Nie ma to jak w domu

Czy­li prze­pro­wadz­ka do sie­bie na home​.pl pra­wie zakoń­czo­na. Z pomo­cą Jac­ka nowy stan­dar­do­wy temat z woothe­mes nabrał pożą­da­nych cech kawy z mle­kiem. Poja­wi­ły się też nowe rze­czy, któ­re na word​press​.com były trud­ne do reali­za­cji.

  • Dzie­le­nie się wpi­sa­mi na ser­wi­sach spo­łecz­no­ścio­wych
  • Lubie to z Face­bo­oka
  • RSS komen­ta­rzy do poje­dyn­cze­go wpi­su
  • RSS kate­go­rii
  • Mini Blog
  • Ostat­nio komen­to­wa­ne w roz­sze­rzo­nej for­mie
Plat­for­ma wordpress.com zaczę­ła mnie ogra­ni­czać. Co praw­da jeże­li mam wybór zawsze wolę usłu­gę zdal­ną. Doko­nu­jąc dobre­go wybo­ru. tema­ty takie jak kon­fi­gu­ra­cja wir­tu­al­ne­go ser­we­ra prze­sta­ją nas doty­czyć.

Do prze­pro­wadz­ki skło­ni­ły mnie:

  • Gigan­tycz­ne cza­sy odpo­wie­dzi usłu­gi w nie­któ­rych porach dnia. Przy­zwy­cza­iłem się do uży­wa­nia edy­to­ra w word­press i publi­ka­cja bywa­ła męczą­ca.
  • Brak moż­li­wo­ści łatwe­go osa­dza­nia obiek­tów. Np. wid­get z moje­go kon­ta na blip​.pl albo poka­zu ze zdję­cia­mi tak żeby dzia­łał przy­cisk wyświe­tla­nia na peł­nym ekra­nie.
  • Eko­no­mia. Mam ser­wer w home​.pl z wol­nym pasmem
  • Więk­sza ela­stycz­ność w kon­fi­gu­ra­cji i uży­wa­niu spe­cja­li­zo­wa­nych wty­czek

Wyglą­da na to, że będzie mi mi bra­ko­wać dedy­ko­wa­ne­go sys­te­mu sta­ty­styk dosto­so­wa­ne­go do potrzeb blo­ga. Coś za coś. Mam sta­bil­ną plat­for­mę z rze­czy­wi­stym sup­por­tem 24h plus świet­ny sup­port tech­nicz­ny. Czas poka­że. W ramach roz­dzie­le­nia tre­ści wybra­łem czy­tel­ne kate­go­rie z wła­sny­mi RSS’a­mi

No to mnie pozo­sta­ło już tyl­ko pisać.
Zapra­szam do czy­ta­nia w nowej w nowej sza­cie.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: ,

Na razie brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź