Aula 54 - fotorelacja

Dopa­dła mnie prze­pro­wadz­ka. Chwi­lo­wy brak sta­łe­go łącza oka­zał sie nie taki chwi­lo­wy. Pię­trzą­ce się kar­to­ny zmie­nia­ły prio­ry­te­ty wci­ska­jąc pisa­nie i publi­ka­cje na sza­ro-bury jesien­no-zimo­wy koniec. Od wczo­raj hula sta­łe łącze więc czas nad­ra­biać zale­gło­ści.

Na pierw­szy ogień foto­re­la­cja z paź­dzier­ni­ko­wej Auli #54. Felie­ton mi sie ckni bo tekst Wik­to­ra S. o klasz­tor­no — kon­spi­ra­cyj­nych meto­dach pra­cy aż się o to pro­si. Chwi­lo­wo tyl­ko foto­gra­fie. Miłe­go wspo­mi­na­nia.

Za chwi­lę fifty­fajf z Vire­nem Be i moc­no po-praw­na Aula pięć­dzie­sią­ta siód­ma.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , ,

Na razie brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź