Kupowanie rzeczy czyli czy ten dysk jest cichy?

Kupo­wa­nie to emo­cjeOkreślanie potrzeb

Do cze­go mi ten dysk?:

 • Do biu­ra. Wyno­sił go nie będę. A jeśli nawet to od wiel­kie­go dzwo­nu.

Cze­mu chcę kupić nowy?

Jak dysk był­by ide­al­ny i speł­niał te warun­ki?

 • Pojem­ny — Im wię­cej tym lepiej. Miej­sca na dys­ku nigdy nie było za dużo. Nie­za­leż­nie od wiel­ko­ści. W per­spek­ty­wie 2 lat i tak zabrak­nie.
 • Nie­za­wod­ny — Poprzed­ni dysk potra­fił się odmon­to­wać w dowol­nie wybra­nym momen­cie, któ­ry uznał za wła­ści­wy. Ma sie nie psuć. Czas poświę­co­ny na zaj­mo­wa­nie sie spra­wa­mi ser­wi­so­wym to stra­ta finan­so­wa.
 • Cichy — Od cza­su wywa­le­nia z domu PC’ta brak hur­go­ta­nia, świsz­cze­nia, brzę­cze­nia lub jakich­kol­wiek innych odgło­sów postrze­gam jako zale­tę.
 • Tani — Cza­sy nie­ła­twe, sza­sta­nie pie­niędz­mi nie­wska­za­ne.

Preferencje i priorytety

 1. Nie­za­wod­ny — Odmon­to­wy­wa­nie w dowol­nym momen­cie cza­sie pra­cy to dys­kwa­li­fi­ka­cja nie­za­leż­nie od jako­ści pozo­sta­łych para­me­trów.
 2. Cichy — Na pew­no nie trak­tor. Siecz­kar­nia też nie. Ma być cisza. Na tym eta­pie już wie­dzia­łem że zero wia­tra­ków.
 3. Pojem­ny — Z wyli­czeń wycho­dzi­ło że 1TB to godzi­wy wybór. Ale jeśli da radę 1,5 lub 2TB to nie będę zmar­twio­ny.
 4. Przy­zwo­ity ser­wis — Jak dysk się syp­nie to mam dru­gi gor­szy. Kom­fort pra­cy mniej­szy ale nie ma ciśnie­nia.

Weryfikacja wirtualna

Nie­za­wod­ny.
Dysk jest super, nie­za­wod­ny i bez­a­wa­ryj­ny. Jestem z nie­go bar­dzo zado­wo­lo­ny”. I czte­ry wpi­sy dalej „… mam go już 2 tygo­dnie.” 🙂
Szu­ka­łem wpi­sów typu „dzia­ła od roku bez więk­szych pro­ble­mów”. No i dru­ga rzecz, sta­bil­ność we współ­pra­cy z lap­to­pem. Gdzieś kie­dyś usły­sza­łem: „Chcesz mieć świę­ty spo­kój weź FireW

Szyb­ki.

Ziar­no nie­pew­no­ści zasiał test praktyczny.
Twar­dych infor­ma­cji było mało, jed­nak spo­ro lako­nicz­nych wpi­sów typu: „Weź­miesz FW to na USB nie wró­cisz”

Cichy.
Oczy­wi­ście tra­fi­łem na wpi­su „Dysk posta­wio­ny na biur­ku two­rzy dys­kom­fort a jak stoi pod biur­kiem to da się wytrzy­mać”

Po tej run­dzie wie­dzia­łem już

Weryfikacja w rzeczywistości

Western Digi­tal My Book Stu­dio.

LaCie
Ta pięk­na czerń kusi­ła. Przy­po­mnia­łem sobie, że mogę zadzwo­nić do czło­wie­ka któ­ry dys­try­bu­uje spo­re ilo­ści dys­ków róż­nej mar­ki. „Któ­ry pole­casz?” zapy­ta­łem bez pod­po­wia­da­nia swo­ich pre­fe­ren­cji. Jako jed­no ze zdań padło „Z Lacie mamy spo­ro zwro­tów ser­wi­so­wych”.
Nie będę wni­kał czy to dysk czy zasi­lacz. SKREŚLONY bo bez­a­wa­ryj­ność to pod­sta­wa .

Seaga­te Fre­eAgent

Wolta z przypadku

W cza­sie poszu­ki­wa­nia gdzie mogę obej­rzeć Seaga­te przy­pad­ko­wo w iSpo­cie zoba­czy­łem dysk Iome­ga Ultra­Max.

To 30% dro­żej niż zakła­da­łeś. Dia­be­łek na to: Prze­cież Ci się podo­ba 🙂


Sły­szy Pan róż­ni­cę?”„Ale mi się cudak tra­fił”.

Pytam o awa­ryj­ność i ser­wis.
— Nie mie­li­śmy zwro­tów a sprze­da­li­śmy tro­chę.
— Co zna­czy tro­chę?
Widzę tajem­ni­czy uśmiech w sty­lu „dane taj­ne”. Nie ma poję­cia ile sprze­da­li.
W tema­cie szyb­ko­ści napraw gwa­ran­cyj­nych też się nic nie dowiem, bo nawet nie ma poję­cia kto jest dys­try­bu­to­rem.
— Pro­szę się nie mar­twić jest rocz­na gwa­ran­cja.
Na „pro­szę się nie mar­twić” jestem uczu­lo­ny.


This is the end my friend … and the Oscar goes to …
Iome­ga Ultra­Max 1TB
.

Podsumowanie

A dla mnie spo­ro roż­nych wnio­sków, wie­dzy i luź­nych spo­strze­żeń.

 • W przy­pad­ku cech pro­duk­tu typu gło­śność, bra­nie pod uwa­gę opi­nii „jest cichy” nie ma więk­sze­go sen­su, ze wzglę­du na ogrom­ny rela­ty­wizm w komu­ni­ka­cji.
 • cenę za jaką sprzedajesz godzinę swojego życia, o któ­rej pisał parę lat temu Alex B.).
 • Ewi­dent­nie pod wpły­wem emo­cji zamie­niam prio­ry­te­ty. Zamiast Nie­za­wod­ny, Szyb­ki i Cichy zro­bi­ło się Ład­ny, Cichy i Szyb­ki z myśle­niem o nie­za­wod­no­ści.
 • W tema­cie zaku­pu sprzę­tu elek­tro­nicz­ne­go, chęć aby coś dzia­ło bez zarzu­tu, powo­li prze­su­wa mnie z wie­kiem z gru­py Early Adopters
 • Nie potra­fię pisać krót­ko 😉

Zawo­do­wo zaj­mu­je się mię­dzy inny­mi dora­dza­niem. Czy mogę z czy­stym sumie­niem pole­cić Ci ten dysk jeśli masz podob­ne prio­ry­te­ty?
Z czy­stym sumie­niem NIE. A wła­ści­wie JESZCZE NIE.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , , ,

3 komentarze do “Kupowanie rzeczy czyli czy ten dysk jest cichy?”

 1. magdalena wtorek, 9 Sierpień 2011 dnia 17:48 #

  no i jak JIMB40 spra­wu­je się twój nowy dysk? pytam, bo chcę doko­nać zaku­pu i two­ja recen­zja urze­kła mnie bar­dzo:)))

 2. JimB40 środa, 10 Sierpień 2011 dnia 11:06 #

  Mag­da,


  Pozdro­wie­nia. http://blog.jimb40.com/wp-admin/edit-comments.php#comments-form

  Dzie­ku­ję za kom­ple­ment.

 3. Mairusz czwartek, 17 Listopad 2011 dnia 00:38 #

  Jestem pod wra­że­niem pro­ce­su wybo­ru, a wła­ści­wie tak dokład­ne­go roz­ło­że­nia go na czyn­ni­ki pierw­sze. Sza­cun 😀

Zostaw odpowiedź