Dobra wróżka nie jest zła

Atry­bu­ty zawo­do­we to rzecz pod­sta­wo­wa

Czy częstuje ciasteczkami

On czy ona?

Subiektywny opis spotkanych wróżek.

Wróżka wyrocznia.

Wróżka doradca

pytań

Dobra wróżka

wspólny mianownik

Kiepska wróżka

Wróżka wirtualna

Przy oka­zji, pozwo­li­łem sobie robić kopię horo­sko­pu mie­sięcz­ne­go z jed­ne­go z bar­dziej poczyt­nych wor­ta­li na temat ezo­te­ry­ki. Jakoś nie byłem spe­cjal­nie zdzi­wio­ny fak­tem, że w stycz­niu kolej­ne­go roku zoba­czy­łem iden­tycz­ny tekst jak w stycz­niu roku poprzed­nie­go. No cóż, w koń­cu słoń­ce zna­la­zło się z powro­tem w tym samym gwiaz­do­zbio­rze. Nie­praw­daż?

Informacje praktyczne

Narzędzia pracy

Koszty

Brak nastawienia anty

Minimalizacja sygnałów zwrotnych

umiejętność zadawania pytań

Notatki

Weryfikacja wstępna

Weryfikacja końcowa

Tutaj wszyst­ko zale­ży czy cho­dzi­ło o infor­ma­cje ogól­ne o dłuż­szym zasię­gu cza­so­wym czy też infor­ma­cje, któ­re uła­twia­ły mi pod­ję­cie decy­zji w jakiejś spra­wie.

samospełniającą się przepowiednią

Przemyślenia końcowe i wnioski

W jakim celu moż­na się wróż­ki pofa­ty­go­wać. Od naj­mniej do naj­bar­dziej istot­nej w moim prze­ko­na­niu.

Infor­ma­cja

Relaks.

Men­to­ring

Doradz­two

Jakość informacji

Zagrożenia

  • Moż­na tra­fić na wariata/​kę lub sek­to pochod­ne kli­ma­ty.

Jak znaleźć wróżkę

PS.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , ,

Na razie brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź