Blog po roku

To wri­te or not wri­te?

pierwszy wpis

  • Prze­zna­czam na to czas poza zawo­do­wy.

blip czy flaker.

A teraz garść luź­nych spo­strze­żeń

Technologia /​Platforma

flickr

Z Feedburn’owego RSS’a moż­na wyma­zać wpis, ale zna­le­zie­nie jak zaj­mu­je dużo cza­su.

Pisanie /​Publikowanie

Jak spraw­dzi­łem wpis trzy razy nie zaszko­dzi spraw­dzić czwar­ty, a infor­ma­cje zewnętrz­ne dodat­ko­wo jesz­cze ze trzy 🙂

Czy­tam blog bo inte­re­su­ję się tema­tem albo lubię auto­ra i to jak piszę nie­za­leż­nie na jaki temat pisze
W tym pierw­szym przy­pad­ku zbyt czę­ste zba­cza­nie z tema­tu przez auto­ra powo­du­je, że wyrzu­cam RSS. Nie widzę powo­du żeby w moim przy­pad­ku było ina­czej. Dobra kate­go­ry­za­cja wyda­je się być jed­nym z klu­czo­wych tema­tów.

Czytelnicy /​Motywacja

Jak w każ­dym pro­jek­cie pozy­tyw­ny­mi komen­ta­rza­mi ładu­je­my aku­mu­la­tor, w nega­tyw­nych szu­ka­my infor­ma­cji co może­my popra­wić a zło­śli­we ole­wa­my.

Przemyślenia końcowe

W kwiet­niu nie poja­wił się żaden wpis, cho­ciaż dra­ftów co nie mia­ra. Mógł­bym pisać, że inne zaję­cia lub brak cza­su, ale kogo to … 🙂
Zde­cy­do­wa­łem. Chce kon­ty­nu­ować pro­jekt kolej­ny rok. Posta­no­wie­nia więc czas zro­bić :

  • utrzy­ma­nie 4 wpi­sów mie­sięcz­nie (1 tygo­dnio­wo) a jeśli czas pozwo­li zwięk­sze­nie do 6–8 mie­sięcz­nie
  • wyraź­ne roz­dzie­le­nie kate­go­rii lub stwo­rze­nie oddziel­nych blo­gów (raczej to pierw­sze)
  • poszu­ka­nie tema­tycz­nie zbli­żo­nych miejsc w sie­ci i auto-pro­mo­cja.

Nadal nie wiem dla­cze­go?
Uwiel­biam nato­miast „go with the flow” i tym razem nie zamie­rzam się zasta­na­wiać.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: ,

Na razie brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź