Nie ma to jak w domu

  • Dzie­le­nie się wpi­sa­mi na ser­wi­sach spo­łecz­no­ścio­wych
  • Lubie to z Face­bo­oka
  • RSS komen­ta­rzy do poje­dyn­cze­go wpi­su
  • RSS kate­go­rii
  • Mini Blog
  • Ostat­nio komen­to­wa­ne w roz­sze­rzo­nej for­mie
Plat­for­ma wordpress.com

Do prze­pro­wadz­ki skło­ni­ły mnie:

  • Brak moż­li­wo­ści łatwe­go osa­dza­nia obiek­tów. Np. wid­get z moje­go kon­ta na blip​.pl albo poka­zu ze zdję­cia­mi tak żeby dzia­łał przy­cisk wyświe­tla­nia na peł­nym ekra­nie.
  • Eko­no­mia. Mam ser­wer w home​.pl z wol­nym pasmem
  • Więk­sza ela­stycz­ność w kon­fi­gu­ra­cji i uży­wa­niu spe­cja­li­zo­wa­nych wty­czek

No to mnie pozo­sta­ło już tyl­ko pisać.
Zapra­szam do czy­ta­nia w nowej w nowej sza­cie.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: ,

Na razie brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź