Seedcamp Warsaw '09

seedcamp warsaw '09

seed­camp war­saw ’09

Zda­rzy­ło mi się popeł­nić zdję­cia na war­szaw­skiej edy­cji Seedcamp'u. Tema­ty były poważ­ne bo uśmiech nie czę­sto gościł na twa­rzach uczest­ni­ków. Tro­chę szczę­ścia i parę sztu­czek ujaw­ni­ło, że była to powa­ga uda­wa­na. Sala w Ago­rze ze swo­im oświe­tle­niem dała mi się we zna­ki. Na szczę­ście Jan R. tchnął we mnie wia­rę na zna­le­zie­nie wła­ści­we­go poło­że­nia suwa­ka balan­su bie­li wysy­ła­jąc fot­ki z poprzed­nich imprez. Pełna relacja foto w koń­cu wrzu­co­na flickr’a. Wyjąt­ko­wo miło wspo­mi­nam po-imprezkę gdzie była oka­zja potre­no­wać strze­la­nie lam­pą „pro­sto w dziób” na dłu­gich cza­sach i poba­wić się krę­ce­niem czym się da w Cano­nie. Pozo­sta­je podzię­ko­wać zespo­ło­wi Auli za wkrę­ce­nie w temat i współ­or­ga­ni­za­cję.

Poru­sza­ne tema­ty były w krę­gu moich zain­te­re­so­wań więc sta­ra­łem się nad­sta­wiać ucho. Nie­ste­ty po raz kolej­ny oka­za­ło się, że facet ma wbu­do­wa­ny pro­ce­sor jed­no-wąt­ko­wy. Mając wybór padło na ryb­ki. O akwa­rium poczy­ta­cie u Artura K. oraz u Jana R. Nie­ja­kie­mu Maciejowi B. z uprzed­nio wymie­nio­nym popeł­ni­ło się parę wywiadów w formie wizualnej.

Trzy­mam kciu­ki za spa­cer po Regent’s Park dla wybra­nych.
Poni­żej short.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , ,

Trackbacki/Pingbacki

  1. Aula 39 – (foto)relacja « JimB.40 * The older the better - poniedziałek, 19 Październik 2009

    […] Codi­li­ty usta­mi Mar­ci­na G. pochwa­li­ło się lon­dyń­skim suk­ce­se­sa­mi, za któ­re trzy­ma­łem kciu­ki. […]

  2. Ogrodnik, Anioł, czy Kapitalista? « JimB.40 * The older the better - czwartek, 22 Październik 2009

    […] edy­cji tego wyda­rze­nia. Ponie­waż pozwo­li­łem sobie na dwu­krot­ną obec­ność na tej impre­zie w War­sza­wie oraz Lon­dy­nie, mam na ten temat oso­bi­ste zda­nie. Po pro­stu nazwa przed­się­wzię­cia nie ma nie­wie­le […]

Zostaw odpowiedź