Najpierw wizualizacja czyli wyobraź sobie cel

Tyle teo­ria. Pyta­nie brzmi czy jest ona sku­tecz­na?

Pew­ne­go pięk­ne­go wio­sen­ne­go dnia przy­ja­ciel zapro­po­no­wał w ramach pre­zen­tu uro­dzi­no­we­go wybra­nie się na strzel­ni­cę. Przy całym moim spo­koj­nym uspo­so­bie­niu, strze­la­nie o czym pisałem niedawnoSigsauer'a na Glock'a

Nie­ste­ty nie mia­łem Szarika aby udo­wod­nić, że ostat­ni pocisk poszedł jed­nym z poprzed­nich otwo­rów. 🙂


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , ,

Trackbacki/Pingbacki

  1. JimB.40’s WARP4 | JimB.40 Blog - wtorek, 13 Lipiec 2010

Zostaw odpowiedź