Muwie Womm - Punkt widzenia

Czas na ulu­bio­ną robo­tę, czy­li łącze­nie pozor­nie nie­zwią­za­nych rze­czy i fak­tów w coś nowe­go 🙂

Weżmy więc
1. Wpis o rela­cji video z muwie WOMM — bo wypo­wie­dzi cel­ne a u mnie potrze­ba kre­atyw­no­ści rucho­wej (motion cre­ation)
2. Pre­zen­ta­cje Jef­f’a bo poka­zu­je case-stu­dy start-up’a któ­ry bez EC2 wyło­żył­by by się tak, że żaden pan Gąb­ka nie pomo­że. Nie wyło­żył się (thank you Jeff) i pro­po­nu­je coś dla ludzi zza obiek­ty­wu.
3. Inspi­ra­cje od Alek­san­dry L., któ­ra poka­zu­je jak róż­ne rze­czy moż­na do gara wło­żyć z fan­ta­stycz­nym efek­tem koń­co­wym.
4. Fakt, że sko­ro punkt widze­nia zale­ży od punk­tu sie­dze­nia to jeśli autor nie ma cza­su usiąść punkt widze­nia może być kom­plet­nie róż­ny od powszech­nie uzna­ne­go.

Pomoc­ni­czy śro­dek sta­no­wi kar­ta płat­ni­cza we walu­cie.

Ladies and gen­tel­men. It’s time to roc­k’n’roll

*** Disc­la­imer ***
Clip was done for both: media and fun

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , , , ,

Trackbacki/Pingbacki

  1. Foto WOMM : Blog.Mediafun.pl - piątek, 10 kwiecień 2009

    […] Jesz­cze w ramach wspo­mi­nek po Takiej kon­fe­ren­cji rze muwie WOMM, kil­ka fotek zmon­to­wa­nych w jeden klip – całość przy­go­to­wał o obfo­to­gra­fo­wał Robert Jani­szew­ski. […]

  2. Follow Me – (foto)reportaż « JimB.40 * The older the better - środa, 4 listopad 2009

    […] Jak raso­wy 747 na lot­ni­sku Okę­cie poda­łem się proś­bie (pole­ce­niu?) i podą­ży­łem. Kolej­na po Muwie WOMM impre­za mediafun’owa w “spor­to­wym” oto­cze­niu. Jak zwy­kle bez zadę­cia i na luzie. […]

Zostaw odpowiedź