Wordcamp 2010 - relacja

JimB40 at Word­Camp 2010

Wordcamp zapi­sa­łem się już daw­no, kie­dy to w koń­cu listo­pa­da dowie­dzia­łem się, że nad morzem orga­ni­zo­wa­ny jest Blog Forum Gdańsk

Napi­sa­łem więc do Gdań­ska. Ba! Nawet tele­fon popeł­ni­łem do biu­ra pra­so­we­go, bo prze­cież apa­rat będzie w tor­bie. Po sym­pa­tycz­nej roz­mo­wie usta­li­łem, że zdję­cia robić mogę. Foto­graf impre­zo­wy już jest, ale kolej­ne foty mile widzia­ne. Nale­ży się jed­nak zare­je­stro­wać jako blo­ger i cze­kać na wyrok.

 • sta­ran­ność wypeł­nie­nia for­mu­la­rza
 • uza­sad­nie­nie chę­ci uczest­nic­twa w forum
 • oraz jakość i aktu­ali­za­cję pro­wa­dzo­ne­go blo­ga.

Z for­mu­la­rza­mi zawsze mam pro­blem. Poje­chać chcia­łem, bo moż­na było spo­tkać war­to­ścio­wych ludzi. Aktu­ali­za­cja moje­go blo­ga zaś, woła jak spra­gnio­ny wody. Też bym się odwa­lił. Ist­nia­ły oczy­wi­ście moż­li­wo­ści dal­sze­go wkrę­ca­nia się, ale zde­cy­do­wa­łem, że tym razem trze­ba się zdać na wybór losu i poje­chać do Łodzi.

Jazda (ale jazda)

It was cold and win­dy in „da tra­in”

boli’ego

jakdojade.pl

Utwier­dzam się w prze­ko­na­niu, że zaawan­so­wa­na tech­no­lo­gia bez fool-proofing’u jest gor­sza od słab­szej po takich testach. Nie wie­rzy­cie? MaciekLuxus’a i też się spóź­nił. 🙂 Fool-proofing

Smi­ling like a snow­man

Powitanie

You’ll never get second chan­ce to make first impres­sion

Na moje szczę­ście pro­ble­my trans­por­to­we były ogól­no­pol­skie i start impre­zy był lek­ko opóź­nio­ny. Przy wej­ściu miłe zasko­cze­nie. Pakiet powi­tal­ny od orga­ni­za­to­rów i spon­so­rów. Iden­ty­fi­ka­tor ze zdję­ciem z GrawataraEvernote

Dla­cze­go to piszę? Bo współ­or­ga­ni­zo­wa­łem wyda­rze­nia. Ba! Wie­le razy sie­dzia­łem za takim sto­li­kiem. Pozdra­wiam Małgosię Zaitz. 🙂 Dosko­na­le wiem, że zawsze spraw­dza się powie­dze­nie: “nigdy nie dosta­niesz dru­giej szan­sy aby spra­wić dobre pierw­sze wra­że­nie”. Po wej­ściu na salę kolej­na miła nie­spo­dzian­ka. Gniaz­dek ci u nas dosta­tek, a bez­prze­wo­do­wy dostęp do Inter­ne­tu śmi­ga bez­pro­ble­mo­wo.

always-with-me-agen­da

Event business is demanding

Event busi­ness is deman­ding

Dzień pierwszy

Świet­nym posu­nię­ciem było pyta­nie Jakuba Milczarka

W kon­tra­ście za to pre­zen­ta­cje, któ­re mi utkwi­ły w pamię­ci. Świet­na pre­zen­ta­cja Krzyśka Lisa o zara­bia­niu na blo­gach. Kon­kret bez ście­my. W jakich obsza­rach pisze. Jakich wtycz­kek uży­wa. Jakie dzia­ła­nia mar­ke­tin­go­we pro­wa­dzi. Pozy­cjo­no­wa­nie. Co się spraw­dzi­ło a co nie. No i oczy­wi­ście to ulu­bio­ne pyta­nie publicz­no­ści, ile?

Syn­drom NIH. Pre­zen­ta­cja Mar­ka Kowa­la z onet.pl. Oczy­wi­ście sprze­da­żo­wa. Oczy­wi­ście z komen­ta­rza­mi anty z loży szy­der­ców. 🙂 Tak czy ina­czej Marek poka­zał polską alternatywę dla wordpress.com

Małgosia Zaitz

Łukasz GirekWoo

Na temat pre­zen­ta­cji stric­te tech­nicz­nych się nie wypo­wia­dam. Dewe­lo­pe­rzy na sali byli zain­te­re­so­wa­ni, a ja w tym cza­sie robi­łem prze­le­wy. 🙂

Grand ope­ning

Note­bo­oks eve­ry­whe­re

Afterparty w klubie Stereo.

Dzień drugi

Dru­ga pre­zen­ta­cja Jakuba Milczarka

W mię­dzy­cza­sie przy­pad­ko­wo uci­nam sobie roz­mo­wę z Maćkiem Dems'em

I’ll do some pho­to today

After­par­ty was suc­cess­ful

Po przerwie.

Adam Aleksander Klimowski opo­wie­dział o wyko­rzy­sta­niu WP w orga­ni­za­cjach stu­denc­kich. Z naci­skem na… orga­ni­za­cję wyda­rzeń. “Wyobraź­cie sobie Pań­stwo jak trud­no sko­or­dy­no­wać zapi­sy 350 osób w arku­szu kal­ku­la­cyj­nym”. My sobie nie wyobra­ża­my, my to wie­my. Poda­ne zosta­ło dużo infor­ma­cji z prak­ty­ki. Na przy­kład, bar­dzo cel­ne stwier­dze­nie: Cza­sem war­to klien­to­wi zosta­wić star­sze i mniej wydaj­ne tech­no­lo­gicz­nie narzę­dzia, jeśli wia­do­mo, że pra­cę z jego uży­ciem wyko­na popraw­niej i szyb­ciej. Plus kon­ret­ne narzę­dzia. Wtycz­ki! 🙂 Prze­szka­dzał tro­chę men­tor­ski ton pre­zen­ta­cji.

WP Sprzedawca Kon­ra­da Kar­pie­szu­ka. Czy­li wtycz­ka do pro­wa­dze­nia sprze­da­ży pli­ków z WP z uży­ciem SMS pre­mium i sys­te­mu dotpay.pl

Rafał Świątek

Jesz­cze podzię­ko­wa­nia dla Jakuba

Jacob says: „Dear Pari­shio­ners time to go home”

Typo­gra­phy made easy

Powroty

iblog.pl

Pozna­je część loży szy­der­ców. 😉 U Paw­ła Orze­cha czy­tam na iden­ty­fi­ka­to­rze połykaj.pl

Podsumowanie

Koń­czę z podzię­ko­wa­niem dla orga­ni­za­to­rów, za kawał solid­nej robo­ty i pozdro­wie­nia­mi dla pozna­nych osób.

Gale­rię pary zdjęć znaj­dzie­cie na flickr.com oraz na photo.jimb40.com

PS.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , ,

10 komentarzy do “Wordcamp 2010 - relacja”

 1. konradk - wpzlecenia.pl poniedziałek, 10 Styczeń 2011 dnia 14:22 #

  hej 🙂 faj­ny opis 🙂

  - papie­ro­we tor­by byly kom­bi­no­wa­ne w ostat­niej chwi­li 🙂

  - dodaj jakis plu­gin do sle­dze­nia komen­ta­rzy 🙂

 2. JimB40 poniedziałek, 10 Styczeń 2011 dnia 15:39 #

  @Konrad, dzię­ku­je za komen­tarz.

  Nie wrzu­ca­łem RSS do komen­ta­rzy, bo tema­ty­ka na blo­gu zbyt sze­ro­ka. Fak­tycz­nie by się przy­da­ło coś… kie­dy beda pre­zen­ta­cje on-line bo nie wszyst­ko noto­wa­łem? ::

 3. Szymon Skulimowski poniedziałek, 10 Styczeń 2011 dnia 16:21 #

 4. JimB40 poniedziałek, 10 Styczeń 2011 dnia 18:17 #

 5. konradk - wpzlecenia.pl poniedziałek, 10 Styczeń 2011 dnia 19:22 #

  hej, kie­dy pisa­lem o sub­skryb­cji komen­ta­rzy, cho­dzi­lo mi o to 🙂

  http://muzungu.pl/2010/09/07/grzech-smiertelny-kazdego-blogera/muzungu-skomputeryzowany/wordpress-muzungu-skomputeryzowany/

 6. Paweł Orzech poniedziałek, 10 Styczeń 2011 dnia 23:39 #


  Loża szy­der­ców pozdra­wia i mam nadzie­ję, że do zoba­cze­nia na kolej­nym word­cam­pie :)!

 7. JimB40 wtorek, 11 Styczeń 2011 dnia 14:25 #

  @Konrad
  Wła­śnie ta infor­ma­cja mi umknę­ła. Wspo­mi­nał o tej wtycz­ce Krzy­siek Lis ale gdzieś mi umknę­ło. Teraz będzie łatwiej

 8. marsjaninzmarsa czwartek, 3 Marzec 2011 dnia 15:13 #

  ok, jak to moż­li­we, że dopie­ro teraz tra­fi­łem na tę rela­cję?? 😛

 9. JimB40 niedziela, 6 Marzec 2011 dnia 23:24 #

  Nie mam poję­cia ale na Mar­sa kawał dro­gi 😉

Trackbacki/Pingbacki

 1. Aula 61 – felieton i fotorelacja | JimB.40 Blog - środa, 9 Marzec 2011

  […] prag­ma­ty­zmu zgu­bili, czym się wła­ści­wie Miko­łaj zaj­muje. My byli­śmy na Word­camp’ie to wie­my, że jest nowo­cze­snym księ­ga­rzem. Sesja Q&A zosta­ła […]

Zostaw odpowiedź