Aula 37 - (foto)reportaż

To była ostat­nia Aula przed waka­cyj­ną prze­rwą.
Łukasz G. przy­pier­wiast­ko­wał się do tema­tu komu­ni­ka­cji, uży­wa­jąc do tego table­tu.
Mar­cin G. spo­zie­ra­jąc chłod­nym okiem prze­py­tał Wit­ka F. w tema­cie dostar­cza­nia z jego firmy mro­żo­nek w sta­nie zdat­nym do spo­ży­cia. Witek zaś opo­wia­dał jaką ma Zasa­dę w pro­wa­dze­niu biz­ne­su.
Jacek N. wyszedł na ring i sto­czył poje­dy­nek w poje­dyn­kę z udzia­łem publicz­no­ści
Jakub D. zasta­na­wiał się nato­miast czy opła­ca się agile pod­czas gdy publi­ka zasta­na­wia­ła się czy opła­ca się jeść zim­ną piz­zę.

Subiek­tyw­na wizja w for­mie wizu­al­nej poni­żej

Zdję­cia tutaj jak zwy­kle na flickr

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , ,

Na razie brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź