So what's this red line?

RedLine

RedLi­ne

Jakiś czas temu będąc na gło­dzie wie­dzy o rze­czach nowa­tor­skich tra­fi­łem na szkołę. Pro­fe­so­ry były zacne a bio­rąc pod uwa­gę lokal­ne „opoź­nie­nie” mate­riał wciąż war­to­ścio­wy. Wybór padł w pierw­szej kolej­no­ści na Jeff'a. Po pierw­sze pri­mo Ama­zon faj­ną księ­gar­nią jest, po dru­gie pri­mo Ama­zon już daw­no nie jest tyl­ko księ­gar­nią i po trze­cie pri­mo budu­ją­ce jest widząc, że lek­ko odsta­ją­ce uszy pozwa­la­ją zro­bić tak zawrot­ną karie­rę.

So wha­t’s this red line?”. Ta czer­wo­na linia to jasny i kla­row­ny sygnał że nale­ży inwe­sto­wać w usłu­gi sie­cio­we. Jak 5 lat temu śmia­łem byłem zauwa­żać, że Web Servi­ces się sprze­da­dzą jak świe­ża buła do poran­nej kawy, róż­ne exe­cu­ti­ve­’y patrzy­ły na mnie na myśląc „cze­mu ja tra­cę czas na tego …” (dowol­ne nie­cen­zu­ral­ne sło­wo pasu­je). Ja ich rozu­miem bo w 2004 było decz­ko za wcze­śnie. Teraz już nato­miast kościel­ny uwie­sił się na sznu­rze i dzwo­ni jak osza­la­ły. Wer­sja dla nie­sły­szą­cych brzmi: API

Jeże­li poja­wia­ją­ce się przemyślenia nie uru­cho­mi­ły Wam jesz­cze zie­lo­nej lamp­ki w gło­wie i fak­tycz­nie wyni­ka to braku wartości dodanej, to może war­to cof­nąć się 2 kro­ki od codzien­no­ści zła­pać per­spek­ty­wę i dodać jakąś war­tość. Oso­bi­ście uwa­żam, że te war­to­ści są w każ­dym przed­się­wzię­ciu tyl­ko trze­ba wła­ści­wie spoj­rzeć.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , ,

Na razie brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź