JimB40 - Warp4

WARP4

JimB.40 WARP4

Przy­szedł czas podzie­le­nie się pro­jek­tem, któ­ry jest od pew­ne­go cza­su funk­cjo­nu­je w moim życiu. Zbie­ra on w sobie wszyst­kie ele­men­ty, któ­re popra­wia­ją jakość życia, roz­wi­ja­ją moje umie­jęt­no­ści i spra­wia­ją, że dzia­łam efek­tyw­niej. Być może rów­nież efek­tow­niej 🙂

Jest w nim spo­ro róż­nych rze­czy. Cza­sem jest to szko­le­nie, cza­sem wie­dza. Prze­my­śle­nia i wnio­ski po prze­czy­ta­niu książ­ki, obej­rze­niu fil­mu lub roz­mo­wie z dru­gim czło­wie­kiem. Innym razem to urzą­dze­nie, tech­ni­ka lub narzę­dzie, któ­re mi poma­ga. Wery­fi­ko­wa­ne na róż­ne spo­so­by. Zwy­kle prak­tycz­nie. Na świe­cie jest mnó­stwo świet­nych metod i narzę­dzi. Nie wszyst­kie jed­nak, wbrew temu co twier­dzą ich auto­rzy, są dobre dla wszyst­kich. Spraw­dze­nie nie­któ­rych rze­czy trwa. Cza­sem trwa dłu­go. Mówi­my o okre­sach obej­mu­ją­cych wszyst­kie pory roku. Z mojej per­spek­ty­wy war­to. Wie­dza o tym, że coś się nie spraw­dza jest rów­nie cen­na jak ta, że coś dzia­ła dobrze.

Pro­jek­ty doty­czą­ce roz­wo­ju oso­bi­ste­go zaczy­na­ją się ostat­nio od spraw­dzo­nej wizualizacji. Two­rzy to w moim umy­śle kotwi­cę men­tal­ną, któ­ra pozwa­la po roku czy dwóch świet­nie pamię­tać “dla­cze­go?”. Brak kla­row­nej świa­do­mo­ści dla­cze­go z moje­go doświad­cze­nia pro­wa­dzi do szyb­kie­go porzu­ce­nia tema­tu.

WARP4 to suma róż­nych sko­ja­rzeń.

Pierw­sze to roz­mo­wa z kobie­tą, któ­rą znam jesz­cze z dzie­ciń­stwa. Życie pchnę­ło ja w ramio­na męż­czy­zny, któ­ry zawo­do­wo zaj­mo­wał się się mikro­elek­tro­ni­ką. Ze wzglę­du na czę­ste zmia­ny kor­po­ra­cyj­ne­go “przy­dzia­łu” zawo­do­we­go miesz­ka­li w róż­nych zakąt­kach Euro­py, aż w koń­cu poje­cha­li do Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Po 2 latach wró­ci­li do Euro­py i oka­za­ło się, że za oce­anem zara­bia­ło się dwa razy wię­cej a wyda­wa­ło dwa razy mniej. Factor-Four padło. W tam­tym cza­sie pusta zbit­ka słow­na. Dziś wie­dza, że za pro­sty­mi hasła­mi cho­wa­ją się cza­sem dość cen­ne prze­my­śle­nia.
Jed­no z aktu­al­nie popu­lar­nych praw to 2 x 2 = 4. W moim przy­pad­ku jest to dwa razy szyb­ciej i dwa razy lepiej. Co naj­mniej.

Dru­gie to osią­ga­nie pręd­ko­ści nad­prze­strze­nej przez róż­nej maści pojaz­dy kosmicz­ne z Enter­pri­se NX10 na cze­le, któ­ry nomi­nal­nie wycią­gał 5. Dla zain­te­re­so­wa­nych opis. Prze­kra­cza­nie pręd­ko­ści świa­tła na chwi­lę obec­na wyda­je się nie­re­al­ne. Tak samo jak nie­re­al­ne wyda­wa­ło się lata­nie w kosmos 100 lat temu. Tak samo jak nie­re­al­ne wyda­wa­ły mi się zmia­ny, któ­rych mogę doko­nać w sobie parę lat temu. 🙂 W dzie­ciń­stwie zaczy­ty­wa­łem się SF, nie­cier­pli­wie cze­ka­łem na kolej­ny odci­nek Kosmosu 1999. Na Gwiezdnych Wojnach byłem kil­ka­na­ście razy w kinie. Nie tak daw­no zaś, zda­rza­ło mi się poświę­cać spo­ro cza­su na Eve on-line. Dziś zde­cy­do­wa­nie pre­fe­ru­ję jed­ną Eve IRL, ale sko­ja­rze­nie jest bar­dzo nośne i poma­ga utrzy­mać kurs.
Zgod­nie z teo­rią napę­du po osią­gnię­ciu WARP4 będę poru­szać się 102 razy szyb­ciej od pręd­ko­ści świa­tła. Teo­ria rów­nież mówi o dużych potrze­bach ener­ge­tycz­nych. No to kumu­lu­ję tę ener­gię jak się da i gdzie się da. Ćwi­czę nawet na desce gene­ro­wa­nie wła­snej fali.

Trze­cie zaś, to wspo­mnie­nie nie uży­wa­ne­go już sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go OS/2, stwo­rzo­ne­go przez IBM i Micro­soft. Ostat­nia jego wer­sja nosi­ła przy­do­mek WARP4. Żyjąc w świe­cie tech­no­lo­gii IT takie sko­ja­rze­nia są dla mnie na porząd­ku dzien­nym. W tym przy­pad­ku peł­ni ono funk­cję swo­istej prze­stro­gi. Koń­co­wy suk­ces zależ­ny jest od wie­lu czyn­ni­ków. Na wie­le z tych zda­rzeń nie mamy wpły­wu. Dokła­dam sta­rań wie­rząc w suk­ces, ale nie uza­leż­niam się od nie­go.

I tak oto JimB40’s WARP4 roz­po­czął swój publicz­ny żywot. LONG LIVE WARP4!

Roz­kła­da­my suk­ces na czę­ści pierw­sze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , ,

Na razie brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź