Dobra wróżka nie jest zła

Atry­bu­ty zawo­do­we to rzecz pod­sta­wo­wa

… Nie no to już jest jaz­da na mak­sa. Chy­ba nie będzie o szkla­nych kulach i czar­nych kotach? … ” A będzie, bedzie… plus do tego zapach kadzi­deł­ka. Ezo­te­ry­ka od paru lat jest w krę­gu moich zain­te­re­so­wań. Prze­kła­da się to mię­dzy inny­mi na zmniej­sza­ją­cą się ilość miej­sca na pół­ce z książ­ka­mi o tej tema­ty­ce. Swe­go cza­su w ramach “dzia­łań poza stre­fą kom­for­tu” powstał pro­jekt “wróż­ka”. Parę słów wiec o pro­jek­cie i efek­tach.

Od zawsze zwią­za­ny hob­by­stycz­nie i zawo­do­wo z infor­ma­ty­ką. Tema­ty ezo­te­ry­ki więc, były dla mnie odle­głe jak pla­ne­ta Nep­tun. Przy­szedł jed­nak dzień kie­dy zaczą­łem zda­wać sobie spra­wę, że odrzu­cam coś bez wcze­śniej­szej wery­fi­ka­cji, a ści­ślej mówiąc robię to bazu­jąc na infor­ma­cjach od ludzi, któ­rych punkt widze­nia jed­nak róż­ni się od moje­go.

Nie­po­twier­dzo­ne źró­dło dono­si, iż w roku 2007 oraz 2008 Pola­cy wyda­li na ezo­te­ry­kę wię­cej pie­nię­dzy niż na edu­ka­cję. Upra­sza się o nie ska­nie mi do gar­dła z pyta­niem o nazwę źró­dła, dowo­dy, zesta­wie­nia lub twar­de cyfry. Piszę nie­po­twier­dzo­ne bo była to infor­ma­cja radio­wa usły­sza­na któ­re­goś poran­ka w kor­ku. Być może Pola­cy wyda­li mniej. Z pew­no­ścią jed­nak usłu­gi z tego sek­to­ra cie­szą się ogrom­ną popu­lar­no­ścią. Fak­ty nato­miast są takie. Fakt pierw­szy to moje roz­mo­wy biz­ne­so­we w cza­sach boom’u usług 0–700 a póź­niej SMS Pre­mium. Wróż­by sprze­da­wa­ły się i sprze­da­ją dobrze. Fakt dru­gi w drzwiach jed­nej miłej wróż­ki miną­łem się z pew­nym zatwar­dzia­łym prag­ma­ty­kiem. Przy­naj­mniej tak jest kre­owa­ny przez media.

Wie­le wska­zy­wa­ło na to, że ludzie dzie­lą się na tych co cho­dzą do wró­żek i na tych mówią, że nie cho­dzą. Co jest takie­go, że się­ga­my po meto­dy, któ­re w powszech­nej opi­nii ska­za­ne są na bani­cję? Cze­mu pła­ci­my za to bajoń­skie sumy? Kto to jest “wróż­ka”? Czy częstuje ciasteczkami? Pytań było wie­le. Zna­jo­mi pyta­ni wprost odpo­wia­da­li męt­nie lub wyko­ny­wa­li gest od któ­re­go powsta­ją wgłę­bie­nia w czo­le. Pozo­sta­ło zain­we­sto­wać i uzy­skać odpo­wiedź samo­dziel­nie.

W tam­tym cza­sie nie uda­ło mi się opa­no­wać i lek­ce­wa­żą­ce­go nasta­wie­nia do tema­tu. Ezo­te­ry­ka koja­rzy­ła mi się z pisa­ny­mi na zamó­wie­nie bzdu­ra­mi na ostat­nich stro­nach kolo­ro­wych pise­mek. Wyka­zy­wa­łem się dużą wewnętrz­ną deter­mi­na­cją aby udo­wod­nić, iż jest to bzdu­ra. Tra­dy­cję wróżb andrzej­ko­wych uwa­ża­łem za relikt prze­szło­ści. Jak się oka­za­ło wyszło to pro­jek­to­wi na plus. Przez 3 lata pro­wa­dzi­łem “bada­nia” notu­jąc na bie­żą­co infor­ma­cję, odczu­cia oraz opi­nie.

On czy ona?

Piszę wróż­ka bo gdzieś przez lata wytwo­rzył się sche­mat kobie­ce­go cha­rak­te­ru zaję­cia, nie wspo­mi­na­jąc o wystę­pu­ją­cym lek­kim zabar­wie­niu nega­tyw­nym. Cza­ro­dziej to ten faj­ny gość z różdż­ką, cza­row­ni­ca to ta wiedź­ma palo­na na sto­sie. Pozo­sta­wia­jąc nazew­nic­two w kon­wen­cji dam­skiej pole­cam ode­rwać się od sche­ma­tu tego podzia­łu. Face­ci w bran­ży są rów­nież cenie­ni. Histo­rycz­nie nawet bar­dziej. Wódz ple­mie­nia cha­dzał przed bitwą do sza­ma­na, a nie jeden król do astro­lo­ga.

Subiektywny opis spotkanych wróżek.

Wróżka wyrocznia.

Two­ja inte­rak­cja nie będzie potrzeb­na. Bazu­je ona na kon­cep­cji że Two­je życie jest w pewien spo­sób zde­fi­nio­wa­ne od momen­tu poczę­cia. W zależ­no­ści co wróż­ka prak­ty­ko­wa­ła może to być np. pozy­cja Słoń­ca w chwi­li Two­ich naro­dzin lub też jakie Qi poszło do płuc z pierw­szym odde­chem. Wróż­ka wyrocz­nia patrzy na Two­je życie w cało­ści. Na dobrą spra­wę do wróż­ki wyrocz­ni moż­na się udać raz w życiu. Wbrew pozo­rom kon­cep­cja nie zakła­da, iż nasze życie jest kom­plet­nie zde­fi­nio­wa­ne. Zde­fi­nio­wa­ne są nato­miast okre­sy w któ­rych mamy więk­sze lub mniej­sze szczę­ście do tego żeby spra­wy się uda­wa­ły.

Wróżka doradca

Inte­rak­cja wska­za­na. Tutaj przy­cho­dzi­my z tema­tem (pro­ble­mem). Pytasz i otrzy­mu­jesz kon­kret­ne odpo­wie­dzi. War­to odro­bić pra­cę domo­wą przed wizy­tą. Czy­li roz­pi­sać „drzew­ko” pytań. Co cie­ka­we, samo­dziel­ne roz­pi­sa­nie pytań i moż­li­wych odpo­wie­dzi, czę­sto pro­wa­dzi do odkryw­czej decy­zji, że żad­na kon­sul­ta­cja nie będzie potrzeb­na. Czar­no na bia­łym leży bowiem przed nami odpo­wiedź na nur­tu­ją­ce nas pyta­nie.

Dobra wróżka

Dobra wróż­ka w dzi­siej­szych cza­sach wyglą­da dosyć nie­po­zor­nie. Zasad­ni­czo w codzien­nym życiu trud­no ją odróż­nić od „nie-wróż­ki”. Wyko­nu­je w życiu nor­mal­ne zaję­cia, daj­my na to pra­cu­je w powia­to­wym urzę­dzie pra­cy. Z moich obser­wa­cji wyni­ka, iż w przy­pad­ku tych naj­lep­szych jest to pasja i zaję­cie w pewien spo­sób dodat­ko­we. Wspól­nym mia­now­ni­kiem pra­cy jest zawód opie­ra­ją­cy się na pomo­cy ludziom. Służ­ba zdro­wia na przy­kład. Sie­dząc w kie­dyś w miesz­ka­niu na war­szaw­skim blo­ko­wi­sku, pijąc świet­ną her­ba­tę i prze­gry­za­jąc cia­stecz­ka zasta­na­wia­łem się, czy to nie jest wła­śnie wspólny mianownik świad­czą­cy o jako­ści 🙂

Kiepska wróżka

Tape­ta w gwiaz­dy i inne gadże­ty w sta­ran­nie zaaran­żo­wa­nym pomiesz­cze­niu. Rekla­ma w pismach lub por­ta­lach. Tele­fon 0–700 albo SMS pre­mium. Usta­lo­ny cen­nik wg staw­ki godzi­no­wej. Cza­sa­mi asy­stent­ka uma­wia­ją­ca ter­mi­ny. Meto­da seryj­nych wizyt, czy­li koniecz­ność powtór­ne­go przyj­ścia za tydzień/​miesiąc. No cóż, u mnie zapa­la się czer­wo­na lamp­ka. Mamy do czy­nie­nia przede wszyst­kim ze spraw­nym mode­lem na zara­bia­nie pie­nię­dzy a nie dorad­cą.

Wróżka wirtualna

Przy oka­zji, pozwo­li­łem sobie robić kopię horo­sko­pu mie­sięcz­ne­go z jed­ne­go z bar­dziej poczyt­nych wor­ta­li na temat ezo­te­ry­ki. Jakoś nie byłem spe­cjal­nie zdzi­wio­ny fak­tem, że w stycz­niu kolej­ne­go roku zoba­czy­łem iden­tycz­ny tekst jak w stycz­niu roku poprzed­nie­go. No cóż, w koń­cu słoń­ce zna­la­zło się z powro­tem w tym samym gwiaz­do­zbio­rze. Nie­praw­daż?

Informacje praktyczne

Narzędzia pracy

Jed­nym z naj­bar­dziej roz­po­wszech­nio­nych obec­nie narzę­dzi są kar­ty. Kar­ty zwy­kłe, ulu­bio­ny przez wie­lu Tarot lub Kar­ty Aniel­skie. Moż­na się oczy­wi­ście wgłę­biać w szcze­gó­ły. Wady i zale­ty. Oso­bi­ście uwa­żam, że nie ma to duże­go zna­cze­nia. Czy waż­ne jakie­go klu­cza uży­wa hydrau­lik, któ­ry przy­szedł napra­wić nam grzej­nik jeże­li pra­ca zosta­ła wyko­na­na popraw­nie? Waż­ny jest efekt koń­co­wy. Poja­wie­nie się jed­nak rze­czo­ne­go hydrau­li­ka z samym śru­bo­krę­tem wzbu­dzi­ło­by moją czuj­ność. 🙂 Jeże­li jed­nak miał­bym wybie­rać, to odpo­wia­da mi Tarot i jego kon­cep­cja, o któ­rej wie­le osób zapo­mi­na. Mówi ona, że infor­ma­cje z roz­kła­du, popar­te wie­dzą inter­pre­ta­cji, to naj­bar­dziej praw­do­po­dob­ny prze­bieg wyda­rzeń na chwi­lę doko­ny­wa­nia roz­kła­du. Ozna­cza to ni mniej ni wię­cej, że bar­dzo dużo zale­ży od naszych dal­szych dzia­łań.

Koszty

W odróż­nie­niu od foto­gra­fii gdzie funk­cjo­nu­je Zwią­zek Pol­skich Arty­stów Foto­gra­fi­ków, tu nie­ste­ty nie ma orga­ni­za­cji bran­żo­wej publi­ku­ją­cej stan­dar­do­we cen­ni­ki. W związ­ku z tym roz­rzut ceno­wy jest duży i pod­le­ga peł­nej dowol­no­ści. Trze­ba się przy­go­to­wać na kosz­ty od stu zło­tych do kil­ku­set zło­tych za jed­no-godzin­ne spo­tka­nie. Oce­na czy wróż­ka za stó­wę jest gor­sza od tej pięć mija się z celem. Cenę nale­ży potrak­to­wać w kate­go­riach mar­ki. Audi kosz­tu­je wię­cej niż Volks­wa­gen co wca­le nie ozna­cza że zawsze jest bar­dziej nie­za­wod­nym samo­cho­dem.

Brak nastawienia anty

Sko­ro już tam jestem to nie negu­ję. Nie zasta­na­wiam się, że coś jest bez sen­su. Niu­an­se trak­tu­ję jako część całość infor­ma­cji. Zdzi­wi­ła mnie infor­ma­cja, że kar­ty mam prze­ło­żyć do sie­bie trzy razy lewą ręka. Było jed­nak bar­dzo mało praw­do­po­dob­ne, że sta­nie mi się od tego krzyw­da. Zarów­no fizycz­na jaki psy­chicz­na. Potrak­to­wa­łem spo­tka­nia jak dobrą zaba­wę.

Minimalizacja sygnałów zwrotnych

Dobra wróż­ka jest bar­dzo czę­sto jesz­cze lep­szym psy­cho­lo­giem zacho­wań ludz­kich. Jeże­li moim celem jest rów­nież spraw­dze­nie war­to­ści doradz­twa posta­ra­łem się zmniej­szyć swo­je reak­cje do mini­mum. Zaj­mu­jąc się cza­sa­mi infobroker’ką wiem jak dużo moż­na usta­lić mając do dys­po­zy­cji: strzęp infor­ma­cji, umie­jęt­ność wnio­sko­wa­nia oraz umiejętność zadawania pytań. Przy­kła­do­wo sły­szę zda­nie “Tu jest jakaś star­sza kobie­ta. Bli­sko. Ktoś z rodzi­ny?” Cho­ciaż w gło­wie kieł­ko­wał pomysł zwró­ce­nia się do cio­ci o kasę, okrzyk „Kur­de wie­dzia­łem, że cio­cia Mary­sia mi pomo­że” nie jest dobrą reak­cją. Zamiast tego war­to unieść lewą brew ewen­tu­al­nie pra­wą i powie­dzieć “to cie­ka­we…” prze­cze­ku­jąc prze­dłu­ża­ją­cą się ciszę. Nie­któ­re wróż­ki z pew­no­ścią potra­fią czy­tać mowę cia­ła. I w zależ­no­ści od two­ich gestów afir­ma­cji lub nega­cji wnio­sko­wać czy są na dobrym tro­pie. W przy­pad­ku dobrych fachow­ców jed­nak, nie wyko­rzy­stu­ją oni z pew­no­ścią tej wie­dzy do mani­pu­la­cji.

Notatki

Talk is che­ap zwa­ne potocz­nie gad­ka-szmat­ka. W natło­ku infor­ma­cji, spe­cy­ficz­ne­go spo­so­bu ich for­mu­ło­wa­nia oraz atmos­fe­ry spo­tkań wie­le rze­czy może po pro­stu umknąć. Zakła­da­jąc, że celem nie był relaks, robie­nie nota­tek ma dużą war­tość. Oso­by z per­fek­cyj­ną pamię­cią i umie­jęt­no­ścią szyb­kie­go przy­swa­ja­nia infor­ma­cji słu­cho­wo mogą zano­to­wać potrzeb­ne infor­ma­cje zaraz po spo­tka­niu. Jeże­li chcesz się wylu­zo­wać zapy­taj o zgo­dę i nagry­waj. Każ­dy nor­mal­ny dorad­ca nie będzie miał żad­ne­go pro­ble­mu z wyra­że­niem zgo­dy.

Weryfikacja wstępna

Patrząc na notat­ki, łatwo było mi okre­ślić któ­re infor­ma­cje są bez­war­to­ścio­we lub mają taki poziom ogól­no­ści, że moż­na je skre­ślić. Infor­ma­cję “wyru­szysz w podróż” wykre­ślam. Codzien­nie gdzieś się uda­ję. Bli­żej lub dalej. Spraw­dzal­ność 100%. “Wyru­szysz w dłu­gą podróż przez wodę, zagra­ni­ca, nie Euro­pa” zosta­wiam. W szcze­gól­no­ści że pra­ca w tym cza­sie nie była zwią­za­na z podró­ża­mi a urlop zapla­no­wa­ny był w Pol­sce.

Weryfikacja końcowa

Tutaj wszyst­ko zale­ży czy cho­dzi­ło o infor­ma­cje ogól­ne o dłuż­szym zasię­gu cza­so­wym czy też infor­ma­cje, któ­re uła­twia­ły mi pod­ję­cie decy­zji w jakiejś spra­wie.

W pierw­szym przy­pad­ku notat­ki lądo­wa­ły w archi­wum i nie wra­ca­łem do niech przez okres roku. Po roku kart­ka lądo­wa­ła na biur­ku a infor­ma­cje były wery­fi­ko­wa­ne z rze­czy­wi­sto­ścią. Mia­łem świa­do­mość mecha­ni­zmu psy­cho­lo­gicz­ne­go zwa­ne­go “samospełniającą się przepowiednią”. Ale… Po pierw­sze, źró­dło nie było trak­to­wa­ne jako wia­ry­god­ne. Po dru­gie mam tę cechę, że muszę “prze­pra­co­wać” infor­ma­cję aby ją efek­tyw­nie zapa­mię­tać. Celo­wo tego nie robiąc, dwa tygo­dnie po spo­tka­niu byłem w sta­nie podać 5 do 10% infor­ma­cji.

W dru­gim zaś przy­pad­ku trak­to­wa­łem spi­sa­ne infor­ma­cje jako mate­riał do ana­li­zy czy decy­zja, któ­rą chcę pod­jąć jest słusz­na. Przy wery­fi­ka­cji efek­tów pod­ję­tej decy­zji sta­ra­łem się oce­nić na ile mi pomo­gły.

Przemyślenia końcowe i wnioski

W jakim celu moż­na się wróż­ki pofa­ty­go­wać. Od naj­mniej do naj­bar­dziej istot­nej w moim prze­ko­na­niu.

Infor­ma­cja. Zaspo­ko­je­nie potrze­by wie­dzy, któ­rej nie może­my uzy­skać inną meto­dą. Co się wyda­rzy “jeśli” lub dla­cze­go sta­ło się tak jak się sta­ło.

Relaks. Godzin­ka w miłej atmos­fe­rze prze­siąk­nię­tej „fik­cją”. Kino speł­nia podob­ną funk­cje tyle, że jest tań­sze i nie poda­ją her­ba­ty.

