Aula 40 - (foto)relacja

Aula 40 czy­li przy­jem­nie spo­tkać rówie­śni­ka.

  • Wiesław K. opo­wia­dał o doświad­cze­niach użyt­kow­ni­ka… lap­to­pa na waka­cjach w cie­płych kra­jach. Poza omó­wie­niem stra­te­gii oraz zysków cho­dzi­ło też o pro­ces. (***)
  • Natu­ral­ną kon­se­kwen­cją tego głos zabrał praw­nik Tomasz Z., któ­ry opo­wie­dział nam o regu­la­mi­nach i o tym cze­mu pra­wie wszy­scy na sali łamią pra­wo. (**)
  • Wysłu­cha­li­śmy Pawła C., któ­ry poka­zał jak nawią­zać z nim komu­ni­ka­cję gdy­by­śmy życzy­li sobie dostać parę Euro. Moż­na było się rów­nież dowie­dzieć co wyni­ka z tego jak się tanio sprze­dasz byle komu. (***)
  • Pozo­sta­jąc przy komu­ni­ka­cji Dawid P. przed­sta­wił bar­dzo ogól­ną wie­dzę w zakre­sie narzę­dzi inter­ne­to­wych, na co prag­ma­tycz­nie nasta­wio­ne audy­to­rium zare­ago­wa­ło rów­nie ogól­nym przy­sy­pia­niem. (*)
  • Na koniec tocząc nie­rów­ną wal­kę z piz­zą Jakub P. poka­zał co tak napraw­dę skła­da się na suk­ces w start-upie (****)

Aula​pol​ska​.pl (mam nadzie­je chwi­lo­wo) zbun­to­wa­ła się na mnie w kwe­stii logo­wa­nia wyświe­tla­jąc obraź­li­we komu­ni­ka­ty w obcym języ­ku (pro­gra­mo­wa­nia) więc gwiazd­ki zamie­szam u sie­bie 😉

Gdy­by nie fakt, że wpis o Ogrodnikach i Aniołach powstał dzień wcze­śniej miał­bym wra­że­nie, że pre­zen­ta­cja Paw­ła C. powsta­ła na jego bazie. A tak po pro­stu wiem, że dobrze odczy­tu­je ocze­ki­wa­nia inwe­sto­rów w sto­sun­ku do tych, któ­rzy tej inwe­sty­cji ocze­ku­ją.

Naj­cie­kaw­szą dla mnie pre­zen­ta­cję miał Jakub P. Po pierw­sze poka­zał, że suk­ces zawsze daje satys­fak­cje ale ma słod­ko-gorz­ki smak. Po dru­gie jakie cechy trze­ba mieć żeby go osią­gnąć. Dla­te­go tyle pro­jek­tów upa­da pomi­mo świet­nych pomy­słów. Po trze­cie kon­kret­ne prak­tycz­ne i spraw­dzo­ne rady bo dia­beł sie­dzi w szcze­gó­łach. I po czwar­te bo do tej pory nie widzia­łem takie­go bała­ga­nu na ekra­nie. Skut­ko­wa­ło to że trze­ba było się sku­pić na tym co mówi 🙂 Był­by to 5-stars gdy­by nie spe­cy­ficz­ny spo­sób wypo­wia­da­nia się, któ­ry przy­na­le­ży m.in. księ­dzu na para­fii. Bez kolo­rat­ki nie­ste­ty „to se ne da”

Uzna­nie rów­nież dla Mar­ci­na Z. za wytrwa­łość w wal­ce ze sprzę­tem. Sup­port tech­nicz­ny na impre­zach to jed­na z trud­niej­szych funk­cji. OPR publicz­nie zbie­rzesz zawsze, pochwa­ły nigdy. Wiem bo robi­łem 😉

Powszech­nie zna­ny Maciej B. zapew­nia­ją­cy rela­cje wizu­al­ne zmu­szo­ny był oddać się na chwi­lę pod opie­kę mło­dych dziew­cząt w bia­łych stro­jach. Dobrze poin­for­mo­wa­ne źró­dła twier­dzą, iż ma to zba­wien­ny wpływ na jego samo­po­czu­cie i nie­ba­wem poja­wi się za kame­rą ponow­nie. W mię­dzy­cza­sie pro­fe­sjo­nal­ne zastęp­stwo spra­wo­wał Michał M.

No a teraz fot­ki:

Link do zdjęć na flickr.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , , ,

Na razie brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź