Moje MBTI - początek

Per­so­na­li­ty disco­ve­red

Dzień dobry. Na imię mam Robert i jestem typem INFP. Przy­naj­mniej według Izki Meyers’owej 🙂 Będzie o MBTI, wybit­nym Karolu

karta śmierci

Do you know who are you?


— “Czy Ty na pew­no wiesz kim jesteś sko­ro ładu­jesz się po raz kolej­ny do pral­ki?”
— “A cóż to za dur­ne pyta­nie?” — odpo­wie­dział.

O tym, że durnych pytań nie ma

MBTI, Keirsey czy socjonika.

Zro­bi­łem sobie pierw­szy test w Inter­ne­cie uprzed­nio prze­czy­taw­szy dokład­nie zasa­dy.

Wyrok poja­wił się natych­miast:
Click to view my Personality Profile page

Keirsey’a.
Wyrok na ema­il: Healer z gru­py Ide­alist czy­li odpo­wied­nik INFP.
Kur­na jaki ide­ali­sta? Ja tu biz­nes pro­wa­dzę. 🙂

doradcy osobistego Magdy Urbanowicz.

Czas było się wybrać do Pozna­nia.
c.d.n.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , ,

4 komentarze do “Moje MBTI - początek”

 1. Mairusz czwartek, 8 Wrzesień 2011 dnia 13:24 #

  Wita ISTJ :). To, że się do mnie nie wybra­łeś poczy­tu­ję nie­mal­że jako zdra­dę ;). Ale popra­wisz się na przy­szłość.

  A jak to zro­bi­cie czy­taj­cie dalej.

  No i oprócz tego jesz­cze wie­le dodat­ko­wych. W przy­pad­ku Rober­ta naj­bar­dziej będzie ujaw­nia­ła się Intu­icja, w moim przy­pad­ku bar­dziej myśle­nie — to wyraż­nie widać po sty­lu pisa­nia. Ja uży­wam języ­ka tro­chę jak narzę­dzia pro­gra­mo­wa­nia, Robert bar­dziej arty­stycz­nie.

  MBTI to napraw­dę świet­ne narzę­dzie do pozna­nia sie­bie i zro­zu­mie­nia pew­nych rze­czy. Pole­cam!

 2. JimB40 czwartek, 8 Wrzesień 2011 dnia 16:23 #

  Mariusz,

  Dzię­ki za komen­tarz. Ale tak żeś się roz­pę­dził, że zaraz nie będę miał o czym pisać w dru­giej czę­ści cyklu. Dobrze że cho­ciaz mam swo­je rysun­ki 🙂
  Nie wie­le osób w moim życiu zro­bi­ło tyle dobre­go co Karol oraz Izka.  Sup­ple­ment rela­tion­ships mutu­al­ly ener­gi­ze each other’s les­ser deve­lo­ped func­tions.” i dalej „The world view of the other is often undi­sco­ve­red, per­haps exo­tic” 🙂

 3. Mairusz czwartek, 8 Wrzesień 2011 dnia 22:12 #

  Z F dobra dia­gno­za, coaching, MBTI i tego typu rze­czy takoż.

Trackbacki/Pingbacki

 1. moje M.B.T.I. – badanie | JimB.40 Blog - czwartek, 23 Luty 2012

  […] JimB40 dnia czwar­tek, 23 Luty 2012 w psy­cho­lo­gia W czę­ści pierw­szej było o impul­sie, któ­ry skło­nił mnie do wej­ścia na ścież­kę sta­łego roz­woju. […]

Zostaw odpowiedź