Jak się zaczyna palić papierosy

Robert, Anglia, chło­pa­ki, ogó­rek i papie­ros

Wszyst­ko było … inne

Wśród tych nowo­ści były rów­nież papie­ro­sy Marl­bo­ro oraz kul­to­we wielbłądy
Dość napi­sać, że póź­niej­sze symp­to­my przy­po­mnia­ły ODN (Obja­wy Dnia Następ­ne­go). Z tym, że były dużo bar­dziej dotkli­we.

Mała dygre­sja. Napi­sa­łem o poży­cza­niu w cudzy­sło­wiu, bo chło­pa­ki nic o tym nie wie­dzie­li. Gdy­by wie­dzie­li powie­si­li­by mnie na naj­bliż­szym drze­wie za szluw­kę. Eko­no­mia. Jed­na pacz­ka papie­ro­sów w Angli kosz­to­wa­ła tyle co kil­ka­na­ście w Pol­sce.

marka prze­chrzczo­na robo­czo na “Ben­son & Hed­ge­hog”.

Palenie

No to co w tych papie­ro­sach jest takie­go, że przez kolej­ne 15 lat wypa­la­łem pacz­kę dzien­nie?

  • Przy­jem­ność
  • Social
  • Moda. Pale­nie było mod­ne. Dawa­ło natych­mia­sto­we poczu­cie przy­na­leż­no­ści do gru­py ze wszyt­ki­mi kon­se­kwen­cja­mi zna­nej gry swój-obcy.
  • Wize­ru­nek. Ogrom­na kasa na pro­mo­cję wyda­wa­na przez kon­cer­ny tyto­nio­we wbi­ja­ła nam do gło­wy wize­ru­nek, iż tak zwa­ny praw­dzi­wy facet ma zawy­czaj papie­ro­sa w zębach.
  • Uko­je­nie ner­wów. “

nie dbasz o zdro­wie”, mia­łem zawsze ang­do­tę z popar­ciem fak­ta­mi w rze­czy­wi­sto­ści.

To stwier­dze­nie też mi było miłe dla ucha: .

Co więc skło­ni­ło mnie do pod­ję­cia decy­zji o tym, że:

Kończę palenie?

Po pierw­sze prze­sta­ło mi ono spra­wiać przy­jem­ność. Może tro­chę zbyt sze­ro­ko powie­dzia­ne. To nie tak, że w ogó­le nie było fraj­dy. Jed­nak na kil­ka­na­ście wypa­la­nych dzien­nie papie­ro­sów przy­jem­ność spra­wia­ły dwa albo trzy. Kolej­ne trzy zaś z pozo­sta­łych, dawa­ły dys­kom­fort w posta­ci nie­sma­ku lub lek­kie­go bólu gło­wy.

Po trze­cie zaś … nie było „po trze­cie”. Pierw­szy powód wystar­czał a dru­gi dopeł­niał.

W kolej­nej czę­ści więc będzie o tym, w jaki sposób się kończy palenie.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , ,

Na razie brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź