Democamp Poznań 2009 - (foto)relacja

Przy oka­zji war­szaw­skiej edy­cji Seed­cam­pu nie­ja­ki Wik­tor S. zapro­po­no­wał poja­wie­nie się z obiek­ty­wem i całą resz­tą na Demo­cam­pie. W Pozna­niu byłem wie­ki temu więc chęt­nie przy­sta­łem na pro­po­zy­cję. Tym bar­dziej, że stwo­rzy­ło to oka­zję aby odwie­dzić zna­jo­mych. Ze wzglę­du na bra­ki loka­lo­we wybra­łem nie­dzie­lę. Tra­sę War­sza­wa-Poznań posta­no­wi­łem zali­czyć „sta­rym szla­kiem” . Ku moje­mu zdzi­wie­niu aut w jed­ną jak i w dru­gą stro­nę było jak na lekar­stwo. Widać auto­stra­da robi swo­je.

Loka­li­za­cja w posta­ci Tagów Poznań­skich tro­chę przy­tła­cza­ła ogro­mem pust­ki na zewnątrz. Mar­twy sezon? Miej­sców­ka w posta­ci budyn­ku była okrą­gła. Dobrze. Nie będzie żad­nych kan­tów. To była już dru­ga edy­cja tej impre­zy w Pozna­niu. Tym razem na mię­dzy­na­ro­do­wo czy­li in english przy­naj­mniej na sce­nie. Impre­zę pro­wa­dził i fir­mo­wał twa­rzą nie­ja­ki Adam Z. zna­ny w krę­gach zbli­żo­nych do poin­for­mo­wa­nych jako twór­ca ser­wi­su flaker i oraz ani­ma­tor cyklicz­nych spo­tkań barcamp w mie­ście Poznań. Fot­ki na sali bez lam­py. Nie dość że czar­no-sza­ro to jesz­cze w czor­ta wyso­ko. No cóż, chy­ba czas pod­jąć decy­zję o zaku­pie reflek­to­ra-deflek­to­ra. W lob­by dużo lepiej. pew­nie za spra­wą uro­czych hostess, któ­re ścią­ga­ły obiek­tyw 😉 Oprócz foce­nia były poga­węd­ki. Mar­cin G. pre­zen­to­wał i testo­wał. Ze spo­so­bu trzy­ma­nia piz­zy wywnio­sko­wa­łem żeśmy się już spo­tka­li na Auli. Ze spo­so­bu mówie­nia zaś, że karie­ra mię­dzy­na­ro­do­wa pisa­na mu . Krót­ka poga­węd­ka z Artu­rem K. poskut­ko­wa­ła sesją gru­po­wą kolo­ro­we­go zespo­łu mob.pl oraz zapro­sze­niem do odwie­dze­nia startup’owej imprez­ki w Szcze­ci­nie. Co nie wąt­pli­wie uczy­nię. Bowiem, ponie­waż, dla­te­go że … zna­jo­mych w Szcze­ci­nie 2 razy wię­cej.

Zapra­szam do obej­rze­nia fotoreportaż’u

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , ,

Na razie brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź