Muwie Womm - Punkt widzenia

Weżmy więc
1. Wpis o rela­cji video z muwie WOMM — bo wypo­wie­dzi cel­ne a u mnie potrze­ba kre­atyw­no­ści rucho­wej (motion cre­ation)

3. Inspi­ra­cje od Alek­san­dry L., któ­ra poka­zu­je jak róż­ne rze­czy moż­na do gara wło­żyć z fan­ta­stycz­nym efek­tem koń­co­wym.

Pomoc­ni­czy śro­dek sta­no­wi kar­ta płat­ni­cza we walu­cie.

Ladies and gen­tel­men. It’s time to rock’n’roll

*** Disc­la­imer ***
Clip was done for both: media and fun

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , , , ,

Trackbacki/Pingbacki

  1. Foto WOMM : Blog.Mediafun.pl - piątek, 10 Kwiecień 2009

    […] Jesz­cze w ramach wspo­mi­nek po Takiej kon­fe­ren­cji rze muwie WOMM, kil­ka fotek zmon­to­wa­nych w jeden klip – całość przy­go­to­wał o obfo­to­gra­fo­wał Robert Jani­szew­ski. […]

  2. Follow Me – (foto)reportaż « JimB.40 * The older the better - środa, 4 Listopad 2009

Zostaw odpowiedź