Men­to­ring. Ktoś spo­glą­da na nasze spra­wy z punk­tu widze­nia, któ­ry jest odle­gły jak Plu­ton (gwiezd­ne sko­ja­rze­nie celo­we). Przy­dat­ność tych infor­ma­cji będziesz musiał(a) oce­nić samo­dziel­nie.

Doradz­two. Kon­kret­ne spra­wy i kon­kret­ne odpo­wie­dzi. Czy­li efek­tyw­na pomoc w pod­ję­ciu decy­zji. Im bar­dziej waż­na i brze­mien­na w skut­ki decy­zja tym więk­sza pre­sja psy­cho­lo­gicz­na i chęć do upew­nie­nia się, że podej­mie­my wła­ści­wą. Z prag­ma­tycz­ne­go punk­tu widze­nia pod­ję­cie decy­zji nawet nie­wła­ści­wej jest naj­czę­ściej korzyst­niej­sze niż nie pod­ję­cie żad­nej. Dorad­ca po pro­stu poma­ga.

Jakość informacji

Pro­gno­za spraw­dzi­ła się ilo­ścio­wo w oko­ło dwóch trze­cich infor­ma­cji, w przy­pad­ku oso­by któ­rą uwa­żam z nie­złe­go dorad­cę rów­nież bez kart. Nie­świa­do­mie cza­sa­mi postę­po­wa­łem odwrot­nie do “pod­po­wie­dzi” lub je igno­ro­wa­łem. Zda­rzy­ło mi się świa­do­mie prze­te­sto­wać samo­spraw­dza­ją­cą się prze­po­wied­nię, idąc dokład­nie tro­pem pod­po­wie­dzi. Dwie trze­cie. Tra­fi­ły się dwie spek­ta­ku­lar­ne wto­py, czy­li złe pro­gno­zy w sto­sun­ku do waż­nych według mnie infor­ma­cji. Była też pereł­ka jak infor­ma­cja, że oso­ba płci męskiej pomo­że mi zała­twić w kon­kret­nym mie­sią­cu kolej­ne­go roku kon­kret­ną waż­ną spra­wę. Będąc w dobrym humo­rze zapy­ta­łem prze­kor­nie o wiek. Dosta­łem odpo­wiedź w posta­ci roku uro­dze­nia i zna­ku zodia­ku co zawę­ża datę uro­dze­nia do jed­ne­go z 2 mie­się­cy. Dopie­ro w grud­niu następ­ne­go roku zauwa­ży­łem, że dokład­nie w tym mie­sią­cu facet pomógł mi zała­twić waż­ną spra­wę. Usta­le­nie jego daty uro­dze­nia nie było naj­prost­sze ale odpo­wiedź dała mi do myśle­nia.

Zagrożenia

  • Łatwo moż­na tra­fić na wróż­kę biz­nes­me­na. Jeże­li ilość słów “jeśli” w jed­nym zda­niu prze­kra­cza 2 sztu­ki lub też tryb warun­ko­wy zda­nia jest tak zawi­ły, że sami nie potra­fi­my okre­ślić ile jest warun­ków, to nie­ste­ty pie­nią­dze poszły w bło­to. W roz­po­zna­wa­niu tego typu dorad­ców pole­cam się szko­lić na wypo­wie­dziach ana­li­ty­ków ryn­ku finan­so­we­go.
  • Moż­na tra­fić na wariata/​kę lub sek­to pochod­ne kli­ma­ty.
  • Śle­po wie­rząc i nie wery­fi­ku­jąc infor­ma­cji, moż­na się uza­leż­nić. Kolej­ne decy­zje będą wte­dy podej­mo­wa­nie tyl­ko i wyłącz­nie po kon­sul­ta­cji. Pro­blem takich klien­tów doty­czy rów­nież psy­cho­ana­li­ty­ków.

Jak znaleźć wróżkę

Oczekiwałeś(aś) nume­ru tele­fo­nu?… Prze­cież była­by to kryp­to-rekla­ma. Zapy­taj zna­jo­mych. Na 100% masz takich, któ­rzy sko­rzy­sta­li już tej for­my doradz­twa. Pytaj kobie­ty. To abso­lut­nie nie ozna­cza, że tyl­ko one są gość­mi wró­żek. One po pro­stu nie mają takich opo­rów jak face­ci żeby tą wie­dzą się podzie­lić.

PS.
Przed­sta­wio­ny kot nie jest stric­te kotem wróż­ko­wym. Jed­nak­że wyra­ził zgo­dę na wystą­pie­nie w tej roli na potrze­by niniej­sze­go arty­ku­łu i otrzy­mał zapła­tę posta­ci czte­rech fry­tek pocho­dzią­cych z restau­ra­cji Pink Fla­min­go.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , ,

Na razie brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź