bowiem na Auli 69 wystą­pią star­tu­py wła­śnie z tej bran­ży. 🙂 Przy­nam­niej my mamy taką nadzie­je. I to pomi­mo ofi­cjal­ne­go komu­ni­ka­tu o nie­zgod­no­ści z zało­żo­ną linią pro­gra­mo­wo-stra­te­gicz­no-roz­wo­jo­wą. Jeśli potrze­ba słu­ży­my nume­ra­mi tele­fo­nów do poten­ta­tów z bran­ży.

PS.
Tru­eSto­ry or Comic­Card on the way. Stay Tuned.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , ,

Na razie brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź