Mój startup'owy weekend

Tur­ning my ide­as into the pro­jects

Startup Weekend w War­sza­wie wie­dzia­łem, że tam będę. Tym razem jed­nak bez apa­ra­tu foto­gra­ficz­ne­go. Zasko­cze­nie? Życie bez nie­spo­dzia­nek bywa nud­ne. Na imprez­kę był „zakon­trak­to­wa­ny” dobry fotograf „No talks just action”. Czy może być lep­sza reko­men­da­cja jeże­li chce się coś zre­ali­zo­wać?

Przygotowania

eveneaOioli nie? 😉

jaszczurczy mózg

Jako rasowy INFPAulę Polską a chło­pa­ki poje­cha­li z czwartą rocznicą

Look for solu­tion

Światła, Kamera, Akcja!

Aula or not Aula. That is the question.

Janka RychteraGrzesiek Wolański

Na war­szaw­skiej edy­cji Star­tup Week­end spo­tka­łem mię­dzy inny­mi:

 • WII czy­li Wyso­ce Inte­li­gent­nych Intro­wer­ty­ków zwa­nych też cza­sem hake­ra­mi
 • PSP czy­li Przed­sta­wi­cie­li Sztuk Pięk­nych zwa­nych cza­sem dizaj­ne­ra­mi.
 • XBOX
 • $$$pra­wie za free
 • Men­to­rówpoło­żyć wspie­rać naj­bar­dziej inno­wa­cyj­ne pro­jek­ty.
 • Orga­ni­za­to­rów czy­li ludzi czy­nu i gło­śnych okrzy­ków.
 • Last but not least pięk­ne kobie­ty

Na zakoń­cze­nie oka­za­ło się, że ten naj­bar­dziej zwa­rio­wa­ny pomysł (cityrace, któ­re­mu kibi­co­wa­łem jak­bym co naj­mniej sam go przed­sta­wił) wygrał! Uważ­nie obser­wo­wa­łem Krzyśka Wacławka

Hap­pi­nes (foam) errup­tion

Pointa, wnioski?

 1. Dwóch srok za ogon nie zła­piesz. Nie ma to jak spraw­dzić empi­rycz­nie
 2. W dwa dni moż­na zre­ali­zo­wać naj­bar­dziej zwa­rio­wa­ny pomysł. Z dobrym zespo­łem
 3. Pro­gra­mi­sta w star­tu­pie to zawód kre­atyw­ny a nie odtwór­czy jak w kor­po.

Mój efekt końcowy i podsumowanie

Uno: W reali­za­cji swo­ich zamie­rzeń trzy­maj nogi na zie­mi ale gło­wę zawsze w chmu­rach. Może być ich na przy­kład dzie­sięć.

Head in ten clo­uds

Dos:

Do it with pas­sion

Tres:

For eve­ry man’s suc­cess the­re is a wise woman near­by

Z pozdro­wie­nia­mi dla orga­ni­za­to­rów, wszyst­kich Hac­ke­rów i Day-Dreamer’ów.

PS.

PPS.
Javier. Gra­cias por un con­tatct para comer buenas tapas en Var­so­via. 🙂

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , , ,

5 komentarzy do “Mój startup'owy weekend”

 1. Wicu środa, 18 Maj 2011 dnia 18:34 #

 2. Ghati środa, 18 Maj 2011 dnia 19:42 #

 3. .ksy środa, 18 Maj 2011 dnia 23:09 #

  Nice foto :)) Faj­nie, że byłeś! 🙂

 4. JimB40 czwartek, 19 Maj 2011 dnia 08:23 #

 5. .ksy czwartek, 19 Maj 2011 dnia 09:33 #

  @JimB40 — Zoba­czę co się da zro­bić, ale to po Tar­gach eHan­dlu. Bo zaraz kie­ru­nek Poznań.

Zostaw odpowiedź