Blogowy koniec roku 2010

David'a

Zbli­ża się koniec roku. Czy reali­zu­ję to co zamie­rzam?
Prze­czy­ta­łem więc swo­je “Quo Vadis” z czerw­ca. No to po kolei.

Regularność

Wystar­czy spoj­rzeć na archi­wum i widać, że regu­lar­ność pisa­nia ma ampli­tu­dę tsu­na­mi. Nie ma 4 wpi­sów mie­sięcz­nie regu­lar­nie. A śred­nio to nie to samo. Dla­cze­go?Co w takim razie jest wymier­nym efek­tem na dziś?

Radość z pisania.

Radość kogoś, że ktoś przeczyta i uzna za wartościowe.

Daje to nie­sa­mo­wi­ty dopływ pozy­tyw­nej ener­gii. Prze­te­sto­wa­ne. Ale poza chy­ba nie­licz­ny­mi przy­pad­ka­mi, żeby efekt był sta­ły i nie spo­ra­dycz­ny trze­ba kon­se­kwent­nej pra­cy w posta­ci pisa­nia i infor­mo­wa­nia o tych wpi­sach przez dłuż­szy czas.

I tu gład­ko mogę już dopre­cy­zo­wać pyta­nie z czerw­ca.

Po co piszę?

1. Dla sie­bie

2. Dla innych

Kto ma za to “płacić”?

BlogForumBEP, zwy­kle już dosta­nie mu się za sprze­nie­wie­rze­nie.

TematykaSam to obser­wu­je po swo­ich RSS’ach. Zwy­kle inte­re­su­je mnie temat. Jak autor odchdzi zbyt czę­sto od tema­ty­ki, w któ­rej postrze­gam go jako spe­cja­li­stę, RSS zaczy­na powo­li zmie­rzać do kate­go­rii „Zasta­no­wić się czy war­to”. To roz­dzie­lać czy nie. Temat czy oso­ba? Przemek Pająk pisze na jed­nym. Wojtek Pietrusiewicz na dwóch. Michał Górecki na … trud­no okre­ślić dużo w każ­dym razie. 🙂
Jak pojem­na jest nisza?

Foto­gra­fia zaś w dwóch miej­scach. Wyma­ga wie­dzy o tech­ni­ka­liach, kom­pu­te­rach itp. ale samo foto­gra­fo­wa­nie, ludzi zaś szcze­gól­nie to już bar­dziej psy­cho­lo­gia.


Jak ktoś ma prze­my­śle­nia w for­mie pora­dy chęt­nie posłu­cham.

Podsumowanie

Ten wpis nie prze­szedł zało­żo­nej ścież­ki publi­ka­cji. Testo­wo.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: ,

Na razie brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź