Dzień dziecka i nowy eReSeS

Nor­mal­nie praw­dzi­wy INFP to sobie może w łeb szcze­lić jak cho­dzi o kon­se­kwen­cje w dzia­ła­niu. Napi­sa­ne było, że raz w mie­sią­cu co naj­mniej a maj prze­le­ciał nie­wia­do­mo kie­dy. I na dzień dziec­ka pre­zent być musi. Szef się powstrzy­ma od repry­men­dy. Ale teraz to już do robo­ty tak żeby śred­nia za 2 mie­sią­ce wyszła przy­zwo­ita. Prze­cież się nie pod­dam. Nie­praw­daż? 😉
Jak to zwy­kle w spóź­nio­nych pro­jek­tach wszyst­ko to kwe­stia przy­czyn tech­nicz­nych czy­taj tyle trwa­ło uru­cho­mie­nie nowe­go feed’u oraz dome­ny.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags:

Jedna odpowiedź do “Dzień dziecka i nowy eReSeS”

  1. gtdblog poniedziałek, 1 Czerwiec 2009 dnia 18:38 #

    Luz 🙂

Zostaw odpowiedź