Aula and Seedcamp rendez-vous

Need I say more?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , , , , ,

Trackbacki/Pingbacki

  1. Aula 53 – fotorelacja i felieton | JimB.40 Blog - czwartek, 7 Październik 2010

    […] Na zakoń­cze­nie sezo­nu Aula zafun­do­wa­ła swo­im wier­nym bywal­com after w Zaklę­tych rewi­rach. Myśmy tam byli… wiśnió­wecz­ke pili, więc apa­rat do tor­by wło­ży­li. Ano cza­sem i foto­graf zamiast obser­wo­wać woli się zin­te­gro­wać. A jak było?… Aula przy­zwy­cza­iła nas do faj­nych afte­rów. Z bra­ku zdjęć mogę jedy­nie ode­słać do zeszło­rocz­nej Aula & Seed­camp ren­dez-vous. […]

Zostaw odpowiedź