Pytać czy nie pytać ... oto jest pytanie

What, Whe­re & When

Więk­szość pew­nie pamię­ta ze szko­ły.
— Robert, gdzie leży Boli­wia?
— Pyta Pani gdzie jest poło­żo­na Boli­wia? Boli­wia leży…


Otwierasz czy zamykasz

Pytamy innychJeże­li pytam to po to, aby usły­szeć
Pytamy siebie


Zada­wa­nie sobie pytań to świet­na i spraw­dzo­na meto­da na rusze­nie z miej­sca, kie­dy wyda­je się że nic nie może­my zro­bić. Jak mogę to zro­bić ina­czej? Jaka jest jesz­cze opcja, o któ­rej nie pomy­śla­łem? A to nic inne­go jak …

Odkrywanie

Co jest za następ­nym wzgó­rzem?
Brak zain­te­re­so­wa­nia w tym tema­cie skut­ko­wał by dziś gło­sze­niem teo­rii, że zie­mia jest pła­ska w kształ­cie kwa­dra­tu pod­par­te­go kolum­na­mi.

Czy moż­na pisać języ­kiem na kla­wia­tu­rze?

Czy jestem szczę­śli­wy?
Zbyt poważ­ne? To zale­ży jak trak­tu­jesz swo­je życie.

Rudyarda Kiplinga (tak tego od Księ­gi Dżun­gli):

I keep six honest serving-men
(They tau­ght me all I knew);
The­ir names are What and Why and When
And How and Whe­re and Who.

Meto­da 5W1H czy­li zestaw sze­ściu pytań na What, Who, Whe­re, When, Why, How

What? Co chce­my zro­bić?
Who? Kto bedzie to robić
Whe­re? Gdzie bedzie­my pra­co­wać?
When? Na kie­dy chce­my dostar­czyć efekt
Why? Dla­cze­go to robi­my?
How? Jak

Co jest na zdję­ciu? Mia­sto, przed­miot, czło­wiek
Kto jest na zdję­ciu? Janek, Maria, poli­cjant, pan­na mło­da
Gdzie zosta­ło zro­bio­ne? mia­sto, pań­stwo, w aucie, na pomo­ście
Kie­dy zosta­ło zro­bio­ne? zima, lato, wschód słoń­ca, noc
Dla­cze­go

Kto pyta nie bładzi


Czy pytać zatem?

Tak.

polecana przeze mnie

PS.
We wpi­sie dwa razy poja­wi­ła się dżun­gla.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: ,

Na razie brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź