Droga do szczęścia

Zda­rzy­ło mi się w ramach wyjść kul­tu­ral­nych być na film Droga do szczęsciawiatr we włosach cho­dzi. Kaś­ka i Leo. Zapo­wia­da­ło się cie­ka­wie. Ich wspól­ne figu­ry sce­nicz­ne odci­snę­ły swo­ję pięt­no na róż­nych bran­żo­wych pro­duk­cjach.

Odwaga

Balastowanie

Flying with Wolf

Fly­ing with Wolf. Pho­to by Jerzy Dudek

Pan Men­tor mówi „to się nie sprze­da bo wie­dzia­łem już 5 takich i się nie sprze­da­ły … ” — za bur­tę go.

Pan Men­tor mówi „na sprze­daż poma­rań­czo­wych ogór­ków nie jest dobry czas … ” — za bur­tę go.

Pan Men­tor mówi „to się nie roz­krę­ci bo (JA) kom­plet­nie nie (WIEM) wia­do­mo o co cho­dzi …

Czy­li co balast nie potrzeb­ny? Jak lubisz pły­wać wpław obok tej wcze­śniej wymie­nio­nej pani żab­kar­ki albo masz zadat­ki na kami­ka­dze to nie­po­trzeb­ny. W pozo­sta­łych przy­pad­kach się przy­da­je.

Problem? czyli stawanie do pionu.

Jakie jest ryzy­ko? Ano takie, że jed­nak fik­niesz. Powiem Ci wię­cej, to że fik­niesz jest pew­ne tyl­ko nie wia­do­mo jak i kie­dy. I co wte­dy? To zale­ży ile wia­ry i zapa­łu zosta­ło Ci po tych wszyst­kich sesjach men­to­rin­go­wych 🙂

1. Pły­niesz sam

2. Pły­niesz z zało­gan­tem.

czy Ci się zało­ga nie topi

Wygrana?

Ale czy wygram(y)?

Wte­dy to:

  • odwa­ga do popły­nię­cia na gra­ni­cy sta­bil­no­ści
  • spraw­ne bala­sto­wa­nie
  • spraw­ne sta­wia­nie się do pio­nu

Cze­go niniej­szym Ci życzę

10 x bigger. Photo by Jeff Tamaini

10 x big­ger. Pho­to by Jeff Tama­gi­ni

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , ,

Trackbacki/Pingbacki

  1. Aula 38 czyli o pomysłach i ich realizacji « JimB.40 * The older the better - sobota, 17 Październik 2009

  2. Ogrodnik, Anioł, czy Kapitalista? « JimB.40 * The older the better - czwartek, 22 Październik 2009

    […] A dla podat­nych na kry­ty­kę pole­cam wpis Dro­ga do Szczę­ścia. […]

Zostaw odpowiedź