Follow Me - (foto)reportaż

Jak raso­wy 747 na lot­ni­sku Okę­cie poda­łem się proś­bie (pole­ce­niu?) i podą­ży­łem. Kolej­na po Muwie WOMM impre­za media­fu­n’o­wa w „spor­to­wym” oto­cze­niu. Jak zwy­kle bez zadę­cia i na luzie. Ponie­waż Jan R. dziel­nie wytrwał do koń­ca impre­zy jako „zakon­trak­to­wa­ny” foto­re­por­ter, pozo­sta­ło mi uchwy­cić tzw. inne spoj­rze­nie. Czy sie uda­ło? Oce­ni­cie sami.

Fol­low Me w moim obiek­ty­wie.

Link do zdjęć na flickr.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , ,

Trackbacki/Pingbacki

  1. MediafunLAB – zdjęcia, część II (FollowMe) : Blog.Mediafun.pl - środa, 18 Listopad 2009

    […] Z cyklu „wspo­mnień czar”, zale­gły, ale wciąż mają­cy sta­tus „nie­pu­bli­ko­wa­ne­go na blo­gu”, foto­re­por­taż z kon­fe­ren­cji Media­fun­LAB: „Fol­low Me czy­li mikro­blo­gi w mar­ke­tin­gu i PR”. Zdję­cia autor­stwa Rober­ta Jani­szew­skie­go. […]

  2. MediafunLAB – zdjęcia, część II (FollowMe) | Marketing - piątek, 20 Listopad 2009

    […] Z cyklu „wspo­mnień czar”, zale­gły, ale wciąż mają­cy sta­tus „nie­pu­bli­ko­wa­ne­go na blo­gu”, foto­re­por­taż z kon­fe­ren­cji Media­fun­LAB: „Fol­low Me czy­li mikro­blo­gi w mar­ke­tin­gu i PR”. Zdję­cia autor­stwa Rober­ta Jani­szew­skie­go. […]

Zostaw odpowiedź