Kłamstwo ankietowe ... czyli o wpływie anonimowości na decyzje

tutaj.

Dryń, dryń

Wersja 1

Wersja 2

Wersja 3

Po dru­gie ankie­ter dzwo­ni w nie­wła­ści­wym momen­cie. A jaki jest wła­ści­wy? Dokład­nie ten, w któ­rym jestem zain­te­re­so­wa­ny wybie­ra­niem kan­dy­da­ta na pre­zy­den­ta. Szan­sę na zadzwo­nie­nie dokład­nie w chwi­li kie­dy jestem zain­te­re­so­wa­ny tema­tem wybo­rów nale­ży wło­żyć do prze­gród­ki razem razem z kupo­nem lot­to. Znacz­nie lepiej poja­wić się przed loka­lem wybor­czym. Praw­do­po­do­bień­stwo ‚że wte­dy będę osy­lu­je bli­sko jedyn­ki.

Mechanizm drugi: Presja grupy i opinii ogólnie słusznej.

Na przy­kład
Badacz: ”Czy film X się Pań­stwu podo­bał. To może Pan Marek”?
Bada­ny: “Tak. Super film. Zawsze lubi­łem fil­my tego reży­se­ra”
Gru­po­wicz 1: “Marek daj spo­kój, ten film to poraż­ka, Reży­ser Iks owszem nie­zły, ale tym razem wpad­ka. Każ­de­mu się zda­rza”
Gru­po­wicz 2: “Co Ty opo­wia­dasz. dobry reży­ser to Igre­kow­ski. Iksiń­ski to mier­no­ta do kwa­dra­tu i takie robi fil­my”

TesTeq.

Przemyślenia końcowe

A pro­pos zaś wybo­rów i jej kolej­nej odsło­ny.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , ,

Na razie brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź